Aktuality

Aktuality

 

Sledujte Kalendář akcí. Najdete zde informace

o celém školním roku 2020 /2021

Červen 2021

1.6. - Dětský den v přírodě - 2.třída

1.6. - Lidské tělo - projektový den - 3. třída

9.6. - fotografování - od 8.00

15.6. - Botanika v praxi - 7.třída / 10.30 - 14.30 /

15.6. - Den Země / 9.třída /

17.6. - Proč by sis měl přečíst tuto knihu?

           projekt - 9.třída

21.6. - Muzeum čokolády v Táboře / 5.třída /

21.6. - vycházka do Jezovíta / 6. třída /

22.6. -  Sepekov, Chobot, Podboří / 1. a 9. třída /

22.6. -  Zeměráj Kovářov - školní výlet / 3. a 4.třída /

23.6. - Nejsou NOVINY jako NOVINY / 3. třída /

           projektový den

23.6. -  Tábor - po stopách historie

             dějepisná exkurze / 9.třída /

23.6. - projektový den 

           Tolerance druhých, učení se kompromisu,

           práce s emocemi - 6. třída - 1. skupina

24.6. - projektový den v Bechyni

           Tolerance druhých, učení se kompromisu,

           práce s emocemi - 6. třída - 2. skupina

24.6. - Tábor - školní výlet / 8. třída /

24.6. - pedagogická rada

25.6. - Vycházka do přírody / 7. třída /

30.6. - vysvědčení

           slavnostní rozloučení s žáky 9.třídy, společný oběd

           1. - 8.třída - mají oběd odhlášený.

           Kdo zůstává po vysvědčení v ŠD, musí si oběd přihlásit.

Novinky v menu Dokumenty

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

k používání ochranných prostředků dýchacích cest

s účinností od 15. 6. 2021

Informace ZUŠ Tábor o výuce flétny a kytary

Myslivecký příměstský letní tábor

 

Provoz školy

Základní škola

Od 24.5. 2021 - osobní přítomnost všech žáků bez rotací

Frekvence preventivního antigenního testování - 1x týdně

Školní družina

běžný provoz

Mateřská škola

pro všechny děti v běžném režimu

bez povinnosti testování, bez roušek

 

Podrobnější informace  v menu Dokumenty

Nezapomeňte si přihlásit obědy

 

18.5. - Dětské dopravní hřiště v Táboře / 4. třída /

 

Zápis do 1.třídy pro školní rok 2021/22

Výsledky řízení  najdete v menu

Dokumenty 

 

Zápis do MŠ pro školní rok 2021/22

Výsledky řízení  najdete v menu

Dokumenty 

 

19.3. - Matematický klokan - celostátní soutěž, online / 6. - 9.třída /

Školní kolo

kategorie Benjamín

1. místo - Eliška Fischerová - 6.tř.

2. místo - Adéla Grelová - 7.tř.

3. místo - Simona Jírovcová - 6. tř.

kategorie Kadet

​1. místo - Matěj Prokop - 9. tř.

2. místo - Viktorie Míková - 8.tř.

3. místo - Jan Kovařík - 8. tř.

 

14.1. - Dějepisná olympiáda - okresní kolo / on - line /

           téma: "Labyrintem barokního světa" (1556 - 1781)

           účastnili se 3 žáci 9. třídy

           Monika Kovářová 

          Tereza Stejskalová

           Kryštof Malý - postup do krajského kola - 17.3.2021

           V  krajském kole obsadil vynikající 1.místo

           Postoupil do celostátního kola

 

Pravidla pro distanční výuku

Komunikace bude probíhat přes školní informační systém dm Software.

Domácí úkoly budou zadávány výhradně přes dm Software – domácí úkoly.

Pokud vyučující plánuje schůzku online, bude toto zapsáno v el.TK

u příslušné hodiny a dopředu si tuto schůzku domluví s jednotlivými týmy ( třídami ).

Online konference ve vyučování pořádá v případě potřeby učitel přes prostředí

MS TEAMS, Google Classroom, Zoom, WhatsApp...

V případě, že účasti na distanční výuce brání technické vybavení žáka,

oznámí to žák/zákonný zástupce neprodleně danému vyučujícímu, popř. tř. učiteli.

Pokud se ze zdravotních důvodů nemůže žák účastnit výuky,

zákonný zástupce je povinen žáka omluvit přes dm Software.

Každý žák je povinen denně kontrolovat dm Software

– domácí úkoly a zápisy z hodin.

Práce jsou žákům zadávány vždy tak, aby byly v dm Software

přístupné nejpozději v době průběhu konkrétní hodiny

podle aktuálního rozvrhu.

Online výuka probíhá především v rámci rozvrhu,

nebo podle dohodnutého času schůzky.

Jiné než technické, zdravotní nebo osobní závažné důvody

nejsou omluvou pro neúčast na hodině v reálném čase.

V případě potřeby omlouvání absence je třeba doložit

přesný důvod nepřítomnosti ve vyučování.

Školní řád  distančního vzdělávání  najdete

v sekci Dokumenty - Školní řád

Další informace v sekci Dokumenty -

Koronavirus - říjen 2020

 

Vysvědčení - 28.1. 2021

1. a 2. třída obdrží ve škole  výpis vysvědčení

3. - 9.třída - vysvědčení bude zpřístupněno

                    v žákovské knížce v aplikace dm Software 

                    28.1. od 12.00 hodin

                    Výpis vysvědčení obdrží žáci

                    po návratu do školy

 

Od 17. září 2020 "Angličtina s rodilou mluvčí" 

Aktuality

Speedmat  

Program Speedmat  učí žáky matematiku jinou formou,

motivuje k lepším výsledkům.

 Jedná se o mezinárodní soutěžní program. 

Zapojeni žáci z různých ročníků.

 

Ovoce do škol 

Ve školním roce 2020/2021 se opět účastníme

 evropského projektu " Ovoce do škol " .

 

Mléko do škol

Ve školním roce 2020/21 se opět účastníme projektu pro žáky 1. i 2.stupně.

Cílem projektu je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby mléka a mléčných výrobků

 

Recyklohraní

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou

MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti

žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim

osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých

drobných elektrozařízení.

Ve školním roce 2019/ 2020 vstupuje projekt Recyklohraní

do 12. ročníku. Do projektu je k 30.6. zapojeno přes 3 720  škol.

Ve školním roce  2018/2019 školy odevzdaly k dalšímu využití :

20 055 ks použitých mobilních telefonů

148 000 kg baterií

241 000 kg drobného elektrozařízení

3 630 ks prázdných tonerů a cartridgí

Naše škola každoročně patří mezi ty nejaktivnější.

Jsme držiteli " Zlatého diplomu Recyklohraní".

Za nasbírané body jsme již získali :

Stolní fotbal – 3 kusy

Multifunkční  laserová tiskárna + průběžně doplňujeme xerografický papír

Pingpongový stůl – 2 kusy

Sady pro stolní tenis  – 4 kusy  + doplňujeme míčky

Výjezdní program Recyklace hrou

Švihadlo s digitálním displejem

Sada na hru badminton – 11 kusů

Výtvarné potřeby do školní družiny

Předplatné časopisu Sluníčko do školní družiny

Vybavení do tělocvičny / branky, hokejky, míče, florbalové míčky ap. /

Učební pomůcky

Odměny pro žáky / výtvarné potřeby, publikace ap. /

 

  Co může prvňáček od naší školy očekávat v průběhu devíti let?

 1. Kvalitní výuku na interaktivních tabulích.
 2. Výuku v počítačových učebnách na výukových programech.
 3. Využívání dataprojektoru při výuce
 4. Provádět prezentace z jednotlivých témat v předmětech (ve vyšších ročnících)
 5. Povinná výuka Aj od 3. třídy
 6. Kroužky Aj (celé třídy) již od 1. ročníku
 7. Možnost vstoupit do kroužku Aj s rodilým mluvčím – 1 hodina týdně
 8. Povinná výuka Nj od 7. třídy
 9. Možnost navštěvovat ZUŠ v budově školy – kytara, klavír, zobcová flétna
 10. Možnost navštěvovat kroužky florbalu, řezbářství, keramiky a myslivosti, doučování, čtenářský klub
 11. Zúčastňovat se olympiád v atletice, Čj, D, Aj, Hv
 12. Zúčastnit se lyžařského výcviku
 13. Ve 3. i 4. třídě se zúčastnit 20 hodinového kurzu plavání
 14. Zúčastňovat se v rámci školy „Recyklohraní“
 15. Na 1. stupni navštěvovat školní družinu a školní klub
 16. V rámci výuky využívat kopírky a tiskárny
 17. V rámci tematických projektových dnů zažít spolupráci napříč třídami celé školy
 18. Možnost aktivního odpočinku o přestávkách
 19. Možnost vybrat si oběd ze dvou jídel
 20. Pravidelně navštěvovat divadelní představení, exkurze

Dodatek ke školnímu řádu

Od 1. května 2018 platí dodatek ke školnímu řádu o používání mobilních telefonů a tabletů ve škole.

 

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů ( 2016/679) a směrnice školy ke GDPR

Informovaný souhlas zákonných zástupců na tomto odkazu.

 

Nový projekt realizovaný na naší škole v letech 2019 - 2021,

projekt ZŠ a MŠ Opařany je spolufinancován Evropskou unií.

Aktuality

 

Projekt realizovaný na naší škole v letech 2017 - 2019,

projekt ZŠ a MŠ Opařany byl spolufinancován Evropskou unií.

Aktuality

 

 

 

Naše škola je zapojena do výzvy

 EU peníze školám

Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Celý projekt je zaměřen na individualizaci výuky,

vytváření nových vzdělávacích materiálů , 

další vzdělávání pedagogických pracovníků

a na nákup materiálního vybavení školy.

Tento projekt  je spolufinancován Evropským sociálním fondem

a státním rozpočtem České republiky.

1.9. - 2011- zahájení projektu

V první fázi jsme obdrželi 645 715,80,- Kč, které jsme použili

na obnovu počítačů v učebně, nákup notebooků, dataprojektorů

a rozšíření sítě do všech tříd. Učitelé začali vypracovávat  digitální

učební materiály - DUM, na konci února byla vypracována

1. monitorovací zpráva pro MŠMT.

Na konci září 2012  byla odeslána  2. monitorovací zpráva pro MŠMT.

V listopadu 2012 jsme obdrželi 430 477,20,- Kč na dovybavení učeben

ICT technikou / např. počítače, interaktivní tabule /.

7.března 2013 jsme odeslali 3.monitorovací zprávu pro MŠMT.

Dokončili jsme jednotlivé DUM .

V září 2013 jsme zpracovali 4. monitorovací zprávu pro MŠMT.

V  prosinci 2013 proběhlo 3. výběrové řízení  na dovybavení ICT technikou.

Byly pořízeny 2 interaktivní tabule do 1. a 2.třídy a 6 počítačů s monitory

do počítačové učebny.

V březnu 2014  jsme zhodnotili celý projekt

a odeslali  5.monitorovací zprávu.

 

Kvalitnějším vybavením víceúčelové učebny

za kvalitnější přípravou budoucích řemeslníků

projekt je spolufinancován Evropskou unií

z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova

v rámci osy IV LEADER Programu rozvoje venkova.

Realizací projektu budou vytvořeny podmínky

pro kvalitní polytechnickou výchovu, posílen zájem žáků 

o technické a řemeslné obory.

Projekt je realizován za pomoci Občanského sdružení 

MAS Krajina srdce.

Za dotaci 121 000,- Kč jsme pořídili :

nářadí a elektrotechnické stavebnice, potřeby na keramiku,

laminovačku,, pojízdnou tabuli, přenosné stoličky

 

Poskytnutí grantu

Zastupitelstvo Jihočeského kraje přidělilo naší škole grant 

ve výši 100 000,- Kč na realizaci projektu s názvem

" Rekonstrukce stávajících sportovišť ."

Na podlahu v malé tělocvičně byl v září 2013 položen

nový povrch Tarkett Omnisports.

 

Poskytnutí grantu

Rada Jihočeského kraje přidělila naší škole grant 

ve výši 25 000,- Kč na realizaci projektu s názvem

"Vybudování  víceúčelové místnosti pro pravidelnou

zájmovou činnost ." Tato víceúčelová místnost začala

fungovat od září 2012. 

9.12. Výzva k podání nabídek prosinec 2013

5.11. Oznámení  výsledku 2. výběrového řízení

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
projekt-2017-2019.pdf 74.6 Kb