Kritéria přijímání dětí do MŠ

Stanovená kritéria:

1. Přednostně jsou přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné

    školní docházky.

2. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let.

  Může být i mladší, ale musí být fyzicky i psychicky vyspělé a samostatné.

  Zákon č. 331/2012 dovoluje navštěvovat MŠ bez omezení u dětí starších 2 let.

  Tyto děti mohou být přijímány pouze v případě volné kapacity.

3. O přijetí dítěte do MŠ rozhoduje ředitel ZŠ a MŠ Opařany.

4. O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitel ZŠ a MŠ Opařany.

5. Přednostně se přijímají děti ze spádové oblasti obce.

6. Přednostně jsou přijímány děti obou zaměstnaných rodičů, kteří již nemají nárok

  na rod. příspěvek a žádají každodenní celodenní docházku.

7. Rodiče se musí prokázat tím, že se dítě podrobilo stanoveným očkováním

  a má doklad, že je proti nákaze buď imunní, nebo se nemůže očkování podrobit

   pro trvalou kontraindikaci.

 

Před vstupem do mateřské školy by děti měly znát:

- své jméno

- zvládat základní návyky sebeobsluhy 

   ( oblékat se, svlékat se, umět se samostatně najíst )

- hygienické návyky

  ( použití ručníku, mýdla, WC, kapesníku )

Děti u zápisu pochopitelně nebudeme nikterak zkoušet, ale je dobré si uvědomit, že do nástupu do MŠ zbývá určitý čas a ten je dobré využít k upevnění výše uvedených návyků a dovedností.

Informace o přijetí dítěte do mateřské školy získají rodiče

prostřednictvím seznamu, který bude vyvěšen na nástěnce v MŠ

- pouze registrační čísla.

Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno,

můžete ale požádat o jeho vydání.

Písemné rozhodnutí o přijetí bude součástí spisu dítěte.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno

na adresu v písemné podobě.

Rodiče předkládají rodný list dítěte.