Školní řád MŠ 2021-22

Školní řád MŠ 2021 - 2022

ŠKOLNÍ ŘÁD

 

 

 

 

 

Název školy -   ZŠ a MŠ Opařany

Ředitel školy  – Mgr. Jiří Kravar

Vedoucí učitelka MŠ – Bc. Zdeňka Šimáková

Adresa školy – Opařany 165

Telefon – 381 287 615, mobilní telefon 739 314 526

E-mailová adresa MŠ :skolka@zs.oparany.cz

Webové stránky www.zs.oparany.cz

 

 

 

 

 

 

 1. Úvodní ustanovení

 

Školní řád je vydán v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, novelou školského zákona č. 472/2011 Sb., vyhláškou č. 214/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a Úmluvou o právech dítěte. Jsou jím vymezeny vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy podle konkrétních podmínek uplatněných v MŠ Opařany.

 

 

Školní řád upravuje

 

 • podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

 

 • provoz a vnitřní režim školy

 

 • podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

 • podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí

 

 

 

 

 

 

 

 

Cíle předškolního vzdělávání

 

Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

Mateřská škola spolupracuje se zákonnými zástupci dětí a dalšími fyzickými a právnickými osobami s cílem vyvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch rozvoje dětí a prohloubení vzdělávacího a výchovného působení mateřské školy, rodiny a společnosti.

 

 

 

 

 1. Práva a povinnosti účastníků předškolního vzdělávání

 

2.1 Práva dítěte

 

 • Dítě má právo, aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit).

 

 • Dítě má právo být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny).

 

 • Dítě má právo na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým se svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi kteří ho mají rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku).

 

 • Dítě má právo být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí).

 

 • Dítě má právo být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(vybráno z Úmluvy o právech dítěte)

2.2 Povinnosti dítěte

 

 • Dítě má povinnost dodržovat stanovená pravidla soužití v MŠ – každá třída má stanovena pravidla.

 

 • Dítě má povinnost dbát pokynů pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců školy.

 

 • Dítě má povinnost šetrně zacházet s hračkami a učebními pomůckami.

 

 

 

 

2.3 Zákonní zástupci mají právo

 

 • Na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života.

 

 • Být informováni o výsledcích vzdělávání svého dítěte a to prostřednictvím osobních rozhovorů s třídními učitelkami, prostřednictvím vystavených prací a výsledků tvořivých činností umístěných na viditelném místě v MŠ, na webových stránkách školy apod.

 

 • Konzultovat výchovné, případně jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo vedoucí učitelkou školy.

 

 • Přispívat svými nápady a náměty k obohacení vzdělávacího programu školy.

 

 • Projevit jakékoli připomínky k provozu MŠ učitelce nebo vedoucí učitelce školy.

 

 

 

2.4 Povinnosti zákonných zástupců

 

 • Zákonní zástupci dítěte jsou povinni oznámit předem známou nepřítomnost dítěte, není-li nepřítomnost předem známá, omluví dítě neprodleně.

 

 • Zákonní zástupci dítěte jsou odpovědni za to, že přivádějí do MŠ dítě zdravé.

 

 • Zákonní zástupci dítěte oznámí ihned infekční onemocnění dítěte.

 

 • Zákonní zástupci dítěte mají povinnost oznámit každou změnu související s dítětem učitelce (změny bydliště, telefony, zdravotní stav).

 

 • Zákonní zástupci dítěte jsou povinni ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné.

 

 

 

 1. Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními a o děti nadané

 

 

 

Podpůrná opatření prvního stupně

 

Ředitel školy rozhoduje o poskytování podpůrných opatření prvního stupně bez doporučení školského poradenského zařízení i bez informovaného souhlasu zákonného zástupce (§ 21 školského zákona). Pověřený učitel mateřské školy zpracuje plán pedagogické podpory, ve kterém bude upravena organizace a hodnocení vzdělávání dítěte, včetně úpravy metod a forem práce. Následně jej projedná s ředitelem školy. V případě, že navržený postup nebude shledán dostačujícím, bude doporučeno využít služeb školského poradenského zařízení za účelem posouzení speciálních vzdělávacích potřeb dítěte (§ 16 odst. 4 a 5 školského zákona a § 2 a § 10 vyhlášky č. 27/2016 Sb.).

 

 

Podpůrná opatření druhého až pátého stupně

 

Podmínkou pro uplatnění podpůrných opatření druhého až pátého stupně je doporučení školského poradenského zařízení a informovaný souhlas zákonných zástupců dítěte. Pověřený učitel mateřské školy poté spolupracuje se školským poradenským zařízením (§ 11 vyhl. č. 27/2016 Sb.). Po obdržení doporučení školského poradenského zařízení a získání informovaného souhlasu zákonných zástupců je bezodkladně zahájeno poskytování uvedených podpůrných opatření. Ta jsou průběžně vyhodnocována. Pokud je z doporučení školského poradenského zařízení zřejmé, že navrhovaná opatření se mohou zmírnit nebo již nejsou potřeba, v takovém případě se nevyžaduje souhlas zákonných zástupců, s nimi se daná situace pouze projedná (§ 16 odst. 4 školského zákona a § 11, § 12, § 16 vyhlášky č. 27/2016 Sb.).

 

 

Vzdělávání dětí nadaných

 

 

Mateřská škola má ve svém školním vzdělávacím programu stanoveny podmínky pro využití potenciálu každého dítěte a ohledem na jeho individuální možnosti. To platí v plné míře i pro vzdělávání dětí nadaných.

Mateřská škola je povinna zajistit realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Provoz a vnitřní režim školy

 

 

 

4.1 Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

 • Zápis dětí do MŠ na následující školní rok probíhá zpravidla v průběhu měsíce května daného roku. O termínu je veřejnost informována prostřednictvím plakátů a webových stránek školy, k docházce do MŠ mohou být děti přijímány i v průběhu školního roku, pokud to dovoluje kapacita školy. Děti jsou přijímány dle stanovených kritérií, která jsou zveřejněna současně se zveřejněním termínu a místa zápisu.
 • Děti do MŠ zapisuje vedoucí učitelka, kritéria pro přijímání dětí stanovuje ředitel školy a ten také vydává rozhodnutí o přijetí dítěte k docházce do MŠ.
 • Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo má doklad, že je proti nákaze imunní či se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
 • Zákonní zástupci přijatých dětí se dostaví do MŠ na informační schůzku, kde si vyzvednou další dokumenty k vyplnění a dostanou informace o provozu školy, s vedoucí učitelkou dohodnou docházku dítěte do MŠ a délku jeho pobytu v MŠ, adaptační režim a zároveň rozsah jeho stravování po dobu pobytu v MŠ.
 • Pokud zákonní zástupci budou požadovat změnu těchto sjednaných podmínek, je nutno ji dohodnout s vedoucí učitelkou s platností od nového měsíce.

 

 

4.2 Ukončení docházky dítěte do MŠ

 

Ředitel školy může ukončit docházku dítěte do mateřské školy po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte, jestliže:

 • zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu za školní stravování (§ 123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady
 • se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny
 • zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy

 

 

 

 

4.3 Evidence dítěte

 

Po přijetí dítěte do MŠ předají zákonní zástupci ředitelce MŠ vyplněný Evidenční list dítěte a Evidenční list strávníka.

Zdravotní stav dítěte a potvrzení o pravidelném očkování doplní do Evidenčního listu ošetřující lékař dítěte.

Zákonní zástupci nahlásí v MŠ každou změnu ve výše uvedených údajích v evidenčním listu (zejména místo trvalého pobytu, telefon).

Informace o dětech vedené ve školní matrice jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Zákonní zástupci mají možnost dát mateřské škole svůj souhlas ke shromažďování, zpracovávání a evidenci osobních údajů a osobních citlivých údajů o svém dítěti v souladu s GDPR.

 

 

 

  1. Provoz mateřské školy

 

Mateřská škola je otevřena od 6:00 do 16.00 hodin.

 1. třída „Koťata“ provoz 7:30 – 15:00 hodin
 2. třída „Balónky“ provoz 6:00 – 16:00 hodin

 

Děti se scházejí od 6:00 do 7:30 ve třídě „Balónky“, od 7:30 do 15:00 hodin je provoz v obou třídách, v odpoledních hodinách od 15:00 do 16:00 hodin je provoz opět ve třídě „Balónky“.

Zákonní zástupci předávají dítě učitelce MŠ zpravidla do 8.00 hodin, po včasné dohodě s učitelkami je možno dobu příchodu upravit. Zákonní zástupci jsou povinni dítě vyzvednout včas, tzn. opustit budovu do 16.00 hodin.

Budova MŠ je zabezpečena proti vniknutí nežádoucích osob bezpečnostním kamerovým systémem. Rodiče při vstupu do MŠ používají zvonek umístěný u vchodu školy.

Všechny děti jsou v MŠ pojištěny proti úrazům a nehodám v době jejich pobytu v MŠ a při akcích školou organizovaných. Informace o připravovaných akcích školy jsou včas oznamovány na nástěnkách v prostorách MŠ a na webových stránkách školy.

Provoz MŠ lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v době prázdnin. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitel školy po projednání se zřizovatelem. V období letních prázdnin bývá provoz MŠ přerušen zpravidla na dobu 6 týdnů. Zákonní zástupci jsou předem informováni o případné chystané změně provozu a předem nahlásí děti, které budou v této době do MŠ docházet. V takových případech bývá zajištěn provoz zpravidla v jedné třídě MŠ.

Provoz MŠ lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než v měsíci červenci a srpnu. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitel ZŠ a MŠ na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

 

 

 

 

Co dítě v MŠ potřebuje:

 • kompletní náhradní oblečení
 • sportovní oblečení určené k pobytu venku
 • pevné bačkory se světlou podrážkou
 • papírové kapesníky – 4 balení na školní rok
 • pyžamo – každý týden čisté
 • dle uvážení holínky a pláštěnku
 • dle zájmu a uvážení zubní kartáček a pastu – pouze děti ze třídy „Balónky“ (z hygienických důvodů v období Covid-19 si děti nebudou v MŠ čistit zuby)

 

Vše řádně označené jménem dítěte!

 

 

 

4.5 Organizace dne v MŠ

 

časová dotace

činnost

6:00 – 8:00

scházení dětí, volná hra

individuální práce s dětmi

8:00 – 9:00

ranní kruh, rituály, pohybové

aktivity, hygiena, svačina

9:00 – 9:45

řízená činnost, hodnotící kruh,

volná hra dětí

9:45 – 11:45

příprava na pobyt venku,

pobyt venku

11:45 – 12:30

příprava na oběd, oběd

12:30 – 14:15

hygiena, odpočinek,

individuální péče

14:15 - 14:45

hygiena, příprava na svačinu,

odpolední svačina

14:45 – 16.00

spontánní hry,

dle počasí pobyt venku

 

 

Režim dne je volný, flexibilní a pružně se přizpůsobuje aktuálním potřebám probíhajících vzdělávacích aktivit. Všechny děti po obědě odpočívají při relaxačních činnostech (poslech pohádky apod.), dále je délka odpočinku přizpůsobena individuálním potřebám dětí.

Místo pro pobyt venku volí pedagogické pracovnice podle záměru a plnění cílů dle třídního vzdělávacího programu. Důvodem vynechání pobytu venku může být i nepříznivá povětrnostní situace (silný déšť, mráz, vítr…) či znečištěné ovzduší.

 

 

  1. Platby v MŠ

 

 

Úplata za předškolní vzdělávání:

Podle zákona č. 561/2004 Sb., (Školský zákon) a podle prováděcí vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání je stanoveno takto:

Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky mají předškolní vzdělávání bezúplatné (Školský zákon, § 123 odst. 2).

Úplata za předškolní vzdělávání je pro dané období stanovena měsíčně (vyhl. č. 14, § 6, odst. 2).

 

základní částka

300,-

4hodinová docházka

200,-

odložený nástup do MŠ

150,-

 

 

Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče (vyhl. č. 14, § 6, odst. 3). Tuto skutečnost prokáže řediteli školy.

Zákonní zástupci, jichž se týká snížení úplaty, si podají žádost o snížení úplaty na příslušném formuláři a to do 15. dne v měsíci tomu odpovídajícímu. Úhradu úplaty je možné provést platbou převodem z účtu.

O snížení úplaty v konkrétních případech rozhoduje ředitel ZŠ a MŠ Opařany (Školský zákon, § 164, odst. a).

 

 

Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte jsou platby, které jsou pro rodiče povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu školy. Opakované neuhrazení těchto plateb je považováno za závažné porušení řádu MŠ a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do MŠ (zákon 561/2004 Sb., Školský zákon, § 35, odst. 1 d).

 

 

 

  1. Organizace stravování dětí

Podmínky stravování včetně ceny stravného a odhlašování stravy, jsou stanoveny ve stravovacím řádu MŠ. Úhradu platby je možné provést převodem z účtu.

Příprava jídel podléhá vyhlášce o školním stravování  č. 107/2005 Sb.

Děti přihlášené k celodennímu pobytu v MŠ mají právo odebrat denně dopolední svačinu, oběd a odpolední svačinu. Kromě jídel zajišťuje stravovna pitný režim. Je podáván čaj, ovocné šťávy, voda. Děti mají možnost pitného režimu v průběhu celého pobytu v mateřské škole i při pobytu na školní zahradě a to kdykoli, podle aktuálního pocitu žízně.

 

  1. Předávání a vyzvedávání dítěte

 

 • Dítě musí být učitelce předáno osobně! Provozní pracovnice není zodpovědná za převzetí dítěte.
 • Učitelky odpovídají za děti od doby, kdy dítě osobně převezmou od zákonných zástupců nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět zákonným zástupcům nebo jejich zástupcům předají. Zákonní zástupci po předání dítěte učitelkou nesou plnou odpovědnost za dítě v prostorách MŠ.
 • Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou plnoletou osobu pro přebírání dítěte z MŠ. Za tímto účelem vyplní zákonní zástupci formulář „Zmocnění k vyzvedávání dítěte z MŠ jinou osobou“, který je platný pro daný školní rok.  Předat dítě pověřené osobě po ústní nebo telefonické žádosti není možné!
 • Zákonní zástupci předávají dítě do MŠ oblečené tak, aby se mohlo volně pohybovat a své oblečení samo oblékat a svlékat. Věci si děti ukládají do označených poliček.
 • Za cennosti a donesené hračky MŠ neručí.

 

 

  1. Povinné předškolní vzdělávání

 

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (§ 34a odst. 2). Pokud tak zákonný zástupce neučiní, dopustí se přestupku podle § 182 a školského zákona (§ 182a).

Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává ve spádové mateřské škole, pokud se zákonný zástupce nerozhodl pro jinou mateřskou školu nebo pro individuální vzdělávání dítěte (§ 34a odst. 2). Zákonný zástupce je povinen zajistit povinné předškolní vzdělávání formou pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Rozsah povinného předškolního vzdělávání je zákonem stanoven na 4 hodiny denně v dopoledním bloku a to od 8:00 hodin do 12:00 hodin. Povinnost pravidelné docházky není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin, právo vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu zůstává ponecháno (§ 34a odst.3).

 

4.10 Informace o případném zavedení distanční výuky

 

 

Po zcela nových zkušenostech ze situace v druhém pololetí školního roku 2019/2020 byla ve školském zákoně novelou vyhlášenou pod č. 349/2020 Sb. s účinností ode dne 25. 8. 2020 stanovena pravidla pro vzdělávání distančním způsobem v některých mimořádných situacích uzavření škol či zákazu přítomnosti dětí, žáků nebo studentů ve školách. Zákonem je nyní nově stanovena

 1. povinnost školy ve vymezených mimořádných situacích zajistit vzdělávání distančním způsobem pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné,
 2. je stanovena povinnost dětí se tímto způsobem vzdělávat

 

 

 

Škola musí začít povinně vzdělávat distančním způsobem z důvodu:

 

 • krizových opatření vyhlášených po dobu trvání krizového stavu podle krizového zákona, z důvodu nařízení mimořádného opatření, například mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nebo krajské hygienické stanice podle zákona o ochraně veřejného zdraví

• nebo z důvodu nařízení karantény není možná osobní přítomnost většiny (více než 50 %) dětí z nejméně jedné třídy, musí škola vzdělávat dotčené děti distančním způsobem.

V případě mateřských škol povinné vzdělávání distančním způsobem pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, začíná v případě, pokud není možná osobní přítomnost většiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné

 

 

Škola nemá povinnost vzdělávat distančním způsobem při naplnění jedné z těchto podmínek:

• pokud MŠMT škole schválí změnu v organizaci školního roku,

• v případě MŠ, pokud ředitel školy rozhodne o omezení nebo přerušení provozu a vzhledem k výše uvedeným pravidlům dále také zejména, pokud

• je dětem nařízena karanténa, ale nejde o většinu třídy, a to i v případě, kdy se v jiných třídách té samé školy vzdělávání distančním způsobem poskytuje,

• jsou děti nepřítomni z jiného důvodu (např. nemoc).

 

 Děti jsou povinny se vzdělávat distančním způsobem ve vymezených případech. Způsob poskytování a hodnocení vzdělávání na dálku přizpůsobí škola konkrétním podmínkám dítěte.

 

 

 

Způsobu komunikace s dětmi

 

U dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, je distanční výuka založena na komunikaci učitele a rodičů. Těžiště vzdělávání spočívá především v inspirativních tipech na společné aktivity dětí a rodičů v domácím prostředí, na tvoření, čtení, didaktické hry, pohybové aktivity, společný poslech hudby atd. Vzhledem k věku je dostačující, pokud učitelé prostřednictvím domluvené komunikační platformy (případně papírovou formou) předávají jednou týdně rodičům tipy na tematicky zaměřené aktivity vhodné pro domácí prostředí. V případě naší mateřské školy bude tato komunikace probíhat prostřednictvím e-mailů, případně bude domluvena jiná forma (dle průběžného vyhodnocování efektivity spolupráce a možností jednotlivých rodičů).

Není potřeba stanovovat hodinový rozsah ani časové vymezení distanční výuky. Vzdělání probíhá v souladu s RVP PV a ŠVP dané školy, avšak ne nutně v plné míře.

Pro děti v posledním povinném roce předškolního vzdělávání je důležitá systematická příprava na vzdělávání v základní škole, do níž za několik měsíců nastoupí. Na základě deficitních oblastí školní připravenosti konkrétního dítěte je vhodné zadávané aktivity individualizovat tak, aby u něj cíleně rozvíjely např. grafomotoriku, matematické představy, řeč a komunikativní dovednosti, sluchové vnímání apod. Doporučení učitele by měla vycházet z hodnocení individuálních vzdělávacích pokroků jednotlivce. Žádoucím postupem mateřské školy tak bude nejen nabídka rozvojových aktivit pro všechny, ale také aktivit individuálně cílených, které by co nejlépe odpovídaly potřebám konkrétního dítěte.

 

 

Omlouvání neúčasti na distančním způsobu vzdělávání bude prováděno vždy obvyklým způsobem.

 

 

 

NAPLŇOVÁNÍ RVP A ŠVP

 

Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu (RVP) a školního vzdělávacího programu (ŠVP) v míře odpovídající okolnostem.

Při krátkodobých úsecích distanční výuky (karanténa třídy na 10 dnů) se zaměříme na projektový způsob - na průřezové téma propojující více vzdělávacích oblastí.  Ostatní oblasti je možné přesunout do období po návratu k prezenční výuce.

 

 

 

 

4.11 Omlouvání nepřítomnosti dítěte

 

 

 • Zákonný zástupce dítěte je povinen oznámit MŠ předem známou nepřítomnost dítěte. Není-li nepřítomnost předem známá, omluví dítě neprodleně.
 • Ředitel školy je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte. Zákonný zástupce je povinen tyto důvody doložit nejpozději do tří dnů ode dne výzvy.
 • Oznámení nepřítomnosti dítěte je možné provést osobně, telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. V případě dětí s povinnou předškolní docházkou doloží zákonný zástupce písemně absenci trvající déle než dva týdny. Formulář k doložení takové absence je k vyzvednutí v MŠ. Neomluvenou absenci řeší ředitel školy pohovorem, při pokračující absenci je informován orgán sociálně-právní ochrany dítěte (§34a odst. 4).
 • Při příznacích onemocnění dítěte v době jeho pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha, výskyt vší a další) budou zákonní zástupci telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě.
 • Děti nemocné se samy necítí dobře – běžný režim školy je pro ně zátěží a zároveň přenášejí infekci na další zdravé děti v kolektivu. Pokud zákonný zástupce trvá na docházce dítěte, které jeví známky akutního onemocnění, MŠ bude požadovat potvrzení od ošetřujícího lékaře o aktuálním zdravotním stavu dítěte.
 • Zákonný zástupce dítěte má povinnost oznámit učitelce ve třídě jakékoliv skutečnosti, které se týkají zdravotního stavu dítěte a které se udály mimo mateřskou školu (alergie, nevolnost, úraz…) a podat zprávu v případě výskytu přenosného infekčního onemocnění v rodině (neštovice, žloutenka, mononukleóza, virový zápal plic apod.) či v případě výskytu pedikulózy (vší) u dětí.
 • V případě výskytu pedikulózy u dětí jsou zákonní zástupci odpovědni za odstranění vší neprodleně poté, co se o jejich výskytu dozvěděli a jsou zodpovědní za to, že dítě do MŠ přivedou po řádném ošetření vlasů, a to z důvodu zamezení dalšímu šíření vší mezi dětmi. Zamlčování výskytu pedikulózy bude považováno za narušování řádu školy.
 • Léky a léčebné prostředky (kapky, masti, léky) ve škole dětem nepodáváme.

S ohledem na současnou situaci s covid-19 má škola povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňuje podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že je povinna zajistit „oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví). MŠMT uvádí tyto příznaky infekčního onemocnění - např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.

V případě, že příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do školy – dítě není vpuštěno do budovy školy. Pokud se příznaky vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte ve škole, neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce dítěte s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte. Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

 

  1. Individuální vzdělávání dítěte

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání formou individuálního vzdělávání, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové MŠ a to nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku, ve kterém by mělo dítě plnit povinné předškolní vzdělávání. Ředitel školy předá zákonnému zástupci dítěte přehled oblastí, ve kterých má být dítě vzděláváno (§ 34b odst. 3). Tyto oblasti vycházejí ze Školního vzdělávacího programu mateřské školy. Dále je dohodnut způsob a termín přezkoušení dítěte v mateřské škole. Zákonný zástupce je povinen zajistit účast dítěte na tomto přezkoušení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.

 

 

 

Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

 

Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a poskytuje jim nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. MŠ vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy jej pedagogický pracovník převezme od zákonného zástupce dítěte nebo jím pověřené plnoleté osoby až do doby, kdy jej předá zákonnému zástupci nebo jím pověřené plnoleté osobě.

Všichni pracovníci MŠ byli seznámeni s bezpečnostními opatřeními při práci s dětmi v MŠ a zavazují se je dodržet. K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, je vždy stanoven odpovídající počet pedagogických pracovníků. Při přesunech dětí při pobytu mimo území mateřské školy je využíváno zpevněných chodníků, všechny děti jsou označeny vestami s reflexními prvky.

Zákonní zástupci zodpovídají za to, že jejich dětí nenosí do MŠ nebezpečné a škodlivé předměty (ostré předměty, léky, zápalky, šperky aj.), z důvodů možného úrazu.

V celém areálu MŠ platí zákaz kouření, užívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

Prevence rizikového chování se prolíná celým vzděláváním. Děti jsou vedeny ke zdravému způsobu života a přiměřeně k věku jsou seznamovány s různými tématy jako závislosti, šikana, vandalismus, sexuální výchova atd. V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí se učitelky snaží vytvářet pozitivní sociální klima ve třídách, každodenně podporují zdravé vztahy dětí. Pedagogičtí pracovníci provádí zároveň monitoring vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízeních.

Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí.

 

 

 

 

 

Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání

Děti jsou učitelkami a dalšími zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku školy. Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují učitelky, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek mateřské školy. V případě poškození bude tato záležitost projednána se zákonnými zástupci dítěte a bude požadována oprava nebo náhrada škody v co nejkratším termínu.

Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy.

 

 

 

 

 

 

 1. Závěrečná ustanovení

Seznámení se Školní řádem a jeho dodržování je závazné pro zaměstnance školy a zákonné zástupce dítěte. Veškeré dodatky, popřípadě změny mohou být provedeny pouze písemnou formou a před nabytím jejich účinnosti zabezpečí zaměstnavatel seznámení všech zaměstnanců MŠ s obsahem tohoto Školního řádu a jeho dodatky a budou o nich informováni zákonní zástupci dětí. O vydání a obsahu Školního řádu informuje mateřská škola zákonné zástupce prostřednictvím schůzky rodičů a zveřejní ho na viditelném místě MŠ (nástěnka, internetové stránky). Ti stvrzují seznámení s jeho obsahem svým podpisem v příslušné třídě MŠ.

 

Školní řád byl projednán na pedagogické radě dne 27. 8. 2021

 

 

Účinnost od: 1.9.2021

 

 

 

Bc. Zdeňka Šimáková                                                                        Mgr. Jiří Kravar

 vedoucí učitelka MŠ                                                                           ředitel školy