Naše školní družina

Naše školní družina

Základní informace o školní družině

Školní družina je součástí základní školy.

Probíhá zde zájmové vzdělávání, odpočinkové a rekreační činnosti a příprava na vyučování.

Školní družina je určena především pro žáky I. stupně.

Je jim zde nabízeno množství zájmových činností, např. výtvarných, pracovních, sportovně - pohybových a vzdělávacích.

Žáci jsou zde vedeni ke smysluplnému využívání volného času, k duševní pohodě a rozvoji přátelského prostředí.   

Kontakt:

Telefon ŠD: 605 845 768

Družina má dvě oddělení s kapacitou 60 žáků.

1. oddělení: 1. a 2. třída, Marie Dindová

2. oddělení: 3. – 5. třída, Jindřiška Kolářová

 Provozní doba:

Ranní:              6:00 -  7:30 - spontánní a odpočinková činnost

Polední:         11:25 - 13:30 - spontánní, odpočinková a relaxační činnost

Odpolední:    13:30 - 15:00 - zájmové činnosti

Konečná:      15:00 - 16:00 - odpočinkové činnosti, příprava na vyučování

 Úplata:

Poplatek za ŠD je stanoven ve výši 100,- Kč za měsíc.

Platba probíhá ve dvou splátkách, vždy na počátku pololetí:

  • do 30. 9. 500,- Kč
  • do 28. 2. 500,- Kč.

Úplata je hrazena elektronicky na účet školy:

  • číslo účtu: 27024301/0100
  • variabilní symbol: prvních šest číslic z rodného čísla žáka
  • do poznámky k platbě uveďte: jméno žáka - družina
  • Pokud zákonný zástupce neuhradí úplatu ve stanoveném termínu, předpokládá se,
  • že odstupuje od smlouvy (zápisní lístek) a žáka tím z družiny odhlašuje.

 

Co všechno v naší družině děláme?

Základní formou výchovné činnosti ve školní družině je hra, která přináší kladné emoce a zážitky. Ve školní družině vytváříme podnětné prostředí navozující kreativitu a dávající příležitost k seberealizaci. Důležitým prvkem je spolupráce všech zúčastněných. Školní družina je vybavena velkým množstvím stavebnic a společenských her. Zápisem do školní družiny se žáci dostanou k nejrůznějším volnočasovým aktivitám. Ve školní družině tvoříme z keramické hlíny, zkoušíme nejrůznější výtvarné techniky (enkaustika, smaltování, drátování, origami apod.), formou didaktických her procvičujeme učivo, rozšiřujeme komunikační dovednosti, čteme si a učíme si lépe si všímat světa kolem sebe, lépe přemýšlet

a lépe se rozhodovat. Důležitým prvkem je výchova ke zdravému životnímu stylu s dostatkem pohybu.

Filozofie pro děti

Již několik let v naší školní družině vedeme s dětmi „přemýšlivé a filozofující“ rozhovory. Jedná se o tzv. FILOZOFII PRO DĚTI. „ Cílem „filozofování“ je v tomto pedagogickém přístupu, poněkud zjednodušeně řečeno, vést k tomu, abychom si lépe všímali světa okolo sebe, zajímali se o něj, lépe vycházeli s ostatními, lépe přemýšleli a rozhodovali se, tj. výchova pro život v demokratické společnosti skrze rozvoj sociálních dovedností a především skrze rozvoj myšlení.“ (BAUMAN, P. Filozofující dialog, jako cesta k prevenci násilí, České Budějovice, Teologická fakulta Jihočeské univerzity, 2013. ISBN 978-80-7394-412-4.)

Z pohledu filozofie pro děti má myšlení tři dimenze. Jedná se o myšlení kritické, to je schopnost nepřebírat slepě obecně tradované názory a předávané informace, tedy umění vytvořit si vlastní názor. Dále je to myšlení tvořivé, které je základem inteligence. Tvořivé myšlení je schopnost řešit problémy a hledat vhodné alternativy řešení. Třetím rozměrem je myšlení angažované. To vyjadřuje zájem o věc a směřování ke společnému cíli.

Podle filozofie pro děti má myšlení smysl teprve tehdy, když jsou všechny tři jeho dimenze vzájemně propojené. Filozofování s dětmi se odehrává v tzv. hledajícím společenství. Hledající společenství je skupinka lidí, kteří jsou zapojeni do zkoumání určitého tématu. Téma vychází z nějakého příběhu, vyprávění či události a děti si samy vybírají, co konkrétně je zajímá, a kterou otázku chtějí hlouběji prozkoumávat. Cílem filozofování je naučit se samostatně myslet, avšak postup je společný a nikdo z hledajícího společenství není v tomto procesu osamocen.

Při filozofování se děti dotýkají etických témat, hledají odpověď na otázku: „V jakém světě chceme žít?“. Děti si na vlastní kůži zkoušejí princip demokracie, spolupodílení se

na společném zájmu a tím se učí být odpovědnými občany. Filozofování s dětmi prostřednictvím dialogu také vychovává k míru a je účinným nástrojem prevence násilí.

Na závěr nám dovolte otázku: „Je lepší černá nebo bílá?“. Přemýšleli jste o tom někdy?