Naše školní družina

Naše školní družina

Co všechno v naší družině děláme?

Základní formou výchovné činnosti ve školní družině je hra, která přináší kladné emoce a zážitky. Ve školní družině vytváříme podnětné prostředí navozující kreativitu a dávající příležitost k seberealizaci. Důležitým prvkem je spolupráce všech zúčastněných. Školní družina je vybavena velkým množstvím stavebnic a společenských her. Zápisem do školní družiny se žáci dostanou k nejrůznějším volnočasovým aktivitám. Ve školní družině tvoříme z keramické hlíny, zkoušíme nejrůznější výtvarné techniky (enkaustika, smaltování, drátování, origami apod.), formou didaktických her procvičujeme učivo, rozšiřujeme komunikační dovednosti, čteme si a učíme si lépe si všímat světa kolem sebe, lépe přemýšlet

a lépe se rozhodovat. Důležitým prvkem je výchova ke zdravému životnímu stylu s dostatkem pohybu.

Filozofie pro děti

Již několik let v naší školní družině vedeme s dětmi „přemýšlivé a filozofující“ rozhovory. Jedná se o tzv. FILOZOFII PRO DĚTI. „ Cílem „filozofování“ je v tomto pedagogickém přístupu, poněkud zjednodušeně řečeno, vést k tomu, abychom si lépe všímali světa okolo sebe, zajímali se o něj, lépe vycházeli s ostatními, lépe přemýšleli a rozhodovali se, tj. výchova pro život v demokratické společnosti skrze rozvoj sociálních dovedností a především skrze rozvoj myšlení.“ (BAUMAN, P. Filozofující dialog, jako cesta k prevenci násilí, České Budějovice, Teologická fakulta Jihočeské univerzity, 2013. ISBN 978-80-7394-412-4.)

Z pohledu filozofie pro děti má myšlení tři dimenze. Jedná se o myšlení kritické, to je schopnost nepřebírat slepě obecně tradované názory a předávané informace, tedy umění vytvořit si vlastní názor. Dále je to myšlení tvořivé, které je základem inteligence. Tvořivé myšlení je schopnost řešit problémy a hledat vhodné alternativy řešení. Třetím rozměrem je myšlení angažované. To vyjadřuje zájem o věc a směřování ke společnému cíli.

Podle filozofie pro děti má myšlení smysl teprve tehdy, když jsou všechny tři jeho dimenze vzájemně propojené. Filozofování s dětmi se odehrává v tzv. hledajícím společenství. Hledající společenství je skupinka lidí, kteří jsou zapojeni do zkoumání určitého tématu. Téma vychází z nějakého příběhu, vyprávění či události a děti si samy vybírají, co konkrétně je zajímá, a kterou otázku chtějí hlouběji prozkoumávat. Cílem filozofování je naučit se samostatně myslet, avšak postup je společný a nikdo z hledajícího společenství není v tomto procesu osamocen.

Při filozofování se děti dotýkají etických témat, hledají odpověď na otázku: „V jakém světě chceme žít?“. Děti si na vlastní kůži zkoušejí princip demokracie, spolupodílení se

na společném zájmu a tím se učí být odpovědnými občany. Filozofování s dětmi prostřednictvím dialogu také vychovává k míru a je účinným nástrojem prevence násilí.

Na závěr nám dovolte otázku: „Je lepší černá nebo bílá?“. Přemýšleli jste o tom někdy?