Trocha historie

Něco z historie naší obce

 

První známky osídlení zdejšího kraje lze pravděpodobně klást do období kolem r.700 př. n. l., kdy se

objevují počátky užívání železa, čemuž odpovídají nálezy z mohyl uchované v muzeích. Tyto památky

působí velmi zajímavě,  ale spíš z hlediska dohadů a spekulací, protože jsou početně omezené a mají

menší vypovídající hodnotu.Poněkud úplnější zprávy existují od 13. století. Zdejší tvrz se připomíná

v r.1268, kdy ji spolu s pivovarem a další vesnicí koupil Přemysl Otakar II.

V husitských dobách náležely Opařany přechodně k Táboru. V polovině 16 st. je vlastnil Vít ze Rzavého, 

po něm Anna Chrtová z Dlouhé    Vsi. Další z řady majitelů, pražský kupec Jan de Vitte, prodal Opařany

r. 1628 Anně Hozlauerové z Kalenic nad Olší. Ta  vystavěla nové sídlo, tzv. zámek.

Po třicetileté válce získala obec Františka Slavatová - založila původní kostelík. Od této rodiny získala

majetek r. 1667 Kolej Tovaryšstva Ježíšova v Jindřichově Hradci a o dva roky později Jezuitská kolej

v Praze, čímž spojila majetek bernartický, dobronický a opařanský. Za jezuitů byl vystavěn nynější kostel

a s ním související budova tzv. rezidence - původní tvrz byla rozbořena.

Po zrušení jezuitského řádu připadl majetek studijnímu fondu, od něhož ho ve veřejné dražbě koupil rod

Paarů sídlící v Bechyni. Zámek s dvorem pak od r. 1877 patřil Zemskému výboru království českého

a byl v něm zřízen ústav pro choromyslné, jehož pokračovatelem je dnešní psychiatrická léčebna.

Historie naší školy

 První zmínka o škole v Opařanech  je v kronice datována rokem 1779, kdy byla zřízena jezuity.
 
Škola neměla stálé prostory.Učilo se tam,kde byla volná světnice,kterou majitel domu mohl škole
 
propůjčit. V roce 1888 byla postavena první školní budova v obci .
 
15.9.1930 byla zahájena stavba nové měšťanské školy. Obě školy byly později spojeny v jeden celek 
 
nízkou spojovací chodbou.Při stavbě měšťanky byla zároveň postavena  malá tělocvična. Tento 
 
prostor tělocvičny se stal postupem doby nevyhovující, a proto byla  v roce 1975 vybudována velká 
 
tělocvična o rozměrech 25 x 12 metrů.
 
V roce 1977   vznikla vedle  areálu školy  ještě mateřská škola pro 52 dětí .
 
Prostory školy začaly být postupem doby nevyhovující, a tak v roce 1995 prošla škola náročnou
 
přestavbou za 30 miliónů korun. Díky této přestavbě se zlepšily podmínky výuky a výchovy dětí.
 
Od července do listopadu 2015 proběhly v naší základní škole rozsáhlé stavební práce. Výběrové

řízení na provedení zakázky vyhrála 1.Pražská stavební.   Obecní úřad obdržel  na tuto akci

dotaci ve výši 7 305 284,- Kč. V budově ZŠ byla vyměněna všechna okna a vchodové dveře.

Dále byloprovedeno  zateplení stěn, půdy a sklepa. Budova má rovněž novou omítku. 

Škola je i nadále průběžně modernizována.Postupně je upravována i školní zahrada.