O naší MŠ

O naší mateřské škole…Filozofie naší mateřské školy vychází především z jejího motta, které zní:

„Řekni mi něco a já to zapomenu.

Ukaž mi něco a já si to budu pamatovat.

Dovol mi, abych si to vyzkoušel na vlastní kůži, a já to budu umět.“Záleží nám na tom, abychom v dítěti rozvíjely osobnost samostatného, zdravě sebevědomého, tvůrčího jedince, cestou přirozené výchovy. Snažíme se tak položit základy celoživotního vzdělávání. Nabízíme kvalitní služby, ne jen „hlídání“ dětí. Velký přínos spatřujeme v tom, že v naší mateřské škole vládne rodinná atmosféra. Všichni se dobře známe, respektujeme se, pomáháme si, spolupracujeme, učíme se novým věcem a užíváme si společných zážitků, které pobyt ve školce nabízí. Společně strávený čas a smysluplná hra jsou u nás na prvním místě.

Každé dítě chápeme jako individualitu se svými jedinečnými schopnostmi, které chceme a umíme následně rozvíjet. Pro naši práci čerpáme z mnohaletých zkušeností v oblasti předškolního vzdělávání. Ve spolupráci s rodiči se podílíme na empatické, ale důsledné výchově. Umíme se věnovat dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně dětí nadaných. Vzhledem k tomu, že v posledních létech roste počet dětí, které mají problémy v oblasti komunikačních schopností a dovedností, vytváříme u nás zázemí pro jejich celkový rozvoj. Využíváme řadu nově zakoupených pomůcek zaměřených na rozvoj hrubé a jemné motoriky, na podporu dechových a artikulačních cvičení, zrakového i sluchového vnímání.

Naše školka je vyhledávána rodiči, kteří mají zájem o kvalitní program, který je pro jejich děti prostředkem k získávání nových poznatků z různých oblastí života hravou a zábavnou formou. Klademe důraz na rozvíjení všech klíčových kompetencí (kompetence k učení, k řešení problémů, kompetence komunikativní, občanské, sociální a personální).

To, čím je naše mateřská škola výjimečná, je program „Saunováček“. Již mnoho let u nás děti saunujeme. Z dlouhodobého hlediska má sauna pro děti význam v posilování obranyschopnosti organismu, v prevenci proti sezonním respiračním onemocněním. Je prokázáno, že děti, které pravidelně navštěvují saunu, mají téměř stoprocentní docházku.

Nabídkou, která doplňuje náš ŠVP je "Povídálek" - logopedická prevence a cvičení se Sokolem "Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky".

Naše školní jídelna nabízí pestrý jídelníček, který je založený na zvyšování vlákniny a snižování spotřeby bílého rafinovaného cukru i konzumaci nápojů a potravin s nízkou energetickou hodnotou. Vzhledem k tomu, že si ve školce povídáme o zdravém životním stylu, jsme "školka bez bonbónů". Ty pro nás nejsou odměnou ani motivací. Narozeniny a sváteční příležitosti umíme oslavit i jinak.

Rok v naší mateřské škole prožíváme zejména v návaznosti na roční období a s nimi spojené slavnosti a svátky (např. sv. Martin, Vánoce, Velikonoce, Den matek, Den dětí…). Děti shlédnou mnoho divadelních představení a programů s environmentální tématikou či s výchovou směřující ke zdravému životnímu stylu. Dle nabídky se účastníme kurzu "Hravého lyžování" na Monínci, rodiče mají možnost nechat vyšetřit zrak dětí, 2x ročně zprostředkujeme fotografování dětí. Pro zájemce nabízíme odpolední aktivity "Skauti", "Tancování s Atakem", cvičební program "Děti na startu" a "Angličtinu s rodilou mluvčí". Zahrada, která naší mateřskou školu obklopuje, nabízí bohaté pohybové vyžití, pečujeme o květiny, pěstujeme zeleninu a ovoce. Je to velkorysý prostor, který využíváme ke hrám i k učení. Jsme zaregistrováni v síti "Mrkvička", environmentální výchova má u nás nezastupitelnou roli.

Za pozitivní považujeme velmi dobrou spolupráci se základní školou. Patří sem společné akce, vzájemné návštěvy na zahradě nebo při opravdovém vyučování. K pohybovému vyžití a zdravému rozvoji dětí využíváme pravidelně školní tělocvičnu. Díky tomu se děti velmi dobře adaptují na následný přechod do první třídy ZŠ.

U nás se nikdy nenudíme, tak se přijďte sami přesvědčit. Jste srdečně vítáni!