Školská rada

Volební řád

1/ Členy školské rady  volí oprávněné osoby ( zákonní zástupci žáků ) a pedagogové tajným hlasováním, tj. vhozením upraveného hlasovacího lístku do volební urny, zapečetěné razítkem školy.

2/ Na základě výsledků hlasování volební orgán sestaví pořadí kandidátů zvolených za členy ŠR.

3/ Počet členů „ Školské rady „ – 9 zástupců
 3 zákonní zástupci žáků – volí rodiče
 3 pedagogičtí pracovníci – volí učitelé
 3 zástupci z řad zřizovatele – jmenuje zřizovatel

4/ Hlasovací lístky s návrhy kandidátů obdrží zákonní zástupci před konáním voleb.

5/ Volby proběhnou 9.5. 2005 v době konání třídních schůzek v budově školy.

6/ Volič zakroužkuje pouze 1 – 3 kandidáty.

7/ Prázdný volební lístek nebo s více označenými kandidáty je neplatný.

8/ Za zvolené členy jsou považováni ti kandidáti, kteří získají největší počet hlasů. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem.

9/ Ostatní kandidáti, kteří nejsou na místech zvolených členů školské rady, se považují za náhradníky podle pořadí dle počtu získaných hlasů pro případ skončení mandátu zvoleného člena ve ŠR a stávají se tak následně platnými členy ŠR.

10/ V případě, že nejsou zvoleni náhradníci, provede volební orgán doplňovací volby dle volebního řádu.

11/ Funkční období členů školské rady je tři roky.