Učební osnovy

Anglický jazyk - 1. stupeň

 

Charakteristika vyučovacího předmětu – 1. stupeň

 

Obsahové, organizační a časové vymezení

 

Vzdělávací oblast předmětu:

 

·     osvojení zvukové podoby angličtiny

·     porozumění mluvenému slovu

·     nacvičení jednoduchých dialogů

 

Časová dotace:

·     předmět anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve 3. - 5. ročníku 3 hodiny týdně

 

Místo realizace:

·     třída

·     odborné učebny

 

Formy a metody realizace:

·     frontální výuka s demonstračními pomůckami, obrazovým materiálem

·     skupinová práce (využití pracovních listů, časopisů)

·     projekty

·     portfolia

 

Mezipředmětové vztahy:

·     prvouka – naše obec, lidské tělo, zdravá výživa

·     přírodověda – člověk a jeho zdraví

·     vlastivěda – počasí, kalendář

·     výtvarná výchova – tvorba projektů

 

Průřezová témata:

·     OSV – osobnostní, sociální a morální rozvoj

·     VDO – občanská společnost a škola

·     EV – vtzah člověka k prostředí

·     MKV – lidské vtzahy, multikulturalita

·     EGS – jsme Evropané, Evropa a svět nás zajímá, objevujeme Evropu a svět

·     MDV – sdělovací prostředky

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

 

Kompetence k učení

Učitel

-     vede žáky k ověřování výsledků

-     zadává úkoly, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace vybírají a využívají

Žák

-     využívá vhodné způsoby a metody pro efektivní učení

-     propojuje získané poznatky do širších celků

-     poznává smysl a cíl učení

 

Kompetence k řešení problémů

Učitel

-     vede žáky ke kladení vhodných otázek

-     umožní volný přístup k informačním zdrojům

Žák

-     je schopen pochopit problém

-     je schopen vyhledat vhodné informace

 

Kompetence komunikativní

Učitel

-     vede žáky k výstižnému a souvislému projevu a ke komunikaci

-     vytváří aktivity, které mohou být vykonávány individuálně, ve dvojicích, ve skupinách

Žák

-     komunikuje na odpovídající úrovni

-     je schopen naslouchat promluvám druhých lidí a vhodně na ně reagovat

 

Kompetence sociální a personální

Učitel

-     hodnotí žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok

-     vede žáky k tomu aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti

-     podněcuje žáky k argumentaci

Žák                                      

-     spolupracuje ve skupině

-     podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu

-     je schopen sebekontroly

 

Kompetence občanské

Učitel

-     vede žáky k presentaci jejich myšlenek a názorů

-     vede žáky k diskusi

-     vede žáky ke vzájemnému naslouchání si

Žák                                      

-     respektuje názory ostatních

-     umí se zodpovědně rozhodnout podle dané situace

 

Kompetence pracovní

Učitel

-     napomáhá při cestě ke správnému řešení

-     zohledňuje rozdíly ve znalostech a pracovním tempu žáků

Žák                                      

-     je schopen efektivně organizovat svou práci

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
aj-3.doc 43.5 Kb
aj-4.doc 49.7 Kb
aj-5.doc 58.9 Kb