Učební osnovy

Anglický jazyk - 2. stupeň

 

Charakteristika vyučovacího předmětu – 2. stupeň

 

Obsahové, organizační a časové vymezení

 

Vzdělávací obsah předmětu:

·     získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu

·     osvojení potřebných jazykových znalostí a dovedností k aktivnímu využití účinné komunikace v cizím jazyce

·     získání schopnosti číst s porozuměním přiměřené texty v daném cizím jazyce

·     porozumění přiměřeně (jazykově, obsahově, rozsahem) náročnému ústnímu sdělení na úrovni osvojených znalostí

·     poznání kultury zemí příslušné jazykové oblasti, vyhledání nejdůležitějších informací o zemích studovaného jazyka a k práci s nimi

·     pochopení významu znalosti cizích jazyků pro osobní život, formování vzájemného porozumění mezi zeměmi, respektu a tolerance k odlišným kulturním hodnotám jiných národů.

 

Časová dotace:

·     předmět anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět na druhém stupni

    v 6.-8. ročníku 3 hodiny týdně  , v 9.ročníku 4 hodiny týdně

 

Místo realizace:

·     jazyková učebna

·     odborná učebna

 

Formy a metody realizace:

·         skupinové vyučování

·         dialog, výklad, poslech, četba, reprodukce textu, samostatná práce (vyhledávání informací, práce se slovníkem a s autentickými materiály), hry, soutěže, recitace, dramatizace, zpěv, výukové programy na PC, krátkodobé projekty

·         olympiády

·         školní jazykové zájezdy

 

Mezipředmětové vztahy:

·         zeměpis – základní charakteristika kontinentů

·         přírodopis, fyzika – lidské rasy, lidská populace, životní prostředí, vědecké poznatky

·         dějepis – pravěk, průmyslový pokrok

·         český jazyk – pravidla psaného a mluveného projevu

·         občanská výchova – škola, rodina, lidská práva

·         svět práce - povolání

                        

Průřezová témata:

·       OSV - sociální rozvoj, osobnostní rozvoj, morální rozvoj

·       EGS - Evropa a svět nás zajímá, objevujeme Evropu a svět, jsme Evropané

·       MKV - lidské vztahy, kulturní diference, multikulturalita, etnický původ

·       MDV - stavba mediálních sdělení, vnímání autora mediálních sdělení

·       EV - lidské aktivity a problémy životního prostředí, vztah člověka k prostředí

·        VDO - občanská společnost a škola

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Kompetence k učení

Učitel

- vede žáky k ověřování výsledků

- zadává úkoly, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace

Žák

- vybírá a využívá vhodné způsoby a metody pro efektivní učení

- propojuje získané poznatky do širších celků

- poznává smysl a cíl učení

 

Kompetence k řešení problémů

Učitel

- klade vhodné otázky

- umožnuje volný přístup k informačním zdrojům

Žák

- umí vyhledat vhodné informace

 

Kompetence komunikativní

Učitel

- vede žáky k výstižnému a souvislému projevu

- vytváří příležitosti pro komunikaci mezi žáky

- vede žáky k aktivitám, které mohou být vykonávány individuálně, ve dvojicích, ...

Žák

- komunikuje na odpovídající úrovni

- umí naslouchat promluvám druhých lidí a vhodně na ně reagovat

 

Kompetence sociální a personální

Učitel

- hodnotí žáky způsobem, který umožňuje vnímat vlastní pokrok

- vede žáky k tomu, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti

- podněcuje žáky k argumentaci

Žák

- spolupracuje ve skupině

- podílí na utváření příjemné atmosféry v týmu

- je schopen sebekontroly

 

Kompetence občanské

Učitel

- vede žáky k prezentaci jejich myšlenek a názorů

- vedení žáků ke vzájemnému naslouchání si a k diskuzi

Žák

- respektuje názory ostatních

- umí se zodpovědně rozhodnout podle dané situace

 

Kompetence pracovní

Učitel

- napomáhá při cestě ke správnému řešení

- zohledňuje rozdíly ve znalostech a pracovním tempu žáků

Žák

- je schopen efektivně organizovat svou práci

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
aj-6.doc 38.9 Kb
aj-7.doc 46.1 Kb
aj-8.doc 51.2 Kb
aj-9.doc 52.7 Kb