Učební osnovy

Anglický jazyk - další cizí jazyk

 

Charakteristika vyučovacího předmětu

 
Obsahové, organizační a časové vymezení

 

Vzdělávací obsah předmětu:

 

·       přispívá k chápání a objevování skutečností

·       poskytuje jazykový základ pro komunikaci žáků v rámci Evropy a světa

·       snižuje jazykové bariéry

·       umožňuje poznávat život lidí a kulturní tradice

·       prohlubuje mezinárodní porozumění

 

Časová dotace:

·       předmět anglický jazyk – další cizí jazyk se vyučuje v 7. – 9. ročníku 2 hodiny týdně

 Místo realizace:

·       jazyková učebna, učebna VT

 Formy a metody realizace

·       vyučovací hodina

·       práce ve dvojicích, skupinová práce (využití časopisů, slovníků, internetu)

·       projekty

 

Mezipředmětové vztahy

·         občanská výchova – škola, rodina, pravidla slušného chování, společnost

·         český jazyk – pravidla dialogu

 

Průřezová témata:

·       OSV - psychohygiena, poznávání lidí, mezilidské vztahy

·       EV- lidské aktivity a problémy životního prostředí, vztah člověka k prostředí

·       EGS - oběvujeme Evropu a svět

·       MKV – lidské vztahy

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

 

Kompetence k učení

Učitel

-       vede žáky k ověřování výsledků

-       zadává úkoly, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace

Žák

-       vybírá a využívá vhodné způsoby a metody pro efektivní učení

-       propoje získané poznatky do širších celků

-       poznává smysl a cíl učení

  

Kompetence k řešení problémů

Učitel

-       klade vhodné otázky

-       umožní volný přístup k informačním zdrojům

Žák

-       je schopen pochopit problém

-       umí vyhledat vhodné informace

 

Kompetence komunikativní

Učitel

-       vytváří příležitosti pro komunikaci mezi žáky

-       vede žáky k výstižnému a souvislému projevu

-       vede žáky k aktivitám, které mohou být vykonávány individuálně ve dvojicích ve skupinách

Žák

-       komunikuje na odpovídající úrovni

-       umí naslouchat promluvám druhých lidí a vhodně na ně reagovat

 

Kompetence sociální a personální

Učitel

-       vede žáky k sebehodnocení

-       podněcuje žáky k argumentaci

Žák

-       spolupracuje ve skupině

-       podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu

-       je schopen sebekontroly

 

Kompetence občanské

Učitel

-       vede žáky k prezentaci jejich myšlenek a názorů

-       vede žáky k diskusi

-       vede žáky ke vzájemnému naslouchání si

Žák

-       respektuje názory ostatních

-       umí se zodpovědně rozhodnout podle dané situace

 

Kompetence pracovní

Učitel

-       napomáhá při cestě ke správnému řešení

-       zohledňuje rozdíly ve znalostech a pracovním tempu

Žák

-       je schopen efektivně organizovat svou práci

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
aj-7-dalsi-cizi-jazyk.doc 62.5 Kb
aj-8-dalsi-cizi-jazyk.doc 50.7 Kb
aj-9-dalsi-cizi-jazyk.doc 54.3 Kb