Učební osnovy

Český jazyk a literatura - 1. stupeň

Charakteristika vyučovacího předmětu – 1. stupeň

 

Obsahové, organizační a časové vymezení

 

Vzdělávací oblast předmětu:

·      rozvíjení kultivovaného písemného i ústního projevu

·      vyjádření reakcí a pocitů žáků

·      pochopení role v různých komunikačních situacích

·      orientace při vnímání okolního světa i sebe sama

·      porozumění různým druhům psaných i mluvených jazykových projevů, poznání záměru autora, hlavní myšlenky

·      vnímání literatury jako specifického zdroje poznání a prožitků

·      využívání různých zdrojů informací ( slovníky, encyklopedie, katalogy, bibliografie, internet) pro rozšiřování znalostí a dovedností potřebných k dalšímu vzdělávání a sebevzdělávání

 

Časová dotace:

·      1.ročník - 9 hodin

·      2.ročník - 10 hodin

·      3.ročník - 9 hodin

·      4. a 5.ročník - 7 hodin

 

Místo realizace:

·      třídy

·      učebna PC

·      školní výlety a exkurze

 

Formy a metody realizace:

·      podle charakteru učiva a cílů vzdělávání

·      frontální výuka s demonstračními pomůckami, obrazovým materiálem

·      skupinová práce ( využití pracovních listů, slovníků, encyklopedií, internetu)

·      využívání videoprogramů, CD, DVD

 

Mezipředmětové vztahy:

·      prvouka (popis jednotlivých situací, vyjádření vlastního názoru,…)

·      informační a komunikační technologie ( komunikace prostřednictvím elektronické pošty, dodržování vžitých konvencí a pravidel – forma vhodná pro danou technologii, náležitosti, apod. )

·      hudební výchova ( lidová slovesnost, melodrama. písničkáři,…)

·      přírodověda (popis, vyprávění, výpisky, referáty,…)

·      vlastivěda (vyprávění, výpisky, referáty, encyklopedie, četba odborné literatury,…)

·      výtvarná výchova (výtvarné vyprávění, obrázková osnova, knižní ilustrace,…)

 

Průřezová témata:

·      OSV – rozvoj schopností poznávání, komunikace, sebepoznání a sebepojetí, seberegulace a sebeorganizace, kreativita, mezilidské vztahy, kooperace a kompetice

·      VDO – principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování

·      EGS – Evropa a svět nás zajímá

·      EV – lidské aktivity problémy životního prostředí, vztah člověka a prostředí

·      MDV – kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, interpretace vztahu mediálních sdělení a reality, stavba mediálních sdělení, práce v realizačním týmu

·      MKV – lidské vztahy

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

 

Kompetence k učení

Učitel

-     vede žáky ke stálému zdokonalování čtení

-     vytváří podmínky pro získávání dalších informací potřebných k  práci

-     stanovuje dílčí vzdělávací cíle  v  pravopisu

Žáci

-     jsou motivováni k aktivnímu zapojování se do vyučovacího procesu

 

 

Kompetence k řešení problémů

Žáci

-     navrhují různá řešení problémů, dokončují úkoly a zdůvodňují své závěry

-     si vzájemně radí a pomáhají

Učitel

-     hodnotí práci žáků způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok

 

Kompetence komunikativní

Učitel

-     vede žáky k výstižnému a  kultivovanému projevu  

 Žáci

 - dokáží prezentovat své myšlenky a názory                                                                                                         

 

Kompetence sociální a personální

Učitel

-     organizuje práci ve skupinách, aby žáci spolupracovali při řešení problémů

-     vede žáky k prezentaci svých myšlenek a názorů a k vzájemnému respektu

-     vytváří příležitosti pro relevantní komunikaci mezi žáky

Žáci

-     respektují pokyny pedagogů

Kompetence občanské

Učitel

-     využívá literatury naučné i  vědecké k vytváření postoje k přírodě, k životnímu prostředí

Žáci

-     zvládnou komunikaci i ve vyhraněných situacích

-     pro žáky s postižením jsou k dispozici vhodně přizpůsobené pracovní materiály

  

Kompetence pracovní

Učitel

-     vede žáky k organizování a plánování učení

-     se zajímá, jak žákům vyhovuje jeho způsob výuky

-     požaduje dodržování dohodnuté kvality, postupů, termínů

Žáci

-     dodržují vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky

-     využívají získané znalosti a zkušenosti

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
cj-1.doc 41 Kb
cj-2.doc 39.4 Kb
cj-3.doc 43 Kb
cj-4.doc 40.4 Kb
cj-5.doc 45.1 Kb