Učební osnovy

Český jazyk a literatura - 2. stupeň

Charakteristika vyučovacího předmětu – 2. stupeň

 

Obsahové, organizační a časové vymezení

 

Vzdělávací oblast předmětu:

·      rozvíjení kultivovaného písemného i ústního projevu

·      vyjádření reakcí a pocitů žáků

·      pochopení role v různých komunikačních situacích

·      orientace při vnímání okolního světa i sebe sama

·      porozumění různým druhům psaných i mluvených jazykových projevů, poznání záměru autora, hlavní myšlenky

·      vnímání literatury jako specifického zdroje poznání a prožitků

·      využívání různých zdrojů informací ( slovníky, encyklopedie, katalogy, bibliografie, internet) pro rozšiřování znalostí a dovedností potřebných k dalšímu vzdělávání a sebevzdělávání

 

Časová dotace:

·      vyučovací předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku

·      v 6. a 7. ročníku – 4 hodiny týdně, v 8. a 9. ročníku – 5 hodin týdně

 

Místo realizace:

·      třídy

·      učebna PC

·      školní výlety a exkurze

 

Formy a metody realizace:

·      podle charakteru učiva a cílů vzdělávání

·      frontální výuka s demonstračními pomůckami, obrazovým materiálem

·      skupinová práce ( využití pracovních listů, slovníků, encyklopedií, internetu)

·      využívání videoprogramů, CD, DVD

                                                      

Mezipředmětové vztahy :

·      dějepis ( např. období Velké Moravy – misijní činnost Konstantina a Metoděje, husitství, veleslavínské období, období národního obrození )

·      informační a komunikační technologie ( komunikace prostřednictvím elektronické pošty, dodržování vžitých konvencí a pravidel – forma vhodná pro danou technologii, náležitosti, apod. )

·      hudební výchova ( lidová slovesnost, melodram, písničkáři,…)

 

Průřezová témata:

·      OSV – mluvní cvičení, verbální a neverbální sdělení, poznávání lidí podle příběhů, dovednost zapamatovat si, soc. dovednosti, mezilidské vztahy, řešení problémů,…

·      VDO – demokratické zásady v dílech spisovatelů, formování volních a charakterových rysů ( sebekontrola, rozvíjení vynalézavosti, nápaditosti, tvořivosti,…)

·      EGS – poznávání života v jiných zemích ( deníky, cestopisy,…)

·      EV – lidová slovesnost a příroda, člověk a příroda, příroda a dobrodružství,…

·      MDV – výběr literatury, mediální sdělení a jeho hodnocení, reklama, zpravodajství, média v každodenním životě, spolupráce se školním časopisem

·      MKV – Češi a národní obrození

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

 

Kompetence k učení

Žák

-     vyhledává a třídí informace a propojuje je do širších významových celků

-     osvojuje si základní jazykové a literární pojmy

-     kriticky hodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich

-     využívá prostředků výpočetní techniky

Učitel

-     vede žáky k vyhledávání a třídění informací

-     vede žáky k užívání správné terminologie

-     zohledňuje rozdíly ve znalostech a pracovním tempu jednotlivých žáků

-     sleduje při hodině pokrok všech žáků

-     vede žáky k využívání výpočetní techniky

 

Kompetence k řešení problémů

Žák

-     vyhledává informace vhodné k řešení problému

-     využívá získaných vědomostí a dovedností k objevování řešení

-     samostatně řeší problémy a volí vhodné způsoby řešení

-     uvážlivě rozhoduje

Učitel

-     zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů

-     vede žáky k plánování postupů

 

Kompetence komunikativní

Žák

-     formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu

-     výstižně a kultivovaně se vyjadřuje ústně i písemně

-     naslouchá promluvám druhých lidí a vhodně na ně reaguje

-     účinně se zapojuje do diskuse a vhodně obhajuje své názory

-     rozumí různým typům textů a záznamů

-     využívá informační a komunikační prostředky

Učitel

-     zadává úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat

-     vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé

-     vede žáky k výstižné argumentaci

  

Kompetence sociální a personální

Žák

-     účinně spolupracuje ve skupině

-     podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu

-     věcně argumentuje

Učitel

-     vyžaduje dodržování pravidel slušného chování

-     dodává žákům sebedůvěru

-     vede žáky k dodržování pravidel

 

Kompetence občanské

Žák

-     respektuje přesvědčení druhých lidí

-     chrání naše tradice, kulturní i historické dědictví

-     aktivně se zapojuje do kulturního dění

-     má pozitivní postoj k uměleckým dílům

Učitel

-     zadává skupině úkoly způsobem, který vylučuje, aby jeden žák pracoval za ostatní

-     motivuje žáky k prozkoumávání názorů a pohledů lišících se od jejich vlastních

-     motivuje žáky k zájmu o kulturní dědictví

 

Kompetence pracovní

Žák

-     dodržuje hygienu práce

-     dodržuje bezpečnostní pravidla pro práci s výpočetní technikou

-     využívá své znalosti v běžné praxi

 Učitel

-     vede žáky k dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví

-     učitel vede žáky k využívání znalostí v běžné praxi

-     vede k dodržování bezpečnostních pravidel pro práci s výpočetní technikou

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
cj-6.doc 56.3 Kb
cj-7.doc 57.9 Kb
cj-8.doc 58.9 Kb
cj-9.doc 60.4 Kb