Učební osnovy

Chemie

Charakteristika vyučovacího  předmětu

 

Obsahové, organizační a časové vymezení

 

Vzdělávací oblast předmětu:

·      směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o obor

·      získávání a rozvíjení dovedností, práce podle pravidel bezpečnosti při práci s chemikáliemi

·      učí dovednosti poskytnout první pomoc při úrazech s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky

·      vede k poznávání základních chemických pojmů a zákonitostí na příkladech směsí, chem.látek a jejich reakcí     

·      učí využívat poznatky k rozvíjení odpovědných občanských postojů

·      učí řešit problémy a správně jednat v praktických situacích, vysvětlovat a zdůvodňovat chemické jevy  v praktickém životě

 

Časová dotace:

·      předmět chemie je vyučován jako samostatný předmět v 8.a 9.ročníku

     po 2 hodinách

 

Místo realizace:

·      učebna přírodovědných předmětů

·      učebna PC

 

Formy a metody realizace:

·      podle charakteru učiva a cílů vzdělávání

·      frontální výuka s demonstračními pomůckami, obrazovým materiálem, praktickými cvičeními

·      nácviky jednoduchých laboratorních metod a postupů

·      skupinová práce (  pracovní listy, časopisy, odborná literatura, internet )

·      demonstrační pokusy

·      řád učebny chemie je nedílným vybavením učebny, dodržování uvedených pravidel je pro každého žáka i vyučujícího závazné

 

Mezipředmětové vztahy:

·      zeměpis - atmosféra, hydrosféra, těžba nerostných surovin, deštné pralesy, chemický průmysl, energetický průmysl, země 3.světa

·      fyzika – vlastnosti látek, energie

·      přírodopis – význam zelených rostlin, životní prostředí, zdraví člověka – biologie, horniny a nerosty, fosilní paliva

·      matematika – chemické výpočty

·      ICT - zdroj aktuálních informací a jejich zpracování

·      člověk a zdraví – výživa, zdraví a ŽP

 

Průřezová témata:

·      VDO – občan, společnost a stát

·      OSV – rozvoj schopností poznávání, kreativita, morální rozvoj

·      EV – ekosystémy, základní podmínky života; lidské aktivity a problémy životního prostředí; vztah člověka k prostředí

·      MDV - kritické čtení a vnímání mediálního sdělení, interpretace vztahu mediálních sdělení a reality

·      MKV – etnický původ

·      EGS – Evropa a svět nás zajímá, objevujeme Evropu a svět, jsme Evropané

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

 

Kompetence k učení

Učitel vede žáky :

-       hledání souvislostí mezi jevy a jejich vysvětlení

-     ke správnému  používání chemických termínů, symbolů a značek

-     k  možnosti samostatně či ve skupinách formulovat závěry na základě pozorování a pokusů

Žák:

-     umí vyhledávat souvislosti mezi jevy a vysvětlit je

-     umí správně používat chem. značky, symboly a chemické termíny

-     propojuje získané poznatky do širších celků  a nalézá souvislosti

 

Kompetence k řešení problémů

Učitel vede žáky:

-     k řešení problémových situací souvisejících s učivem chemie

-     k volbě různých způsobů řešení

-     k tomu, aby dokázali obhajovat svá rozhodnutí

-     k  promýšlení pracovních postupů praktických cvičení

-     k  nacházení příkladů chemických dějů a jevů z běžné praxe, k vysvětlování jejich chemické podstaty

-     k aplikaci poznatků v praxi

Žák:

-     je schopen pochopit problém a vyhledat k němu vhodné informace

-     dokáže obhájit svoje rozhodnutí

-     je schopen diskutovat o možnostech řešení

-     dokáže aplikovat získané poznatky v praxi

 

Kompetence komunikativní

Učitel vede žáky:

-     ke správnému užívání chemických  symbolů a značek

-     k věcné  argumentaci

-     ke vzájemné komunikaci

Žák:

-     formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu

-     je schopen se vyjadřovat souvisle a kultivovaně

-     umí správně používat chemickou terminologii

 

Kompetence sociální a personální

Učitel vede žáky:

-     ke spolupráci při řešení zadaných úkolů

-     ke smysluplné diskusi

-     k respektování názorů druhých

Žák:

-     umí spolupracovat ve skupinách na základě vytvořených pravidel

-     je schopen pomoci ostatním a požádat o pomoc

-     je schopen dodržovat dohodnutou kvalitu a postupy

 

Kompetence občanské

Učitel vede žáky:

-     k respektování pravidel pro práci s chemickými látkami, řádu učebny a laboratorního řádu

-     k dodržování pravidel slušného chování

-     k chápání základních ekologických souvislostí a environmentálních problémů

-     k respektování požadavků na kvalitu životního prostředí

-     k zodpovědnému chování v krizových situacích (přivolat pomoc a poskytnout první pomoc)

Žák:

-     respektuje názory druhých

-     respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí

-     je schopen se zodpovědně rozhodnout  podle dané situace

 

Kompetence pracovní

Učitel vede žáky:

-     k bezpečnému a účinnému používání  materiálů, nástrojů a vybavení

-     k dodržování  vymezených pravidel / povinností z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých a ochrany životního prostředí

-     k využívání poznatků běžných v praxi při plnění úkolů

Žák:

-     dodržuje pravidla bezpečného chování

-     je schopen vyhledávat a využívat různé zdroje informací

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
chemie-8.doc 85.5 Kb
chemie-9.doc 67.1 Kb