Učební osnovy

Člověk a zdraví

Charakteristika vyučovacího  předmětu

 

Obsahové, organizační a časové vymezení

 

Vzdělávací oblast předmětu:

·        získávání a rozvíjení orientace v geografickém prostředí, osvojování hlavních geografických objektů, jevů, pojmů a používání poznávacích metod

·        získávání a rozvíjení dovedností pracovat se zdroji geografických informací

·        respektování přírodních hodnot, lidských výtvorů a k podpoře ochrany životního prostředí

·        rozvoji trvalého zájmu o poznávání vlastní země a regionů světa jako nedílné součásti životního způsobu moderního člověka

·        rozvíjení kritického myšlení a logického uvažování aplikování geografických poznatků v praktickém životě

 

Časová dotace:

·        předmět výchova ke zdraví je vyučován jako samostatný předmět

      v 6.,8.a 9.ročníku.

·        v 6., 8. i 9. ročníku je jedna hodina týdně

 

Místo realizace:

·      třídy, cvičná kuchyňka

·      učebna PC

·      příroda

 

Formy a metody realizace:

·      podle charakteru učiva a cílů vzdělávání

·      frontální výuka s demonstračními pomůckami, obrazovým materiálem

·      skupinová práce ( nácvik první pomoci, příprava pokrmů, internet )

·      krátkodobé projekty

 

Mezipředmětové vztahy:

·      chemie - znečištění atmosféry, hydrosféry, biosféry, výroba chemikálií a jejich účinky, toxické odpady

·      přírodopis – stavba lidského těla , plodiny a nároky na jejich pěstování, léčivé rostliny, podmínky života na Zemi, 1.pomoc, rozmnožování a rozmnožovací soustava, těhotenství, potravní řetězce, epidemie a pandemie – možnosti a nebezpečí nákaz, zemětřesení, povodně, sesuvy půdy

·      ICT - zdroj aktuálních informací a jejich zpracování

·      tělesná výchova – držení těla, cvičení na udržení kondice, rehabilitační cvičení

·      občanská výchova – rodina, právní normy

·      fyzika – jaderná energie

 

  

Průřezová témata:

·      VDO – občan, občanská společnost a stát

·      OSV – osobnostní rozvoj, morální rozvoj, sociální rozvoj

·      EV - vztah člověka k prostředí, lidské aktivity a problémy životního prostředí, základní podmínky života

·       MKV – lidské vztahy;  etnický původ, kulturní diference, multikulturalita, princip sociálního smíru a solidarity,

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

 

 

Kompetence k učení:

Žáci:

-     vybírají a využívají vhodné způsoby a metody pro efektivní učení

-     propojují získané poznatky do širších celků, nalézají souvislosti

-     poznávají smysl a cíl učení, mají pozitivní vztah k učení

Učitel vede žáky:

-     k vyhledávání, shromažďování, třídění, porovnávání informací

-     k používání odborné terminologie

-     k nalézání souvislostí mezi získanými poznatky a využití v praxi

-     k využívání vlastních zkušeností a poznatků z jiných předmětů 

 

Kompetence komunikativní:

Žáci:

-     formulují a vyjadřují své myšlenky a názory v logickém sledu

-     vyjadřují se souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu

-     se učí naslouchat promluvám druhých lidí, vhodně na ně reagují

Učitel vede žáky:

-     ke komunikaci mezi sebou a učitelem

-     k dodržování předem stanovených pravidel vzájemné komunikace

-     k interpretaci či prezentaci různých textů, obrazových materiálů, grafů a jiných forem záznamů v písemné i mluvené podobě

 

Kompetence k řešení problémů:

Žáci:

-     jsou schopni pochopit problém, vyhledat k němu vhodné informace

-     diskutovat o možnostech řešení

-     se učí myslet kriticky, jsou schopni hájit svá rozhodnutí

Učitel vede žáky:

-     k vyhledávání a kombinování informací z různých informačních zdrojů

-     k využívání metod, při kterých docházejí k objevům, řešením a závěrům sami žáci

-     k argumentaci, k diskusi na dané téma, k obhajování svých výroků  

 

 

Kompetence sociální a personální:

Žáci:

-     spolupracují ve skupinách na základě vytvořených pravidel

-     upevňují dobré mezilidské vztahy

-     pomáhají si a jsou schopni o pomoc požádat

Učitel vede žáky:

-     k využívání skupinového vyučování

-     k utváření pocitu zodpovědnosti za svá jednání

-     k spoluúčasti na vytváření kritérií hodnocení a k následnému hodnocení svých výsledků

-     k dodržování dohodnuté kvality, postupů, termínů

 

Kompetence občanské:

Žáci:

-     respektují názory druhých

-     uvědomují si svá práva a povinnosti ve škole i mimo školu

-     rozhodují se zodpovědně podle dané situace

-     chápou základní environmentální problémy

-     respektují požadavky na kvalitní životní prostředí

Učitel vede žáky:

-     k dodržování pravidel slušného chování

-     k tomu, aby brali ohled na druhé

 

Kompetence pracovní:

Žáci:

-     jsou seznámeni s pravidly bezpečného chování v terénu, pracovně,….

-     jsou vedeni k efektivní práci

Učitel vede žáky:

-     k dodržování pravidel bezpečného chování

-     k  vyhledávání a využívání různých zdrojů informací

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
clovek-a-zdravi-6.doc 71.2 Kb
clovek-a-zdravi-8.doc 64.5 Kb
clovek-a-zdravi-9.doc 52.2 Kb