Učební osnovy

Cvičení z českého jazyka

 

Charakteristika vyučovacího předmětu – 2. stupeň

 

Obsahové, organizační a časové vymezení

 

Vzdělávací oblast předmětu:

 

·      rozvíjení kultivovaného písemného i ústního projevu

·      rozvoj  čtenářské gramotnosti

·      pochopení role v různých komunikačních situacích

·      orientace při vnímání okolního světa i sebe sama

·      porozumění různým druhům psaných i mluvených jazykových projevů, poznání záměru autora, hlavní myšlenky

·      využívání různých zdrojů informací ( slovníky, encyklopedie, katalogy, internet) pro rozšiřování znalostí a dovedností potřebných k dalšímu vzdělávání

     a sebevzdělávání

·      osvojení jazykovědné terminologie

·      utváření a upevňování přehledu o učivu českého jazyka na základní škole

·      opakování probíraného učiva českého jazyka na základní škole

·      prověřování a rozšiřování získaných znalostí

 

Časová dotace:

·      Cvičení z českého jazyka se vyučuje jako disponibilní předmět v 7. ročníku 

     1 hodinu týdně

 

Místo realizace:

·      kmenová třída

·      učebna PC

·      odborná učebna

·      klubovna ZŠ

·      knihovna

 

Formy a metody realizace:

·      podle charakteru učiva a cílů vzdělávání

·      frontální výuka s demonstračními pomůckami, obrazovým materiálem

·      skupinová práce ( využití pracovních listů,různých informačních zdrojů, slovníků, encyklopedií, internetu,atd.)

·      didaktické hry ,soutěže

·      projekty

·      prezentace na webových stránkách školy

 

Mezipředmětové vztahy :

·      dějepis – české národní pověsti,regionální pověsti ,

          národní  a regionální dějiny

 

Průřezová témata :

·      OSV –  osobnostní,sociální a morální rozvoj – realizace průběžně během

     celého školního roku

·      MDV- kritické čtení a vnímání mediálních sdělení , pěstování kritického

     přístupu ke zpravodajství,reklamě,hodnocení sdělení, fungování a vliv

     médií ve společnosti,spolupráce v týmu,vnímání autora mediálních sdělení

·      EGS – Evropa a svět nás zajímá – lidová slovesnost

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

 

Kompetence k učení

Učitel

-   vede žáky k využívání výpočetní techniky

-   vede žáky k vyhledávání a třídění informací

-   vede žáky k užívání správné terminologie

-   zohledňuje rozdíly ve znalostech a pracovním tempu jednotlivých žáků

-   sleduje při hodině pokrok všech žáků

-   oceňuje samostatné řešení jazykových úkolů

Žáci

-   vyhledávají a třídí informace a propojují je do širších významových celků

-   osvojují si základní jazykové pojmy

-   kriticky hodnotí výsledky svého učení a diskutují o nich

-   využívají prostředků výpočetní techniky

 

Kompetence k řešení problémů

Učitel

-   zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů

-   vede žáky k plánování postupů

     Kompetence učit se učit

Žáci

-   vyhledávají informace vhodné k řešení problému

-   využívají získaných vědomostí a dovedností k objevování řešení

-   samostatně řeší problémy a volí vhodné způsoby řešení

-   uvážlivě rozhodují

 

Kompetence komunikativní

Učitel

-   zadává úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat

-   vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé

-   vede žáky k výstižné argumentaci

-   umožňuje žákům obhájit vlastní řešení a korigovat chybná řešení

Žáci

-   formulují a vyjadřují své myšlenky a názory v logickém sledu

-   výstižně a kultivovaně se  vyjadřují ústně i písemně

-   naslouchají promluvám druhých lidí a vhodně na ně reagují

-   účinně se zapojují do diskuse a vhodně obhajují své názory

-   využívají informační a komunikační prostředky

 

Kompetence sociální a personální

Učitel

-   vyžaduje dodržování pravidel slušného chování

-   dodává žákům sebedůvěru

-   vede žáky k dodržování pravidel

-   přistupuje k žákům partnersky

Žáci

-   účinně spolupracují ve skupině

-   podílejí se na utváření příjemné atmosféry v týmu

-   věcně argumentují

 

Kompetence občanské

Učitel

-   zadává skupině úkoly způsobem, který vylučuje, aby jeden žák pracoval za ostatní

-   motivuje žáky k prozkoumávání názorů a pohledů lišících se od jejich vlastních

-   umožňuje, aby žáci hodnotili svoji činnost a její výsledky

Žáci

-   respektují názor druhých lidí

 

Kompetence pracovní

Učitel

-   vede žáky k dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví

-   učitel vede žáky k využívání znalostí v běžné praxi

-   vede k dodržování bezpečnostních pravidel pro práci s výpočetní technikou

Žáci

-   dodržují hygienu práce

-   dodržují bezpečnostní pravidla pro práci s výpočetní technikou

-   využívají své znalosti v běžné praxi

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
cviceni-z-ceskeho-jazyka-7.doc 44 Kb