Učební osnovy

Cvičení z matematiky

Charakteristika vyučovacího předmětu

 

Obsahové, časové a organizační vymezení

 

Vzdělávací oblast předmětu:

 

·      prohloubení a upevnění mat.dovedností a postupů, se kterými byli  žáci již při hodinách matematiky seznámeni

·      praktické využití matematiky v reálných situacích zábavnou formou

·      automatizace matematických postupů

·      rozvoj abstraktního a exaktního myšlení

·      logické a kritické usuzování

 

Časová dotace:

·      předmět cvičení z matematiky se vyučuje  v 8.ročníku 2 hodiny týdně

 

Místo realizace:

·       třídy

·       učebna PC

·       příroda

 

Formy a metody realizace:

·      podle charakteru učiva cílů vzdělávání

·      frontální výuka s demonstračními pomůckami, obrazce, tělesa

·      skupinová práce, vzájemné hodnocení

·      samostatná práce, sebehodnocení a sebekontrola

·      měření  a odhady v terénu

 

 Mezipředmětové vztahy:

·      fyzika – fyzikální veličiny, řešení fyzikálních úloh

·      chemie – řešení chemických úloh

 

Průřezová témata :

·      OSV –   osobnostní rozvoj- rozvoj schopností poznávání; seberegulace a

sebeorganizace

       sociální rozvoj – kooperace, kompetice; komunikace

       morální rozvoj – řešení problémů a rozhodovací dovednosti; hodnoty, postoje, praktická etika

·      EGS –   objevujeme Evropu a svět –cestování a měření vzdáleností

         jsme Evropané – evr.integrace, měnový kurz

·      EV      vztah člověka k prostředí –odpady, spotřeba domácností

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

 

Kompetence k učení

Učitel

-     zařazuje metody,  při kterých docházejí k řešení a závěrům žáci sami

-     vede žáky k plánování postupů a úkolů

-     zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů

-     zadává úkoly s využitím informačních a komunikačních technologií

-     vede žáky k aplikaci znalostí v ostatních vyuč. předmětech a v reálném životě

Žák

-     si osvojuje a upevňuje základní matematické pojmy a vztahy postupnou abstrakcí a zobecňováním reálných jevů

-     vytváří zásoby matematických nástrojů (pojmů a vztahů, algoritmů, metod řešení úloh)

-     využívá prostředky výpočetní techniky

 

Kompetence komunikativní

Učitel

-     vede žáky k užívání správné terminologie a symboliky

-     podle potřeby pomáhá žákům

Žák

-     zdůvodňuje matematické postupy

-     vytváří hypotézy

-     komunikuje na odpovídající úrovni

 

Kompetence k řešení problémů

Učitel

-     s chybou žáka pracuje jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení

-     vede žáky k ověřování výsledků

Žák

-     zjišťuje, že realita je složitější než její matematický model

-     provádí rozbor problému a plánu řešení, odhaduje výsledky

-     učí se zvolit  správný  postup při řešení slovních úloh a reálných problémů

      

Kompetence sociální a personální

Učitel

-     zadává úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat

-     vyžaduje dodržování pravidel slušného chování

Žák

-     spolupracuje ve skupině

-     podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu

-     učí se věcně argumentovat, schopnosti sebekontroly

Kompetence občanské

Učitel

-     vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé

-     umožňuje, aby žáci na základě jasných kritérií hodnotili svoji činnost nebo její výsledky

-     se zajímá, jak vyhovuje žákům jeho způsob výuky

Žák

-     respektují názory ostatních

-     si formují volní a charakterové rysy

-     se zodpovědně rozhodují podle dané situace

 

Kompetence pracovní

Učitel

-     požaduje dodržování dohodnuté kvality, termínů

-     vede k ověřování výsledků

Žák

-     si zdokonaluje grafický projev

-     je veden k efektivitě při organizování vlastní práce

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
cvm-8.doc 62 Kb