Učební osnovy

Dějepis

Charakteristika vyučovacího předmětu: 

 

 

Obsahové, organizační a časové vymezení

 

Vzdělávací oblast předmětu :

 

·      rozvíjení vlastního historického vědomí v historickém čase

·      pochopení souvislostí dějinných událostí a procesů

·      vnímání obrazu hlavních vývojových linií

·      získávání orientace chápání kulturní rozmanitosti světa

·      seznámení s regionálními dějinami

·      utváření pozitivního hodnotového systému

 

Časová dotace:

·      předmět dějepis se vyučuje jako samostatný předmět v 6.-9. ročníku

    2 hodiny týdně

·      v každém ročníku jsou zařazeny  odborné exkurze

 

Místo realizace:

·      třídy

·      odborné učebny

·      odborné exkurze

·      školní výlety

 

Formy a metody realizace:

·      podle charakteru učiva a cílů vzdělávání

·      frontální výuka s demonstračními pomůckami, obrazovým materiálem

·      skupinová práce ( využití map, pracovních listů, časopisů, odborné literatury, internetu)

·      odborné exkurze,školní výlety

·      projekty

·      ročníkové práce

 

Mezipředmětové vztahy :

·      zeměpis – orientace v prostoru, územní rozsah států,práce s mapou

·      matematika, fyzika, přírodopis, chemie – vědecké poznatky, rozvoj vědy

     a techniky,významní vědci

·      výtvarná výchova – stavební slohy, umělecká díla, významní umělci

·      hudební výchova – vývoj hudebních projevů, významní skladatelé

·      cizí  jazyky – významní spisovatelé a jejich tvorba,rozdělení jazyků

·      občanská výchova – člověk a společnost, stát a státní zřízení, lidská a občanská práva, volební systémy

·      tělesná výchova – odkaz řecké kultury, olympijské hry,tělovýchovná hnutí

 

  

Průřezová témata :

 

·      OSV – osobnostní,sociální a morální rozvoj – realizace průběžně během celého školního roku ve všech ročnících

·      VDO – principy demokracie, despocie, tyranie, úloha občana v demokratické společnosti,volební systémy,demokratické volby ,  občanská práva, náboženská nesnášenlivost, tolerance, občanská společnost,  formy vlády, totalita, rasismus, holocaust, ideologie

·      EV – člověk a příroda, příroda a první civilizace, změny v krajině, dopad průmyslové revoluce na přírodu, důsledky globalizace,principy udržitelnosti vývoje

·      MKV – sbližování a prolínání kulturních vlivů, náš etnický původ, rovnocennost všech etnických skupin a kultur,specifické rysy jazyků a jejich rovnocennost, poznávání jiných kultur,vlastní kulturní zakotvení,vztahy mezi kulturami,konflikty vyplývající z rozdílnosti kultur, náboženská tolerance, předsudky, mezinárodní solidarita, multikulturalita současného světa

·      EGS – kořeny a zdroje evropské civilizace,klíčové mezníky evropské historie,

     formování evropských států,integrace Evropy

·       MDV – vliv médií na společnost ,politický život a kulturu,   počátky řeckého divadla, role divadla v období národního obrození,role médií ve společenských změnách

 

 

          

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

 

Kompetence k učení:

Učitel

-   zadává úkoly, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace z různých zdrojů

-   vede žáky k užívání správné terminologie a symboliky

-   zadává úkoly, které vyžadují využití poznatků z různých předmětů

-   vede k zamyšlení nad historickým vývojem

Žák

-   vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení

   a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích

   činnostech a praktickém životě

-   operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí

-   propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí

   a na základě toho  si vytváří komplexnější pohled na společenské a kulturní jevy

 

Kompetence k řešení problémů:

Učitel

-   zařazuje rozmanité aktivity (diskuse, výklad, kreslení, řešení problémů,

   ICT,AV technika,práce s odbornou literaturou )

-   zařazuje metody, při kterých žáci sami docházejí k závěrům a řešením

-   vede ke kritickému myšlení a logickému uvažování

 Žák

-   vyhledává informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné,podobné

   a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti

-   samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení

-   kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit

 

Kompetence komunikativní:

Učitel

-   vede žáky přesnému a výstižnému vyjadřování

-   zařazuje do výuky diskuzi

-   vede žáky k věcnému argumentování

-   vede žáky k práci s různými typy textů

-   vede k využívání informačních a komunikačních prostředků

Žák

-    formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, 

   souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu

-   účinně se zapojuje do diskuze, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje

-   rozumí různým typům textů ,záznamů, obrazových materiálů

-   využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní

   a účinnou komunikaci s okolním světem

 

Kompetence sociální a personální:

 Učitel

-   vytváří příznivé klima třídy

-   dodává žákům sebedůvěru

-   podle potřeby žákům v činnostech pomáhá

Žák

-   účinně spolupracuje ve skupině ,podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu

-   přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně

   spolupracovat  s druhými při řešení daného úkolu

 

 

Kompetence občanské:

Učitel

-   reflektuje při výuce společenské i přírodní dění

-   vede žáky k tomu,aby brali ohled na druhé

-   motivuje žáky k prozkoumávání názorů a pohledů lišících se od jejich vlastních

-   pěstuje v žácích vztah k tradicím, národnímu, historickému a kulturnímu dědictví

Žák

-   respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit

   se do situací ostatních lidí

-   odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému

   i psychickému násilí

-   chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy

-   respektuje, chrání a oceňuje naše tradice a kulturní i historické dědictví

-   projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost

-   aktivně  se  zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit

 

Kompetence pracovní:

Učitel

-   požaduje dodržování dohodnuté kvality práce

-   umožňuje žákům vzájemně si radit a pomáhat

-   vede žáky k využívání znalostí v běžné praxi

Žák

-   dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky

-   využívá svých znalostí v běžné praxi

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
d-6.doc 57.9 Kb
d-7.doc 50.7 Kb
d-8.doc 57.3 Kb
d-9.doc 50.7 Kb