Učební osnovy

Domácnost

Charakteristika vyučovacího předmětu

 

Obsahové, časové a organizační vymezení

 

Vzdělávací oblast předmětu:

·      získávání základních pracovních dovedností a návyků z různých pracovních oblastí týkajících se provozu domácnosti

·      osvojování správné volby a používání vhodných   nářadí a pomůcek při práci, osvojení si práce s dostupnou  technikou  

·      osvojení a uplatňování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce        

·      organizace a plánování práce a technologické kázně

·      získání pozitivního vztahu k práci a odpovědného a tvořivého postoje k vlastní činnosti a její kvalitě

·      získávání orientace v různých oborech  lidské činnosti    

·      osvojení potřebných poznatků a dovedností významných pro volbu vlastního profesního zaměření a pro další životní a profesní orientaci

·      poznání vybraných technologických výrobních postupů, materiálů a jejich užitných vlastností, surovin a plodin a osvojení  si jednoduchých pracovních postupů pro běžný život

 

Časová dotace:

·      Vyučovací předmět   domácnost se vyučuje jako volitelný předmět v 7. roč.

·      Časová dotace v učebním plánu jsou 2 vyučovací  hodiny  týdně.

 

Místo realizace:

·      Odborná učebna – cvičná kuchyňka

·       Učebna informatiky

 

Formy a metody realizace:

·      názorná ukázka pracovních postupů

·      skupinová práce žáků

·      individuální práce žáka podle předem stanoveného postupu

·      informační technologie – pracovní postupy

 

Mezipředmětové vztahy:

·      chemie – voda, insekticidy, detergenty,

·      přírodopis – lidské tělo, trávicí soustava, ochrana ŽP, 1.pomoc

·      člověk a zdraví – zákl.složky potravy, 1.pomoc při úrazech

·      občanská výchova – zásady chování, právní normy

·      fyzika – elektrická energie, teplo, tepelná energie

·      ICT – zdroj informací

 

Průřezová témata :

·      OSV – osobnostní rozvoj, kooperace a kompetice, morální rozvoj

·      EV – vztah člověka k prostředí

·      MDV – kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

 

 

Kompetence k učení

Žáci:

-     poznávají smysl a cíl učení

-     mají pozitivní vztah k práci prostřednictvím zadávaných úkolů v rámci výuky

-     umí posoudit vlastní pokrok

-     kriticky zhodnotí výsledky své práce a diskutují o nich

Učitel vede žáky :

-     k volbě různých postupů

-     k práci s odbornou literaturou a informačními technologiemi

 

Kompetence komunikativní

Žáci:

-     se učí správnému technologickému postupu při práci

-     při komunikaci používají správné technické názvosloví

-     využívají informační zdroje k získání nových poznatků

Učitel vede žáky

-     ke spolupráci

-     k ohleduplnosti

 

Kompetence k řešení problémů

Žáci:

-     promýšlejí pracovní postupy praktických cvičení

-     se učí chápat, že se při práci budou setkávat s problémy, které nemají jen

-     jedno správné řešení

-     aplikují poznatky v praxi

Učitel vede žáky:

-     k vyhledávání nových námětů

-     k odpovědím na otevřené otázky

 

Kompetence sociální a personální

Žáci:

-     pracují ve skupinách

-     spolupracují při řešení problémů

-     přispívají k diskusi a respektují názory jiných

-     učí se věcně argumentovat 

Učitel vede žáky

-     ke vzájemné pomoci

-     k sebedůvěře

-     k pocitu úspěchu z dobře odvedené práce

 

Kompetence očanské

Žáci:

-     respektují pravidla při práci

-     dokáží přivolat pomoc při zranění

-     chápou základní ekologické souvislosti

Učitel vede žáky:

-     k dodržování pravidel slušného chování

-     k uvědomění si souvislosti mezi lidskou činností a problémy životního prostředí

 

Kompetence pracovní

Žáci:

-     dodržují bezpečnostní a hygienická pravidla při práci

-     používají bezpečně a  účinně nástroje, vybavení, materiály

-     dodržují technologický postup a pravidla, plní povinnosti, myslí na  ochranu svého zdraví a  zdraví druhých

-     dbají na ochranu životního prostředí

-     své znalosti využívají v běžné praxi.

Učitel vede žáky:

-     ke správným způsobům užití materiálů a nástrojů

-     k vnímání vlastního pokroku

-     k dodržování bezpečnosti a hygieny práce

-   k dodržování řádu učebny

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
domacnost-7.doc 45.6 Kb