Učební osnovy

Ekologická praktika

Charakteristika předmětu 

 

 

Obsahové organizační a časové vymezení

 

Vzdělávací oblast předmětu :

 

·      poznávání životního prostředí

·      uvědomování si nezbytnosti zachování podmínek života

·      poznávání vztahu člověka a životního prostředí

·      utváření citlivého a odpovědného vztahu k přírodě a k životnímu prostředí

·      poznávání jednotlivých ekosystémů

·      získávání praktických dovedností a návyků napomáhajících ke zlepšení životního prostředí

·      utváření hierarchie životních hodnot slučitelných s udržitelným rozvojem

 

Časová dotace:

·       předmět ekologická praktika se vyučuje jako volitelný předmět v 8.ročníku 2 hodiny týdně

 

Místo realizace:

·      třídy

·      odborné učebny

·      vycházky do přírody

·      odborné exkurze

·      školní výlety

 

Formy a metody realizace:

·      podle charakteru učiva a cílů vzdělávání

·      frontální výuka s demonstračními pomůckami, obrazovým materiálem

·      skupinová práce ( využití  pracovních listů, časopisů, odborné literatury, internetu)

·      vycházky do přírody,odborné exkurze,školní výlety

·      projekty

·      zapojení do soutěží

·      ročníkové práce

 

Mezipředmětové vztahy :

·      přírodopis – zaměření na jednotlivé ekosystémy – především les

·      chemie – chemické znečištění,kyselé deště,fotosyntéza,určování pH,

     chemické prvky

·      zeměpis – orientace v prostoru, práce s mapou,

     rozšíření živočichů a rostlin, CHKO,NP,vegetační pásma

·       fyzika – alternativní zdroje energie

·      ICT – zdroj aktuálních informací a jejich zpracování,prezentace

·      občanská výchova – lidské aktivity a problémy životního prostředí

 

 

Průřezová témata :

·      OSV – osobnostní,sociální a morální rozvoj – realizace průběžně během celého

     školního roku

·      VDO – občan jako odpovědný člen společnosti, přístup k životnímu prostředí

·      EV –  ekosystémy,základní podmínky života ,lidské aktivity a problémy životního

     prostředí , vztah člověka k prostředí

 

 

 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

 

Kompetence k učení

Učitel

-   zadává úkoly, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace z různých zdrojů

-   vede žáky k užívání správné terminologie

-   zadává úkoly, které vyžadují využití poznatků z různých předmětů

-   vede žáky k samostatnému pozorování a porovnávání získaných informací

Žák

-   vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace

    je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě

-   operuje s obecně užívanými termíny,  uvádí věci do souvislostí

-   spojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí

 

Kompetence k řešení problémů

Učitel

-   zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů

-   vede žáky k plánování postupů

Žák

-   vyhledává  informace vhodné k řešení problému

-   využívá získaných vědomostí a dovedností k objevování řešení

-   hledá různé varianty řešení problémů životního prostředí

-   uvážlivě rozhoduje

 

Kompetence komunikativní

Učitel

-   vede žáky přesnému a výstižnému vyjadřování

-   zařazuje do výuky diskuzi

-   vede žáky k věcnému argumentování

-   vede k využívání informačních a komunikačních prostředků

Žák

-    formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, 

    souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu

-   účinně se zapojuje do diskuze, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje

-   využívá informační a komunikační prostředky a technologie

 

Kompetence sociální a personální 

Učitel

-   vytváří příznivé klima třídy

-   dodává žákům sebedůvěru

-   podle potřeby žákům v činnostech pomáhá

Žák

-   účinně spolupracuje ve skupině ,podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu

-   přispívá k diskuzi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně

    spolupracovat  s druhými při řešení daného úkolu

 

Kompetence občanské

Učitel

-   reflektuje při výuce společenské i přírodní dění

-   vede žáky k tomu,aby brali ohled na druhé

-   motivuje žáky k prozkoumávání názorů a pohledů lišících se od jejich vlastních

-   pěstuje v žácích vztah k životnímu prostředí

Žák

-   respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit

    se do situací ostatních lidí

-   odpovědně jedná vůči  přírodě a prostředí

-   zná přírodní a kulturní hodnoty ve svém okolí,chápe příčiny a následky jejich   

    poškozování,rozumí jedinečnosti svého regionu a jeho potřebám

 

Kompetence pracovní

 Učitel

-   požaduje dodržování dohodnuté kvality práce

-   umožňuje žákům vzájemně si radit a pomáhat

-   vede žáky k využívání znalostí v běžné praxi

Žák

-   dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky

-   využívá svých znalostí v běžné praxi

-   osvojí si praktické dovednosti pro chování a pobyt v přírodě

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
ekologicka-praktika-8.doc 43.5 Kb