Učební osnovy

Fyzika

 

Charakteristika vyučovacího předmětu

 

Obsahové, organizační a časové vymezení

 

Vzdělávací oblast předmětu:

·       směřuje k podpoře hledání a poznávání fyzikálních faktů a jejich vzájemných souvislostí

·       vede k rozvíjení a upevňování dovedností objektivně pozorovat a měřit fyzikální vlastnosti a procesy

·       vede k vytváření a ověřování hypotéz

·       učí žáky zkoumat příčiny přírodních procesů, souvislosti a vztahy mezi nimi

·       směřuje k osvojení základních fyzikálních pojmů a odborné terminologie

·       podporuje  vytváření otevřeného myšlení, kritického myšlení a logického uvažování

 

Časová dotace:

·       předmět fyzika je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9.ročníku dvě hodiny týdně

 

Místo realizace:

·       odborná učebna fyziky

·       učebna PC

·       exkurze

 

Formy a metody práce :

·       podle charakteru učiva a cílů vzdělávání:

·       frontální výuka  s demonstračními pomůckami

·       skupinová práce  (s využitím pomůcek, přístrojů a měřidel, pracovních listů, odborné literatury)

·       samostatné pozorování

·       krátkodobé projekty

 

Mezipředmětové vztahy:

·      chemie- stavba atomu, elektrolýza

·      přírodopis- světelná energie (fotosyntéza), optika (zrak), zvuk (sluch), přenos elektromagnetických signálů, srdce - kardiostimulátor

·      zeměpis- magnetické póly Země, kompas, sluneční soustava

·      matematika- používání a úpravy vzorců, převody jednotek

 

 Průřezová témata:

·       OSV - rozvíjení dovedností a schopností

 řešení problémů a rozhodovací dovednosti

·        EV -   posuzování obnovitelných a neobn. zdrojů energie, princip výroby elektrické energie

vztah člověka k prostředí

základní podmínky života na Zemi

·        MV – kritické čtení a vnímání – informace v mediích o jaderné energetice


Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Kompetence k učení

Žák

-     vybírá a využívá vhodné způsoby a metody k efektivnímu učení

-     spojuje poznatky do širších celků a nalézají souvislosti

-     kriticky posuzuje získané poznatky, porovnává je a formuluje závěry

-     vytváří si pozitivní vztah k získávání nových poznatků

Učitel vede žáky

-     k vyhledávání, třídění a propojování informací

-     k používání odborné terminologie

-     k samostatnému měření, experimentování a porovnávání získaných informací

-     k nalézání souvislostí mezi získanými daty

 

Kompetence komunikativní

Žák

-     formuluje a vyjadřuje své myšlenky v logickém sledu, vyjadřuje se souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu

-     žák respektuje názory druhých

Učitel vede žáky

-     k formulování svých myšlenek v písemné i mluvené formě

 

Kompetence k řešení problémů

Žák

-     je schopen pochopit problém, vyhledat k němu vhodné informace a diskutovat o možnostech řešení

-     se učí myslet kriticky a je schopen hájit svá rozhodnutí

Učitel vede žáky

-     využívat základní postupy badatelské práce, tj. nalezení problému, formulace, hledání  a zvolení postupu jeho řešení, vyhodnocení získaných dat

  

Kompetence sociální a personální

Žák

-     spolupracuje ve skupinách na základě vytvořených pravidel

-     upevňuj dobré mezilidské vztahy

-     pomáhá ostatním a je schopen sám požádat o pomoc

-     učí se vzájemnému naslouchání

Učitel vede žáky

-     ke spolupráci při řešení problémů

-     k posílení sebedůvěry žáků, pocitu zodpovědnosti

-     k ochotě pomoci  

 

Kompetence občanské

Žák

-     respektuje názory druhých

-     uvědomuje si svá práva a povinnosti ve škole i mimo ni

-     rozhoduje se zodpovědně podle dané situace

Učitel vede žáky

-     k šetrnému využívání elektrické energie, k posuzování efektivity jednotlivých energetických zdrojů

-     k upřednostňování obnovitelných zdrojů ve svém budoucím životě

(např. tepelná čerpadla jako vytápění novostaveb

 

Kompetence pracovní

Žák

-     je seznámen s pravidly bezpečného chování v odborných učebnách

-     je veden k efektivní práci

Učitel vede žáky

-  k dodržování a upevňování bezpečného chování při práci s fyzikálními přístroji a zařízeními

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
f-6-.doc 50.2 Kb
f-7.doc 53.8 Kb
f-8.doc 64.5 Kb
f-9.doc 50.7 Kb