Učební osnovy

Hudební výchova - 1. stupeň

Charakteristika vyučovacího předmětu na 1.stupni

 

Obsahové, organizační a časové vymezení

 

Vzdělávací oblast předmětu:

 

·      vokální činnost – práce s hlasem, kultivace pěveckého i mluveného projevu

·      instrumentální činnost – hra na hudební nástroje a jejich využití při reprodukci a produkci

·      hudebně pohybová činnost – ztvárnění hudby pohybem, tancem, gesty

·      poslechová činnost – aktivní vnímání hudby, poznávání žánrů a stylů

 

Časová dotace:

·      předmět hudební výchova je vyučován jako samostatný předmět v 1., 2., 3., 4. a 5. ročníku

·      předmět se vyučuje 1 hodinu týdně

 

Místo realizace:

·      učebna HV

·      klubovna

·      návštěva hudebních představení, výchovných koncertů

 

Formy a metody realizace:

·      podle charakteru učiva a cílů vzdělávání

·      využívání audiovizuální techniky

·      skupinová práce ( s využitím dostupných vyučovacích pomůcek)

·      kolektivní práce

·      samostatná práce

 

Mezipředmětové vztahy:

·      literární výchova –  básničky o ročních obdobích, Vánocích,…

·      výtvarná výchova – ilustrace poslechové skladby

 

Průřezová témata:

·      EGS – Evropa a svět nás zajímá

·      OSV – rozvoj schopností poznávání

·      MKV – kulturní diference, lidské vztahy, etnický původ, vzájemné obohacování vlastního kulturního zakotvení, respektování zvláštností různých etnik

·      EV – vztah člověka k přírodě

·      MDV – fungování a vliv médií ve společnosti

 

 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

žáků

 

Kompetence k učení

Žák

-     zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase                                   

Učitel

-     vede žáky k užívání správné terminologie a symboliky

-     umožňuje každému žákovi zažít úspěch

 

Kompetence k řešení problémů

Žák

-     rozlišuje jednotlivé kvality tónů

-     rozpozná výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící hudby

-     rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje

-     odliší hudbu vokální, instrumentální a vokálně instrumentální

Učitel

-     sleduje při hodině pokrok všech žáků

-     vede žáky k vzájemnému naslouchání

 

Kompetence komunikativní

Žák

-     rytmizuje a melodizují jednoduché texty

-     reaguje pohybem na znějící hudbu

-     pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr melodie

Učitel

-     zajímá se o náměty, názory, zkušenosti žáků

 

Kompetence sociální a personální

Žák

-     je veden  ke kritickému usuzování a posuzování žánrů a stylů hudby

Učitel

-     vede žáky ke vzájemnému naslouchání

-     vede je k tomu, aby brali ohled na druhé

 

Kompetence občanská

Žák

-     je veden ke kritickému myšlení nad obsahy hudebních děl

Učitel

-     umožňuje žákům, aby se podíleli na utváření kritérií hodnocení činností nebo jejich výsledků

 

Kompetence pracovní

Žák

-     využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře

-     tanečním pohybem vyjadřuje hudební náladu

Učitel

-     sleduje při hodině pokrok všech žáků

-     vede je k používání obecně známých termínů, znaků a symbolů

-  vede žáky k užívání různých nástrojů a vybavení učebny

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
hv-1.doc 42.5 Kb
hv-2.doc 43.5 Kb
hv-3.doc 45.1 Kb
hv-4.doc 44.5 Kb
hv-5.doc 49.2 Kb