Učební osnovy

Hudební výchova - 2. stupeň

Charakteristika vyučovacího předmětu na 2.stupni

 

Obsahové, organizační a časové vymezení

 

Vzdělávací oblast předmětu:

 

·      vnímání hudby jako důležité součásti života jedince a celé společnosti prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových, poslechových i jiných aktivit

·      chápání hudebního jazyka jako specifické formy komunikace

·      získávání orientace v širokém spektru hudebních stylů a žánrů současnosti a minulosti

·      pochopení různorodé hudební kultury různých národů a národností

·      rozvoj celkové žákovy hudebnosti

 

Časová dotace:

·      předmět hudební výchova je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku

·      výuka probíhá 1 hodinu týdně

 

Místo realizace:

·      učebna HV

·      klubovna

·      návštěva divadelních představení, výchovných koncertů

 

Formy a metody realizace:

·      podle charakteru učiva a cílů vzdělávání

·      skupinové vyučování

·      samostatná práce

·      kolektivní práce

·      krátkodobé projekty

 

Mezipředmětové vztahy:

·      dějepis – historie českého státu

·      literatura – lidová slovesnost

·      výtvarná výchova – jednotlivá období českých i světových dějin

 

Průřezová témata:

·      EV – vztah člověka k přírodě

·      EGS – jsme Evropané , Evropa a svět nás zajímá

·      OSV – poznávání lidí, kreativita, sebepoznání, komunikace, hodnoty, postoje, rozvoj schopností poznávání, řešení problémů a rozhodovací dovednosti, kooperace

·      MDV – schopnost zpracovat, vyhodnotit a využít podněty z médií

·      VDO – slušnost, tolerance, aktivita, samostatnost

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí  

žáků:

 

Kompetence k učení

Žák

-     podle individuálních hudebních schopností a dovedností vyhledává a třídí informace

-     používá  obecně užívané hudební termíny

-     získané znalosti propojuje do souvislostí

Učitel

-     vede žáky k vyhledávání, shromažďování, třídění, porovnávání informací

-     vede žáky k používání odborné terminologie

-     vede žáky k nalézání souvislostí mezi získanými poznatky a využití v praxi

-     vede žáky k využívání vlastních zkušeností a poznatků z jiných předmětů

-     stanovuje dílčí vzdělávací cíle v souladu s cíli vzdělávacího programu

 

      Kompetence k řešení problémů

Žák

-     na základě individuální hudební vyspělosti  samostatně a kriticky přemýšlí

-     žákům je předkládán dostatek námětů k samostatnému zpracování a řešení problémů

Učitel

-     vede žáky ke správným  způsobům řešení problémů

-     s chybou žáka pracuje jako s příležitostí, jak ukázat cestu  ke správnému řešení

 

Kompetence komunikativní

Žák

-     při práci ve skupině dokáže žák vyjádřit svůj názor, vhodnou formou ho obhájit a tolerovat názor druhých

Učitel

-     zadává úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat

-     zajímá se o náměty a názory žáků

 

Kompetence sociální a personální

Žák

-     efektivně spolupracuje, respektuje názory jiných

-     žáci se učí objektivním přístupem zhodnotit svoji práci i práci ostatních

-     učí se chápat odlišné kvality svých spolužáků

-     učí se respektovat pravidla při práci v týmu, dodržovat je a svou pracovní činností kladně ovlivňovat kvalitu práce

Učitel

-     vyžaduje dodržování pravidel slušného chování

-     umožňuje každému žákovi zažít úspěch

 

Kompetence občanské

Žák

-     respektuje názor druhých

-     chrání a oceňuje naše kulturní tradice

-     aktivně se zapojuje do kulturního dění

Učitel

-     vytváří prostor pro žáky, aby reflektovali společenské dění

-     vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé

 

Kompetence pracovní

Žák

-     při samostatné práci jsou žáci vedeni ke koncentraci na pracovní výkon, jeho dokončení a dodržují vymezená pravidla

-     žáci si vytváří pozitivní vztah k hudebním činnostem

Učitel

-     vyžaduje dodržování dohodnuté kvality, postupů a termínů

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
hv-6.doc 48.6 Kb
hv-7.doc 43.5 Kb
hv-8.doc 48.1 Kb
hv-9.doc 49.7 Kb