Učební osnovy

Informatika

Charakteristika vyučovacího předmětu

 

Obsahové, časové a organizační vymezení

 

Vzdělávací oblast předmětu:

·      chápání a správné užívání pojmů z oblasti hardware, software a práce v síti.

·      získávání dovedností k praktickému zvládnutí obsluhy PC, práce s grafikou, textem, s tabulkami, videem, zvukem a k tvorbě jednoduchých webových stránek.

·       rozvoj schopností zpracovávat informací, vyhledávaných na Internetu.

·       využívání moderních technologií pro vzájemnou komunikaci.

·      schopnost prezentace své práce pomocí moderních technologií

 

Časová dotace:

·      informatika je vyučována jako samostatný předmět v 5.,6. a 7. ročníku po jedné hodině týdně

·      v 8. a 9. ročníku je informatika vyučována jako volitelný předmět po dvou hodinách týdně

 

Místo realizace:

·       učebna PC

 

Formy a metody realizace:

·      názorná výuka s praktickými ukázkami

·      individuální práce žáků  - řešení konkrétního úkolu

·      skupinová práce – řešení problému

·      projekty

 

 

Mezipředmětové vztahy:

·      fyzika -  práce s elektrickými zařízeními

·      matematika - tabulky, matematické operace v buňkách

·      český jazyk - pravidla pravopisu, zásady stylu dokumentu

·      výtvarná výchova - rozvoj estetického vnímání

 

Průřezová témata:

·      MDV - kritické čtení a vnímání sdělení šířených médii, stavba mediálního

     sdělení, fungování a vliv médií ve společnosti, tvorba mediálního sdělení, práce

     v realizačním týmu

·       MKV – multikulturalita

·      VDOobčanská společnost a stát (respektování duševního vlastnictví a dodržování autorského zákona)

·       OSVrozvoj schopností poznávání, kreativita, řešení problémů a rozhodovací dovednosti

·      EGS – objevujeme Evropu a svět

 

 

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

 

Kompetence k učení

Žák

-     se učí samostatnému získávání informací pro základní dovednosti při obsluze PC

-     se učí objevovat vlastní postupy pro dosažení svých cílů

Učitel vede žáky

-     k samostatnému objevování možností využití informačních a komunikačních technologií v praktickém životě

-     k využívání zkušeností s jiným SW

-     k samostatnému získávání informací využíváním nápovědy (help) u jednotlivých programů, literatury apod.

 

Kompetence komunikativní

Žák

-     se také učí pro komunikaci na dálku využívat vhodné technologie – některé práce odevzdávají prostřednictvím elektronické pošty

-     žáci se učí dodržovat vžité konvence a pravidla (forma vhodná pro danou technologii, náležitosti apod.)

Učitel vede žáky

-     k dodržování základních pravidel při komunikaci

-     k bezpečnému chování při komunikaci

 

Kompetence k řešení problémů

Žák

-     se učí chápat, že v životě se při práci s informačními a komunikačními technologiemi bude často setkávat s problémy, které nemají jen jedno správné řešení, ale že způsobů řešení je více

Učitel vede žáky

-     k tvořivému přístupu při řešení zadaných úkolů,

-     nejen k nalézání řešení, ale také k jeho praktickému provedení a dotažení do konce

 

Kompetence sociální a personální

Žák

-     se učí hodnotit svoji práci i práci ostatních při vzájemné komunikaci

-     se učí chápat, že každý člověk je různě nadaný a zručný

Učitel vede žáky

-     ke kolegiální radě či pomoci,

-     při práci na projektech ke spolupráci v týmu - rozdělit a naplánovat si práci, hlídat časový harmonogram apod.

-     k ohleduplnosti a taktu

 

Kompetence občanské

Žák

-     je seznamován s vazbami na legislativu a obecné morální zákony (SW pirátství, autorský zákon, ochrana osobních údajů, bezpečnost, hesla ...) tím, že je musí dodržovat (citace použitého pramene, ve škole není žádný nelegální SW, žáci si chrání své heslo ...)

Učitel vede žáky

-     ke kritickému myšlení nad obsahy sdělení, ke kterým se mohou dostat prostřednictvím Internetu i jinými cestami

-     k bezpečnému nakládání s osobními údaji

 

Kompetence pracovní

Žák

-     dodržuje bezpečnostní a hygienická pravidla pro práci s výpočetní technikou

-     může využít ICT pro hledání informací důležitých pro svůj další profesní růst

Učitel vede žáky

-     k dodržování bezpečnosti a hygieny při práci ICT

-     k dodržování řádu učebny PC

-   k šetrnému a efektivnímu využívání zařízení učebny PC

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
ict5.doc 65 Kb
ict6.doc 62 Kb
ict7.doc 47.1 Kb
ict8.doc 60.9 Kb
ict9.doc 69.6 Kb