Učební osnovy

Matematika - 1. stupeň

Charakteristika vyučovacího předmětu – 1. stupeň

 

Obsahové, organizační a časové vymezení

 

Vzdělávací obsah předmětu :

je rozdělen na čtyři tematické okruhy :

 

·      čísla a početní operace - osvojení aritmetických operací ve třech složkách :

     dovednost provádět operaci

     algoritmické porozumění

     významové porozumění

·      závislosti, vztahy a práce s daty - rozpoznávání a uvědomění si určitých typů změn a závislostí, jejich analyzování z tabulek, diagramů a grafů

·      geometrie v rovině a prostoru - určování a znázorňování geometrických útvarů a modelování  reálných situací, zkoumání tvarů a prostoru

·      nestandardní aplikační úlohy a problémy - uplatňování logického myšlení, řešení problémových situací a úloh z běžného života

 

Časová dotace:

·      předmět matematika je vyučován jako samostatný předmět v 1. až 9. ročníku.

·      v 1. ročníku jsou 4 hodiny týdně

     ve 2. až 5. ročníku je 5 hodin týdně

 

Místo realizace:

·      třídy

·      učebna PC

 

Formy a metody realizace:

·      podle charakteru učiva a cílů vzdělávání

·      frontální výuka s demonstračními pomůckami, obrazovým materiálem

·      skupinová práce (pracovní sešity, internet , výukový software…)

·      projekty

 

Mezipředmětové vztahy :

·      výtvarná výchova, pracovní činnosti modelování, vystřihování, užití barev, znázorňování slovních úloh, obrázky stejného druhu podle počtu, výroba papírových mincí

·      prvouka, přírodovědafyzikální jednotky

 

 Průřezová témata :

·      OSV –   osobnostní rozvoj – rozvoj schopností poznávání; seberegulace a

sebeorganizace

  sociální rozvoj – kooperace, kompetice; komunikace

  morální rozvoj – řešení problémů a rozhodovací dovednosti; hodnoty, postoje, praktická etika

·      EGS    objevujeme Evropu a svět –cestování a měření vzdáleností

evropská integrace měnový kurz

·      MDV – integrace vztahů mediálního sdělení – využití statistik a grafů

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

 

Kompetence k učení

Učitel vede žáky

-     k vyhledávání, shromažďování, třídění, porovnávání informací

-     k ověřování výsledků

-     k nalézání souvislostí mezi získanými poznatky a jejich využití v praxi

-     k využívání vlastních zkušeností a poznatků z jiných předmětů

-     k podílení se na utváření kritérií hodnocení činností nebo jejich výsledků

-     k používání odborné terminologie

-     vysvětluje, co se mají žáci naučit; stanovuje dílčí vzdělávací cíle v souladu s cíli vzdělávacího programu

Žák

-     se učí přesně a stručně vyjadřovat užíváním mat. jazyka včetně symboliky

-     provádí rozbory a zápisy při řešení úloh a zdokonaluje grafický projev

-     rozvíjí abstraktní, exaktní, kombinatorické a logické myšlení k věcné a srozumitelné argumentaci

 

Kompetence komunikativní

Učitel vede žáky

-     ke komunikaci mezi sebou i učitelem a k dodržování přesně stanovených pravidel vzájemné komunikace

-     k užívání správné terminologie a symboliky

-     k výstižnému, souvislému a kultivovanému projevu

-     zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů

Žák

-     se učí přesnému a stručnému vyjadřování užíváním matematického jazyka včetně symboliky

-     se učí naslouchat myšlenkovým postupům druhých lidí a vhodně na ně reagovat

 

Kompetence k řešení problémů

Učitel vede žáky

-     k odpovědím na otevřené otázky

-     k pojmenování cíle činnosti

-     k využívání metod, při kterých docházejí k objevům, řešením a závěrům sami žáci

-     k práci s chybou jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení

-     k opření se o vlastní zkušenosti, ke schopnosti argumentovat a obhajovat své postupy

-     k plánování úkolů a postupů

-     k práci s odbornou literaturou

-     podle potřeby žákům v činnostech pomáhá, dodává žákům sebedůvěru

Žák

-     se učí rozvíjet důvěru ve vlastní schopnosti a možnosti při řešení úloh, sebekontrole, systematičnosti,vytrvalosti a přesnosti

-     se učí provádět rozbor problémů a plánu řešení, odhadování výsledků,volbě správného postupu,vyhodnocování správností výsledků

 

Kompetence sociální a personální

Učitel vede žáky

-     ke schopnosti vzájemně si naslouchat a vhodně reagovat

-     k utváření pocitu zodpovědnosti za svá jednání

-     k ochotě pomoci a o pomoc si požádat

-     k spoluúčasti na vytváření kritérií hodnocení a k následnému hodnocení svých výsledků

-     k dodržování dohodnuté kvality, postupů, termínů

-     umožňuje každému žákovi zažít úspěch; podněcuje žáky k argumentaci; hodnotí žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok

Žák

-     je veden ke kritickému usuzování,srozumitelné a věcné argumentaci prostřednictvím řešení matematických problémů

-     je veden  ke kolegiální radě a pomoci, učí se pracovat v týmu

 

Kompetence občanská

Učitel vede žáky

-     k dodržování pravidel slušného chování

-     k ohleduplnému a taktnímu chování k druhým lidem

-     podle potřeby žákům v činnostech pomáhá a umožňuje jim, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti nebo výsledky

Žák

-     respektuje názory druhých, uvědomuje si svá práva a povinnosti ve škole i mimo školu

-     při zpracovávání informací je veden ke kritickému myšlení nad obsahy sdělení

-     se učí hodnotit svoji  práci a práci ostatních

-     je veden k ohleduplnosti a taktu

-     se učí vnímat složitosti světa

 

Kompetence pracovní

Učitel vede žáky

-     k efektivní práci

-     k vyhledávání a kombinování informací z různých informačních zdrojů, které vyžadují využití poznatků z různých předmětů

-     ke správným způsobům užití vybavení, techniky a pomůcek

-     vytváří příležitosti k interpretaci různých textů, obrazových materiálů, grafů a jiných forem záznamů

Žák

-     je veden k vytváření zásoby matematických nástrojů pro řešení reálných situací v životě

-  se učí využívat matematické poznatky a dovednosti v praktických činnostech

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
m1.doc 39.9 Kb
m2.doc 43.5 Kb
m3.doc 47.1 Kb
m4.doc 55.8 Kb
m5.doc 44 Kb