Učební osnovy

Matematika - 2. stupeň

Charakteristika vyučovacího předmětu – 2. stupeň

 

Obsahové, časové a organizační vymezení

 

Vzdělávací oblast předmětu:

 

·      užití matematiky v reálných situacích

·      osvojení pojmů, matematických postupů

·      rozvoj abstraktního a exaktního myšlení

·      logické a kritické usuzování

 

Časová dotace:

 

·      předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku.

·      6.ročník  - 5 hodin týdně

·      7. a 8.  ročník -  4 hodiny  týdně

·      9.třída – 5 hodin týdně

 

Místo realizace:

·      třídy

·      učebna PC

·      příroda

 

Formy a metody realizace:

·      podle charakteru učiva cílů vzdělávání

·      frontální výuka s demonstračními pomůckami, obrazce, tělesa

·      skupinová práce, vzájemné hodnocení

·      samostatná práce, sebehodnocení a sebekontrola

·      měření v terénu

 

Mezipředmětové vztahy:

 

·      fyzika – převody jednotek, rovnice

·      zeměpis – měřítko, výpočty

·      chemie -  řešení rovnic, převody jednotek

·      tělesná výchova – záznam a vyhodnocování výkonů

·      praktické činnosti – rýsování a popis technických výkresů

 

Průřezová témata:

 

·      OSV - důraz je kladen na formování volních a charakterových rysů – rozvíjí důslednost, vytrvalost, schopnost sebekontroly, vynalézavost, tvořivost

·      VDO práce s mapou, slevy, využití poměru,….

·      EV – stav ovzduší, přítomnost škodlivých látek, ochrana životního prostředí,….

·      EGS – srovnání států, HDP, grafy,….

 

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

 

Kompetence k učení

Žáci jsou vedeni k

-     osvojování základních matematických pojmů a vztahů postupnou abstrakcí a zobecňováním

    reálných jevů

-     vytváření zásoby matematických nástrojů ( pojmů a vztahů, algoritmů, metod řešení úloh)

-     využívání prostředků výpočetní techniky

 Učitel

-     zařazuje metody,  při kterých docházejí k řešení a závěrům žáci sami

-     vede žáky k plánování postupů a úkolů

-     zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů

-     zadává úkoly s využitím informačních a komunikačních technologií

-     vede žáky k aplikaci znalostí v ostatních vyuč. předmětech a v reálném životě

 

Kompetence komunikativní

Žáci

-     zdůvodňují matematické postupy

-     vytvářejí hypotézy

-     komunikují na odpovídající úrovni

Učitel

-     vede žáky k užívání správné terminologie a symboliky

-     podle potřeby pomáhá žákům

 

Kompetence k řešení problémů

Žáci

-     zjišťují, že realita je složitější než její matematický model

-     provádějí rozbor problému a plánu řešení, odhadování výsledků

-     učí se zvolit  správný  postup při řešení slovních úloh a reálných problémů

Učitel

-     s chybou žáka pracuje jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení

-     vede žáky k ověřování výsledků

 

Kompetence sociální a personální

Žáci

-     spolupracují ve skupině

-     se podílí  na utváření příjemné atmosféry v týmu

-     učí se věcně argumentovat, schopnosti sebekontroly

 Učitel

-     zadává úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat

-     vyžaduje dodržování pravidel slušného chování

  

Kompetence občanské

Žáci

-     respektují názory ostatních

-     si formují volní a charakterové rysy

-     se zodpovědně rozhodují podle dané situace

 Učitel

-     vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé

-     umožňuje, aby žáci na základě jasných kritérií hodnotili svoji činnost nebo její výsledky

-     se zajímá, jak vyhovuje žákům jeho způsob výuky

 

Kompetence pracovní

Žáci

-     si zdokonalují grafický projev

-     jsou vedeni k efektivitě při organizování vlastní práce

 Učitel

-     požaduje dodržování dohodnuté kvality, termínů

-  vede žáky k ověřování výsledků 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
m-6-.doc 58.9 Kb
m-7-.doc 62 Kb
m-8.doc 57.3 Kb
m-9.doc 49.2 Kb