Učební osnovy

Německý jazyk - další cizí jazyk

Charakteristika vyučovacího předmětu

 

Obsahové, časové a organizační vymezení

 

Vzdělávací obsah předmětu:

 

·      přispívá k chápání a objevování skutečností

·      poskytuje jazykový základ pro komunikaci žáků v rámci Evropy a světa

·      snižuje jazykové bariéry

·      umožňuje poznávat život lidí a kulturní tradice

·      prohlubuje mezinárodní porozumění

 

Časová dotace:

·      předmět další cizí jazyk se vyučuje od školního roku 2009-2010 jako volitelný předmět 2 hodiny týdně, od školního roku 2011-2012 se vyučuje jako povinný další cizí jazyk 2 hodiny týdně

·      ročníky - 7. – 9. ročník

 

Místo realizace:

·      jazyková učebna

·      odborné učebny

 

Dělení:

·      na skupiny v rámci ročníku –  volitelný předmět

·      celé ročníky – povinný další cizí jazyk

 

Formy a metody realizace:

·      vyučovací hodina  - skupinové vyučování, učení žáka žákem, dialogy, výklad,

     poslech a četba s porozuměním, reprodukce textu, doplňkové materiály, názorné

     pomůcky, tematické obrazové soubory, mapy, hry, soutěže, samostatná práce      

     vyhledávání, třídění a zpracování informací, práce se slovníky a s autentickými

     materiály, recitace, dramatizace, zpěv, testy, sebehodnocení

·      výukové programy na PC, video, krátkodobé projekty

·      olympiády

·      příležitostné akce

 

Průřezová témata:

·      OSV- osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání, kreativita

          sociální rozvoj - komunikace, kooperace a kompetice

·      VDO - občanská společnost a škola

·      EGS - Evropa a svět nás zajímá, objevujeme Evropu a svět

·      MKV - lidské vztahy, multikulturalita

 

Mezipředmětové vztahy:

·      český jazyk – druhy vět, mluv. kategorie sloves, tvarosloví, slovní druhy, větné

     členy

·      zeměpis – Evropa a německy mluvící země, evropská města, pohyby Země, svět

·      občanská výchova – pravidla pro vzájemnou komunikaci, pravidla společenského  

     chování, život ve škole, funkce rodiny, zdravá životospráva, kultura

·      matematika – početní úkony

·      výtvarná výchova –  kreativita

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Vyučující využije všech forem a metod práce k tomu, aby žák dosáhl požadovaných kompetencí.

 

Kompetence k učení

Učitel

-     poskytuje metody, při kterých žák dochází k objevům, řešením a závěrům 

-     zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů

-     zadává úkoly, které vyžadují propojování poznatků z různých předmětů

-     vede žáky k hodnocení a zdokonalování svých výsledků

Žák

-     získané poznatky  propojuje do širších celků, nalézá souvislosti

-     vybírá a využívá vhodné způsoby a metody pro efektivní učení

-     poznává smysl a cíl učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich

 

Kompetence k řešení problémů

Učitel

-     zařazuje rozmanité aktivity – diskuse, výklad,  odborná literatura, pracovní listy, doplňkové materiály, ICT, AV technika, podklady pro zpracování projektů

-     zařazuje metody, při kterých žáci sami docházejí k závěrům a řešením

-     vede ke kritickému myšlení a logickému uvažování

Žák

-     vyhledává informace k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému

-      kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a umí zhodnotit výsledky svých činů

             

Kompetence komunikativní

Učitel

-     projevuje zájem o náměty, názory, zkušenosti žáků

-     vede žáky k výstižnému, souvislému a kultivovanému projevu

-     podněcuje žáky k argumentaci

-     vytváří příležitosti pro komunikaci mezi žáky

Žák

-     formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory souvisle a kultivovaně

-     umí naslouchat promluvám druhých lidí, vhodně na ně reaguje

-     využívá  informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem

 

Kompetence sociální a personální

Učitel

-     hodnotí žáka způsobem, který mu umožňuje vnímat vlastní pokrok

-     vede žáka k tomu, aby na základě jasných kritérií hodnotil své činnosti

Žák

-     umí spolupracovat v týmu, naslouchat  a pomáhat druhým

-     upevňuje dobré mezilidské vztahy

-     objektivně hodnotí svoji práci i práci druhých

 

Kompetence občanské

Učitel

-     vyžaduje dodržování společně přijatých pravidel i pravidel společenského chování

-     vede žáka k prezentaci svých názorů, myšlenek

Žák

-     respektuje názory druhých, váží si jejich vnitřních hodnot

-     chápe základní principy, na nichž spočívají společenské normy

-     projevuje smysl pro kulturu a tvořivost

 

Kompetence pracovní

Učitel

-     dodává sebedůvěru

-     podle potřeby napomáhá při hledání správného řešení

-     upevňuje pracovní návyky

Žák

-     je veden k efektivitě při organizování vlastní práce

-     využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucí profesní zaměření

-  chápe vzdělávání jako celoživotní proces

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
nj-7-dalsi-cizi-jazyk.doc 43.5 Kb
nj-8-dalsi-cizi-jazyk.doc 42.5 Kb
nj-9-dalsi-cizi-jazyk.doc 44 Kb