Učební osnovy

Německý jazyk

Charakteristika vyučovacího předmětu

 

Obsahové, časové a organizační vymezení

 

Vzdělávací obsah předmětu:

·      přispívá k chápání a objevování skutečností

·      poskytuje jazykový základ pro komunikaci žáků v rámci Evropy a světa

·      snižuje jazykové bariéry

·      umožňuje poznávat život lidí a kulturní tradice

·      prohlubuje mezinárodní porozumění

 

Časová dotace:

·      předmět německý jazyk se vyučuje jako hlavní cizí jazyk v 6.-9. ročníku .

     v 6.- 8. ročníku se vyučuje 3 hodiny týdně , v 9. ročníku 4 hodiny týdně

 

Místo realizace:

·      jazyková učebna, odborné učebny

 

Dělení:

·      na skupiny v rámci ročníku

 

Formy a metody realizace:

·      vyučovací hodina  - skupinové vyučování, učení žáka žákem, dialogy, výklad,

     poslech a četba s porozuměním, reprodukce textu, doplňkové materiály, názorné

     pomůcky, tematické obrazové soubory, mapy, hry, soutěže, samostatná práce,      

     vyhledávání, třídění a zpracování informací, práce se slovníky a s autentickými

     materiály, recitace, dramatizace, zpěv, testy, sebehodnocení

·      výukové programy na PC, video, krátkodobé projekty

·      olympiády

·      příležitostné akce

 

Průřezová témata:

·      OSV- osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání, kreativita

     sociální rozvoj - komunikace, kooperace a kompetice

·      VDO - občanská společnost a škola

·      EGS - Evropa a svět nás zajímá, objevujeme Evropu a svět, jsme Evropané

·      MKV - lidské vztahy, multikulturalita

·      MDV - kritické čtení a vnímání mediálního sdělení

 

Mezipředmětové vztahy:

·      český jazyk – druhy vět, mluv. kategorie sloves, tvarosloví, slovní druhy, větné

     členy, popis a jeho funkce, souvětí a věty vedlejší, úvaha, esej

·      zeměpis – Evropa a německy mluvící země, evropská města, pohyby Země, svět

·      občanská výchova – pravidla pro vzájemnou komunikaci, pravidla společenského  

     chování, život ve škole, funkce rodiny, zdravá životospráva, kultura, osobnosti,

     negativní důsledky  při představě ideálu krásy, nebezpečí různých typů závislostí,

     reklama, smlouvy, lidská prává

·      matematika – početní úkony

·      člověk a zdraví – zdravý životní styl

·      tělesná výchova – fair play v soutěžích a zápasech,  sport a zdraví

·      přírodopis – lidské tělo

·      hudební výchova – hudební žánry, osobnosti

·      výtvarná výchova – vkus, estetika, kreativita

·      dějepis – 2. světová válka                        

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Vyučující využije všech forem a metod práce k tomu, aby žák dosáhl požadovaných kompetencí.

 

Kompetence k učení

Učitel

-     poskytuje metody, při kterých žák dochází k objevům, řešením a závěrům 

-     zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů

-     zadává úkoly, které vyžadují propojování poznatků z různých předmětů

-     vede žáky k hodnocení a zdokonalování svých výsledků

Žák

-     získané poznatky  propojuje do širších celků, nalézá souvislosti

-     vybírá a využívá vhodné způsoby a metody pro efektivní učení

-     poznává smysl a cíl učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich

 

Kompetence k řešení problémů

Učitel

-     zařazuje rozmanité aktivity – diskuse, výklad, odborná literatura, pracovní listy, doplňkové materiály, ICT, AV technika, podklady pro zpracování projektů

-     zařazuje metody, při kterých žáci sami docházejí k závěrům a řešením

-     vede ke kritickému myšlení a logickému uvažování

Žák

-     vyhledává informace k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému

-      kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a umí zhodnotit výsledky svých činů

             

Kompetence komunikativní

Učitel

-     projevuje zájem o náměty, názory, zkušenosti žáků

-     vede žáky k výstižnému, souvislému a kultivovanému projevu

-     podněcuje žáky k argumentaci

-     vytváří příležitosti pro komunikaci mezi žáky

Žák

-     formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory souvisle a kultivovaně

-     umí naslouchat promluvám druhých lidí, vhodně na ně reaguje

-     využívá  informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem

 

Kompetence sociální a personální

Učitel

-     hodnotí žáka způsobem, který mu umožňuje vnímat vlastní pokrok

-     vede žáka k tomu, aby na základě jasných kritérií hodnotil své činnosti

Žák

-     umí spolupracovat v týmu, naslouchat  a pomáhat druhým

-     upevňuje dobré mezilidské vztahy

-     objektivně hodnotí svoji práci i práci druhých

 

Kompetence občanské

Učitel

-     vyžaduje dodržování společně přijatých pravidel i pravidel společenského chování

-     vede žáka k prezentaci svých názorů, myšlenek

Žák

-     respektuje názory druhých, váží si jejich vnitřních hodnot

-     chápe základní principy, na nichž spočívají společenské normy

-     projevuje smysl pro kulturu a tvořivost

 

Kompetence pracovní

Učitel

-     dodává sebedůvěru

-     podle potřeby napomáhá při hledání správného řešení

-     upevňuje pracovní návyky

Žák

-     je veden k efektivitě při organizování vlastní práce

-     využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucí profesní zaměření

-     chápe vzdělávání jako celoživotní proces

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
nj-6.doc 44 Kb
nj-7.doc 44.5 Kb
nj-8.doc 49.2 Kb
nj-9.doc 45.6 Kb