Učební osnovy

Občanská výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu

 

Obsahové, časové a organizační vymezení

 

Vzdělávací oblast předmětu:

 

·      postupné formování a rozvíjení občanského profilu žáků

·      orientace ve významných okolnostech společenského života

·      utváření vztahů žáků ke skutečnosti

·      formování vnitřních postojů žáků k důležitým oblastem lidského života

·      formování vědomí odpovědnosti za vlastní život

·      vedení k sebepoznávání

 

Časová dotace:

·      6. – 9. ročník

·      1 vyučovací hodina týdně

·      v 9. ročníku je zařazena jedna odborná exkurze

 

Místo realizace:

·      třídy

·      odborné učebny

·      školní i mimoškolní aktivity

 

Formy a metody realizace:

·      vyučovací hodina – skupinové a frontální vyučování, výklad, diskuse, řízený rozhovor, beseda

·      samostatná práce, soutěže, testy, dramatizace, projekty, PC, video

·      dotazníky – interwiev, pracovní listy, doplňkové materiály

 

Mezipředmětové vztahy:

·      dějepis – osobnosti, pravěk, imigrace, emigrace, orientální společnosti,  

     osidlování našeho území, směna v minulosti,

·      zeměpis – svět a životní úroveň, státní symboly, obyvatelstvo, EU, globalizace,  

     kulturní a přírodní krajina, podnební pásy, energie, lidské rasy

·      český jazyk – pověsti, dramatická tvorba, beletrie, kronika, slovník, ústní lidová

     slovesnost, věcný význam slova, jednoduché komunikační žánry

·      matematika – procenta, přímá úměra

·      výtvarná výchova – významné osobnosti

·      tělesná výchova – úspěšní sportovci, smysl pro fair play

·      hudební výchova – osobnosti v hudební oblasti

·      chemie – vědci

·      přírodopis – objevy v medicíně, smyslové orgány, život zvířat, ekosystém,

     národní parky a chráněné krajinné oblasti, fotosyntéza

·      fyzika – vynálezci

·      člověk a zdraví – vyvážená strava

 

 

Průřezová témata:

·      OSV - Osobnostní rozvoj - sebepoznání a sebepojetí, seberegulace a     

     sebeorganizace, psychohygiena, kreativita

·      Sociální rozvoj - poznávání lidí, mezilidské vztahy, komunikace, kooperace a

     kompetice

·      Morální rozvoj - řešení problému a rozhodovací dovednosti, hodnoty, postoje, 

     praktická etika           

·      VDO - občan, občanská společnost a stát, občanská společnost a škola, formy participace občanů v politickém  životě, principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování              

·      EGS - Evropa a svět nás zajímá, jsme Evropané

·      MKV -  lidské vztahy, etnický původ, princip sociálního smíru a solidarity

·      EV  - lidské aktivity a problémy životního prostředí, vztah člověka k prostředí

·      MDV - fungování a vliv médií ve společnosti, práce v realizačním týmu

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Vyučující využije všech forem a metod práce k tomu, aby žák dosáhl požadovaných kompetencí.

 

Kompetence k učení

Učitel

-     vede žáky k ověřování důsledků

-     poskytuje metody, při kterých žák dochází k objevům, řešením a závěrům 

-     zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů

-     zadává úkoly, které vyžadují propojování poznatků z různých předmětů

Žák

-     získané poznatky  propojuje do širších celků, nalézá souvislosti

    vybírá a využívá vhodné způsoby a metody pro efektivní učení

-     poznává smysl a cíl učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, kriticky zhodnotí výsledky svého učení

 

Kompetence k řešení problémů

Učitel

-     zařazuje rozmanité aktivity – diskuse, výklad,  odborná literatura, pracovní listy, doplňkové materiály, ICT, AV technika, podklady pro zpracování projektů

-     zařazuje metody, při kterých žáci sami docházejí k závěrům a řešením

-     vede ke kritickému myšlení a logickému uvažování

Žák

-     vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí    problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, hledá způsob řešení problému

-     kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a umí zhodnotit výsledky svých činů

  

Kompetence komunikativní

Učitel

-     projevuje zájem o náměty, názory, zkušenosti žáků

-     vede žáky k výstižnému, souvislému a kultivovanému projevu

-     podněcuje žáky k argumentaci

-     vytváří příležitosti pro komunikaci mezi žáky

Žák

-     formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory souvisle a kultivovaně

-     umí naslouchat promluvám druhých lidí, vhodně na ně reaguje

    komunikuje na odpovídající úrovni

-     umí využívat ke komunikaci vhodné technologie

 

Kompetence sociální a personální

Učitel

-     hodnotí žáka způsobem, který mu umožňuje vnímat vlastní pokrok

-     vede žáka k tomu, aby na základě jasných kritérií hodnotil své činnosti

Žák

-     umí spolupracovat v týmu, naslouchat  a pomáhat druhým

-     upevňuje dobré mezilidské vztahy

-     objektivně hodnotí svoji práci i práci druhých

 

Kompetence občanské

Učitel

-     vyžaduje dodržování společně přijatých pravidel i pravidel společenského chování

-     vede žáka k prezentaci svých názorů, myšlenek

Žák

-     zná legislativu a obecné morální zákony a dodržují je

-     respektuje názory ostatních

-     formuje své volní a charakterové rysy

-     zodpovědně se rozhoduje podle dané situace

 

Kompetence pracovní

Učitel

-     dodává sebedůvěru

-     podle potřeby napomáhá při hledání správného řešení

-     upevňuje pracovní návyky

-     pomáhá  při volbě profesní orientace

Žák

-     je veden k efektivitě při organizování vlastní práce

-     využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucí profesní zaměření 

-  chápe vzdělávání jako celoživotní proces

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
ov-6.doc 52.2 Kb
ov-7.doc 61.4 Kb
ov-8.doc 54.8 Kb
ov-9.doc 56.3 Kb