Učební osnovy

Pracovní činnosti - 1.stupeň

Charakteristika vyučovacího předmětu – 1.stupeň

 

Obsahové, časové a organizační vymezení

 

Vzdělávací oblast předmětu:

·      žáci se v předmětu učí pracovat s různými materiály 

·      osvojují si základní pracovní dovednosti a návyky

·      učí se plánovat, organizovat a hodnotit pracovní činnost samostatně i v týmu

Pracovní činnosti patří do vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, který je na 1. stupni rozdělen do čtyř tematických okruhů:

1.      Práce s drobným materiálem

- vytváření předmětů z tradičních i netradičních materiálů, poznávání vlastností   materiálů

- funkce a využití pracovních pomůcek a materiálů

- jednoduché pracovní postupy a organizace práce

- lidové zvyky, tradice a řemesla

2.      Konstrukční činnosti

- práce se stavebnicemi (plošné, prostorové, konstrukční)

- sestavování modelů

- práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem

3.      Pěstitelské práce

- základní podmínky pro pěstování rostlin

- péče o nenáročné rostliny ve škole a doma

- pěstování rostlin ze semen

- pozorování přírody, zaznamenávání a hodnocení výsledků pozorování

4.      Příprava pokrmů

- pravidla správného stolování

- příprava tabule pro jednoduché stolování

 

Ve všech tematických okruzích jsou žáci soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci.

 

Časová dotace:

·      předmět pracovní činnosti se vyučuje v 1. až 5. ročníku po jedné hodině týdně.

 

Místo realizace:

·      výuka probíhá v učebně , v některých případech v okolí školy.

Formy a metody realizace:

·      podle charakteru učiva a cílů vzdělávání

·      skupinová práce

·      vycházky

·      projekty

 

Mezipředmětové vztahy:

·      výtvarná výchova-vybarvování,barvy,výtvarné cítění

·      matematika- měření délky,objemu,hmotnosti

·      prvouka- části rostlin,potraviny,růst rostlin

·      přírodověda- potraviny,růst rostlin,části lidského těla,hygiena,jedovaté rostliny

 

Průřezová témata:

·      OSV - Kreativita, Kooperace,Řešení problémů a rozhodování

·      EV - Lidské aktivity a problémy živ.prostředí, Vztah člověka k prostředí

·      MDV - Práce v realizačním týmu

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

 

Kompetence k učení

Žáci

-   si osvojují základní pracovní dovednosti a návyky z různých pracovních oblastí, učí se používat vhodné nástroje, nářadí a pomůcky při práci i v běžném životě

Učitel

-   umožňuje žákům používat různé materiály, vhodné nástroje a nářadí

-   pozoruje pokrok u žáků

Kompetence k řešení problémů

Učitel

-   zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů

-   se snaží rozvíjet u žáků tvořivost, vede je k uplatňování vlastních nápadů

Žáci

-   si rozšiřují slovní zásobu v oblasti pracovních nástrojů, nářadí a pomůcek

-   promýšlejí pracovní postupy při plnění zadaných úkolů

Kompetence komunikativní

Žáci

-   se učí popsat postup práce

-   požádá o pomoc nebo spolupráci

Učitel

-   vede žáky k užívání správné terminologie

 

Kompetence sociální a personální

Učitel

-   vede žáky ke spolupráci a vzájemné pomoci

Žáci

-   pracují ve skupině, vytvářejí společné práce, při kterých se učí spolupracovat a respektovat nápady druhých, společně se snaží o dosažení kvalitního výsledku

 

Kompetence občanské

Žáci

-   respektují názor druhých

-   respektují a oceňuje práci druhých

Učitel

-   vytváří u žáků pozitivní vztah k práci a vede je k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků práce

-   umožňuje žákům, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti nebo výsledky

-   umožňuje každému žákovi zažít úspěch

 

 Kompetence pracovní

Učitel

-   vede žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti a hygieny včetně používání ochranných pracovních prostředků

-   vede žáky ke správným způsobům užití materiálu a pracovních nástrojů

-   zohledňuje rozdíly v pracovním tempu jednotlivých žáků a podle potřeby žákům v činnostech pomáhá

Žáci

-   správně a zodpovědně zachází s pracovními pomůckami

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pc-1.doc 33.3 Kb
pc-2.doc 37.4 Kb
pc-3.doc 36.9 Kb
pc-4.doc 36.9 Kb
pc-5.doc 40.4 Kb