Učební osnovy

Pracovní činnosti - 2.stupeň

Charakteristika vyučovacího předmětu

 

Obsahové časové a organizační vymezení

 

Vzdělávací oblast předmětu:

·       získávání základních pracovních dovedností a návyků z různých pracovních oblastí,

·      zejména při ručním opracování materiálu

·      osvojování správné volby a používání vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek při

práci, osvojení si práce s dostupnou mechanizací a technikou, včetně techniky výpočetní, a to v základní uživatelské úrovni

·      osvojení a uplatňování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce        

·      organizace a plánování práce a technologické kázně

·       získání pozitivního vztahu k práci a odpovědného a tvořivého postoje k vlastní činnosti a její kvalitě

·       získávání orientace v různých oborech  lidské činnosti, formách fyzické a duševní práce  

·      osvojení potřebných poznatků a dovedností významných pro volbu vlastního profesního zaměření a pro další životní a profesní orientaci

·       seznámení s historií významných a zajímavých vynálezů technického pokroku

·      pro poznání a pochopení kontinuity vývoje technické vyspělosti a ekonomických podmínek života společnosti

·      poznání vybraných technologických výrobních postupů, materiálů a jejich užitných

·      vlastností, surovin a plodin a osvojení  si jednoduchých pracovních postupů pro běžný život

 

Časová dotace:

·      předmět  pracovní  činnosti se vyučuje jako samostatný předmět v 6.a 7.ročníku   1 hodinu  týdně

·      v 8. ročníku je předmět vyučován odděleně zvlášť pro chlapce a dívky 1 hodinu týdně

 

Místo realizace:

·      školní dílny

·      odborné učebny

·       venkovní prostředí

 

Formy a metody realizace:

·       názorná ukázka pracovních postupů

·      skupinová práce žáků

·      individuální práce žáka podle předem stanoveného postupu

·      projekty

 

Mezipředmětové vztahy:

·      fyzika - vlastnosti látek, elektrická zařízení

·      matematika- měřítko, technické zobrazení

·      chemie - výroba plastů, železa a získávání neželezných kovů

·      výtvarná výchova - základní estetické návyky, vhodnost použití různých barev

 

Průřezová témata :

·      OSV - orientovat se v sobě samém,  rozvíjet dovednosti a schopnosti,dobré vztahy k sobě samému, k dalším lidem a k dalším složkám životního prostředí; řešení problémů samostatně a odpovědně, společně komunikovat, podporovat vlastní aktivitu, improvizovat  a kooperovat.

·      EV - pozorovat a popisovat  okolní prostředí, získávat informace o ekologické problematice, získané

poznatky kriticky zvažovat a domýšlet možné důsledky, provádět konkrétní pracovní aktivity ve prospěch životního prostředí, péče o zeleň, třídění odpadů, zlepšování okolního prostředí

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

 

 

Kompetence k učení

Žák

-     poznává smysl a cíl učení

-     má pozitivní vztah k učení prostřednictví zadávaných úkolů v rámci výuky

-     umí posoudit vlastní pokrok

-     kriticky zhodnotí výsledky své práce a diskutuje o nich

Učitel vede žáky

-     k volbě různých postupů

-     k práci s odbornou literaturou

 

Kompetence komunikativní

Žák

-     se učí správnému technologickému postupu při práci

-     při komunikaci používá správné technické názvosloví

-     využívá informační zdroje k získání nových poznatků

Učietel vede žáky

-     ke spolupráci

-     k ohleduplnosti

 

Kompetence k řešení problémů

Žák

-     promýšlí pracovní postupy praktických cvičení

-     se učí chápat, že se při práci bude setkávat s problémy, které nemají jen

-     jedno správné řešení

-     aplikuje poznatky v praxi

Učitel vede žáky

-     k vyhledávání nových námětů

-     k odpovědím na otevřené otázky

 

Kompetence sociální a personální

Žák

-     pracuje ve skupinách

-     spolupracuje při řešení problémů

-     přispívá k diskusi a respektuje názory jiných

-     se učí věcně argumentovat

Učitel vede žáky

-     ke vzájemné pomoci

-     k sebedůvěře

-     k pocitu úspěchu z dobře odvedené práce

 

Kompetence občanské

Žák

-     respektuje pravidla při práci

-     dokáže přivolat pomoc při zranění

-     chápe základní ekologické souvislosti, chrání a oceňuje naše kulturní tradice a historické dědictví

-     projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům

Učitel vede žáky

-     k dodržování pravidel slušného chování

-     k uvědomění si souvislosti mezi lidskou činností a problémy životního prostředí

 

Kompetence pracovní

Žák

-     dodržuje bezpečnostní a hygienická pravidla při práci

-     používá bezpečně a  účinně nástroje, vybavení, materiály

-     dodržuje technologický postup a pravidla, plní povinnosti, myslí na  ochranu svého zdraví a zdraví druhých

-     dbá na ochranu životního prostředí

-     své znalosti využívá v běžné praxi

Učitel vede žáky

-     ke správným způsobům užití materiálů a nástrojů

-     k vnímat vlastní pokrok

-     k dodržování bezpečnosti a hygieny práce

-     k dodržování řádu školních dílen

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pc-6.doc 36.4 Kb
pc-7.doc 36.4 Kb
pc-8-divky.doc 38.9 Kb
pc-8-chlapci.doc 36.9 Kb