Učební osnovy

Přírodopis

 

 

Charakteristika vyučovacího  předmětu

 

Obsahové, organizační a časové vymezení

 

Vzdělávací oblast předmětu:

·        směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o přírodu a přírodniny

·        poskytuje prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům

·        získávání a rozvíjení dovedností pracovat se zdroji informací, respektování přírodních hodnot, lidských výtvorů a k podpoře ochrany životního prostředí                 

·        umožňuje poznat přírodu jako systém, jehož součásti jsou vzájemně propojeny, působí na sebe a ovlivňují se

·        podporuje vytváření otevřeného myšlení, kritického myšlení a logického uvažování

·        seznamování se stavbou živých organismů

·        vede k chápání podstatných souvislostí mezi stavem přírody a lidskou činností, závislostí člověka na přírodních zdrojích

·        učí aplikovat přírodovědné poznatky v praktickém životě

 

Časová dotace:

·        předmět přírodopis je vyučován jako samostatný předmět v 6. -  9.ročníku.

      V 6., 7. a 8. ročníku -  2 hodiny týdně, v  9. ročníku 1 hodina týdně.

 

Místo realizace:

·        učebna přírodovědných předmětů (příp.třídy)

·        učebna PC

·        příroda

 

Formy a metody realizace:

·        podle charakteru učiva a cílů vzdělávání

·        frontální výuka s demonstračními pomůckami, obrazovým materiálem

·        skupinová práce ( s využitím přírodnin, pracovních listů, časopisů, odborné literatury, internetu )

·        přírodovědné vycházky s pozorováním

·        krátkodobé  projekty

·        řád učebny přírodopisu je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro každého žáka závazné

 

Mezipředmětové vztahy:

·        chemie – ochrana ŽP – působení vody, chemické vlastnosti, aerobní procesy, oxidace, cukry, tuky, bílkoviny, oxidy, spalování, nukleové kyseliny, insekticidy, fungicidy, herbicidy, fotosyntéza, dýchání, kyselé deště

·        fyzika - sluneční soustava, světelná energie, zákon zachování energie, přeměna energie, fyzikální vlastnosti

·        zeměpis – planeta Země, vznik pohoří, pohoří v ČR a ve světě,  rozšíření živočichů a rostlin, CHKO, NP, rasy, národnostní menšiny, země 3.světa

·        ICT - zdroj aktuálních informací a jejich zpracování

·        dějepis – vývoj člověka, rybníkářství

·        člověk a zdraví – nebezpečí návykových látek, sexualita a pohlavní choroby, zásady hygieny a onemocnění, pitný režim, AIDS

·        tělesná výchova – význam posilování, udržování kondice

·        pracovní činnosti – výroba krmítka pro ptáky

 

 Průřezová témata:

·        VDO – občan, občanská společnost a stát 

·        EV - ekosystémy; základní podmínky života; lidské aktivity a problémy životního prostředí; vztah člověka k prostředí

·        MDV - kritické čtení a vnímání mediálního sdělení, interpretace vztahu mediálních sdělení a reality

·        EGS – objevujeme Evropu a svět

·        MKV – lidské vztahy, etnický původ

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků

 

Kompetence k učení

Učitel vede žáky:

-     k vyhledávání, třídění a propojování informací

-     ke správnému používání odborné terminologie

-     k samostatnému pozorování a porovnávání získaných informací

-     k nalézání souvislostí

Žáci:

-     vybírají a využívají vhodné způsoby metody pro efektivní učení

-     propojují získané poznatky do širších celků

-     nalézají souvislosti u získaných poznatků

 

Kompetence k řešení problémů

Učitel vede žáky:

-     k řešení úkolů způsobem, který umožňuje více postupů

-     k využívání metod, při kterých žáci sami navrhují řešení, docházejí  k závěrům a vyhodnocují získaná fakta

-     k vyhledávání a kombinování informací z různých informačních zdrojů

Žáci:

-     jsou  schopni pochopit problém, vyhledat k němu vhodné informace

-     dokáží obhájit svá rozhodnutí o řešení úkolů

 

Kompetence komunikativní

Učitel vede žáky:

-     k formulování svých myšlenek v písemné i mluvené formě

-     k prezentaci práce, žáci mají možnost  sami zhodnotit výsledky

-     své práce a reagovat na hodnocení ostatních, argumentovat, přijmout kritiku

-     práce ve skupinách je založena na komunikaci mezi žáky, respektování názorů druhých,  na diskusi, na dodržování předem stanovených  pravidel

Žáci:

-     formulují a vyjadřují své myšlenky a názory v logickém sledu

-     vyjadřují se souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu

 

Kompetence sociální a personální

Učitel vede žáky:

-     k využívání skupinového vyučování

-     ke spolupráci při řešení problémů

-     k utváření pocitu zodpovědnosti za svá jednání a rozhodnutí

-     k dodržování dohodnuté kvality, postupů a termínů

Žáci:

-     spolupracují ve skupinách na základě vytvořených pravidel

-     pomáhají si a jsou schopni o pomoc požádat

-     upevňují dobré mezilidské vztahy

 

Kompetence občanské

Učitel vede žáky:

-     k dodržování pravidel slušného chování

-     k pochopení  práv a povinností v souvislosti s ochranou životního prostředí, ochranou vlastního zdraví i zdraví svých blízkých

-     k tomu, aby brali ohled na druhé

Žáci:

-     respektují názory druhých

-     respektují požadavky na kvalitní životní prostředí

-     chápou základní environmentální problémy

-     jsou schopni se zodpovědně rozhodnout podle dané situace

 

Kompetence pracovní

Učitel vede žáky:

-     k dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel při práci s mikroskopickými preparáty  a   s živými i neživými  přírodninami

-     k tomu, aby měli možnost si práci sami organizovat, navrhnout postup a časový rozvrh

-     k vyhledávání a využívání různých zdrojů informací

Žáci:

-     dodržují pravidla bezpečného chování v terénu, pracovně

-     jsou vedeni k efektivní práci

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
prirodopis-6.doc 42 Kb
prirodopis-7.doc 39.4 Kb
prirodopis-8.doc 68.6 Kb
prirodopis-9.doc 62.5 Kb