Učební osnovy

Přírodověda

Charakteristika vyučovacího předmětu

 

Obsahové, organizační a časové vymezení

 

Vzdělávací oblast předmětu:

·      poznávání okolní krajiny (oblast, region), rozmanitost zemského povrchu, rozšíření půd, rostlinstva a živočichů, působení lidí na krajinu a životní prostředí

·      osvojování základů chování a jednání mezi lidmi, principy demokracie

·      seznamování se se základními globálními problémy, problémy konzumní společnosti, globálními problémy přírodního prostředí

·      orientace v čase, kalendáře, letopočet, režim dne

·      současnost a minulost v našem životě

·      Země jako planeta sluneční soustavy

·      rozmanitost i proměnlivost živé i neživé přírody, rostliny, houby, živočichové, znaky života, životní potřeby a podmínky

·      rovnováha v přírodě

·      vliv lidské činnosti na přírodu, ochrana přírody a životního prostředí, likvidace odpadů, živelné pohromy, ekologické katastrofy

·      lidské tělo, biologické a fyziologické funkce a potřeby člověka, vývoj jedince, základy lidské reprodukce

·      partnerství, rodičovství, základy sexuální výchovy

·      péče o zdraví, první pomoc

·      odpovědnost člověka za své zdraví

·      situace hromadného ohrožení

 

Časová dotace:

·      vyučuje se ve 4. a 5. ročníku po dvou hodinách týdně

·      přírodověda je součástí  vzdělávací oblasti  Člověk a jeho svět, která je členěna do pěti tématických okruhů: místo, kde žijeme; lidé kolem nás; lidé a čas; rozmanitost přírody; člověk a jeho zdraví

 

Místo realizace:

·      třída

·      učebna PC

·      příroda

·      exkurze

 

Formy a metody realizace:

·      podle charakteru učiva a cílů vzdělávání

·      práce v terénu (přírodovědné vycházky s pozorováním a poznáváním jednotlivých živočišných i rostlinných druhů)

·      projekty a referáty

·      exkurze (planetárium, hvězdárna..), návštěva botanické zahrady

·      práce se soubory a atlasy zvířat, rostlin i lidského těla

·      nové poznatky ( časopisy, internet, televize….)

·      demonstrační a obrazový materiál

·      jednoduché pokusy ( stavebnice, puzzle…)

 

Mezipředmětové vztahy:

·           Výtvarná výchova – ekosystémy, Země a vesmír

·           Pracovní činnosti – ekosystémy, Země a vesmír

·           Český jazyk – sloh, reportáž, novinová zpráva

·           Matematika – orientace v čase, časový rozvrh, měření

 

 

Průřezová témata:

·      OSV – Rozvoj schopností poznávání, Sebepoznání a sebepojetí, Seberegulace a sebeorganizace, Psychohygiena, Poznávání lidí, Mezilidské vztahy, Kooperace a kompetice, Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje, praktická etika

·      VDO – občanská společnost a škola

·      EV – vztah člověka k prostředí; ekosystémy; základní podmínky života; lidské aktivity a problémy životního prostředí

·      MKV – lidské vztahy; etnický původ; multikulturalita; princip sociálního smíru a solidarity

·      MDV – kritické čtení a vnímání mediálních sdělení; vnímání autora mediálních sdělení; tvorba mediálního sdělení; práce v realizačním týmu

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

 

Kompetence k učení

Učitel

-     umožňuje žákům používat vhodné učební pomůcky, encyklopedie a odbornou literaturu

Žák

-     získává informace o přírodě, učí se pozorovat přírodu, zaznamenávat a hodnotit výsledky svého pozorování

 

Kompetence k řešení problémů

Učitel

-     zařazuje metody, při kterých docházejí k objevům, řešením a závěrům žáci sami

Žák

-     učí se řešit zadané úkoly, správně se rozhodovat v různých situacích, učí se vyhledávat informace vhodné k řešení problémů

  

Kompetence komunikativní

Učitel

-     vede žáky k používání správné terminologie

Žák

-     rozšiřuje si slovní zásobu v osvojovaných tématech, k pojmenování pozorovaných skutečností a k jejich zachycení ve vlastních projevech, názorech a výtvorech

-     učí se vyjadřovat své myšlenky, poznatky a dojmy, reagovat na myšlenky, názory a podněty jiných

-     tvoří referáty, posuzuje zprávy v médiích, utváří si vlastní názor, hodnotí výběr obrazů a zvuků z hlediska záměru a hodnoceného významu; vhodný výběr výrazových prostředků pro vlastní reprodukci zprávy z médií (ústní forma)

 

Kompetence sociální a personální

Učitel

-     zadává úkoly, při kterých žáci mohou pracovat společně

-     zajímá se o náměty, názory a zkušenosti žáků

Žák

-     pracuje ve skupině, učí se spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, respektuje názory a zkušenosti druhých

 

Kompetence občanské

Učitel

-     buduje u žáků ohleduplný vztah k přírodě

-     vyžaduje dodržování pravidel slušného chování

-     učitel umožňuje každému žákovi zažít úspěch

Žák

-     učí se poznávat a chápat rozdíly mezi lidmi, učí se tolerantnímu chování a jednání, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci, chování v situacích ohrožení vlastního zdraví i zdraví a bezpečnosti druhých

 

Kompetence pracovní

Učitel

-     umožňuje žákům pozorovat, manipulovat a experimentovat

-     vede žáky ke správným způsobům užití pomůcek, vybavení, techniky

-     vede žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti

Žák

-     utváří si pracovní návyky v jednoduché samostatné i týmové činnosti, dodržuje vymezená pravidla

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
prirodoveda-4.doc 60.9 Kb
prirodoveda-5.doc 51.7 Kb