Učební osnovy

Svět práce

Charakteristika vyučovacího  předmětu

 

Obsahové, organizační a časové vymezení

 

Vzdělávací oblast předmětu:

·      získávání a rozvíjení orientace v prostředí trhu práce

·      získávání a rozvíjení dovedností pracovat se zdroji  informací

·      rozvíjení spolupráce ve skupině, obhajování svého stanoviska

·      rozvíjení logického uvažování a vlastní aktivity při získávání a vyhodnocování informací

 

Časová dotace:

·      předmět svět práce  je vyučován jako samostatný předmět v  9.ročníku.

·      v  9. ročníku je jedna hodina týdně

 

Místo realizace:

·        třída

·        učebna PC

 

Formy a metody realizace:

·      podle charakteru učiva a cílů vzdělávání

·      skupinová práce ( nácvik různých způsobů chování a reagování v situacích spojených se vstupem do zaměstnání, internet )

·      individuální práce (s využitím pracovních listů, odborné literatury a časopisů, internet)

·      krátkodobé projekty, exkurze

 

Mezipředmětové vztahy:

·      chemie - znečištění atmosféry, hydrosféry

·      pracovní činnosti – praktické pracovní dovednosti a návyky

·      přírodopis – stavba lidského těla

·      ICT - zdroj aktuálních informací a jejich zpracování

·      občanská  výchova – povolání, sebehodnocení, právní normy

·      český jazyk – životopis

·      člověk a zdraví – zdravotní stav

 

 Průřezová témata:

·      VDO – občan, společnost a stát

·      OSV - rozvoj schopností poznávání, sebepoznávání a sebepojetí, seberegulace a sebeorganizace, kreativita, komunikace, mezilidské vztahy, hodnoty a postoje, kooperace a kompetice

·      EV - vztah člověka k prostředí

·      MDV – interpretace vztahu mediálních sdělení a reality

·      MKV –  lidské vztahy, princip soc. smíru a solidarity

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Kompetence k učení

Žáci:

-     vybírají a využívají vhodné způsoby a metody pro efektivní učení     

-     poznávají smysl a cíl učení

Učitel vede žáky:

-     k vyhledávání, shromažďování, třídění, porovnávání informací

-     k používání odborné terminologie

-     k výběru a využití vhodných způsobů, metod a strategií a k ochotě věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení

 

Kompetence komunikativní

Žáci:

-     formulují a vyjadřují své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřují se souvisle a kultivovaně 

-     se učí naslouchat promluvám druhých lidí, vhodně na ně reagují

Učitel vede žáky:

-     ke komunikaci mezi sebou a učitelem a k dodržování předem stanovených pravidel vzájemné komunikace

-     k interpretaci či prezentaci různých textů, obrazových materiálů, grafů a jiných forem záznamů v písemné i mluvené podobě

 

 

Kompetence k řešení problémů

Žáci:

-     jsou schopni pochopit problém, vyhledat k němu vhodné informace, diskutovat o možnostech řešení

-     se učí myslet kriticky, jsou schopni hájit svá rozhodnutí

Učitel vede žáky:

-     k vyhledávání a kombinování informací z různých informačních zdrojů

-     k rozpoznání a pochopení problému

-     k argumentaci, k diskusi na dané téma, k obhajování svých výroků

 

Kompetence sociální a personální

Žáci:

-     spolupracují ve skupinách na základě vytvořených pravidel, upevňují dobré mezilidské vztahy, pomáhají si a jsou schopni o pomoc požádat

Učitel vede žáky:

-     ke  spolupráci ve skupině a k pochopení efektivity spolupracovat s ostatními

-     k utváření pocitu zodpovědnosti za svá jednání, k úctě při jednání s lidmi

-     k občanské odpovědnosti za vytváření podmínek pro udržitelný rozvoj v lokálním a globálním měřítku 

 

Kompetence občanské

Žáci:

-     respektují názory druhých, uvědomují si svá práva a povinnosti ve škole i mimo školu

-     se rozhodují zodpovědně podle dané situace

Učitel vede žáky:

-     k dodržování pravidel slušného chování

-     k zodpovědnému rozhodování a poskytování účinné pomoci ostatním podle svých možností

-     k chápání základních ekologických souvislostí, k zodpovědnosti za životní prostředí

 

 Kompetence pracovní

Žáci

-     jsou seznámeni s pravidly bezpečného chování v pracovně

-     jsou vedeni k efektivní práci

Učitel vede žáky:

-     k dodržování pravidel bezpečného chování

-     k  vyhledávání a využívání různých zdrojů informací

-     k zodpovědnému rozhodování pro profesní zaměření

-     k přijímání promyšlených rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesní orientaci

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
svet-prace-9.doc 40.4 Kb