Učební osnovy

Tělesná výchova - 1. stupeň

Charakteristika vyučovacího předmětu – 1. stupeň

 

Obsahové, organizační a časové vymezení

 

Vzdělávací oblast předmětu:

 

·      činnosti ovlivňující zdraví, význam pohybu pro zdraví, příprava organismu, zdravotně zaměřené činnosti, rozvoj různých forem rychlosti,vytrvalosti, síly, pohyblivosti, koordinace pohybu, hygiena při TV, bezpečnost při pohybových činnostech

·      činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností, pohybové hry, základy gymnastiky, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti, průpravné úpoly, základy atletiky, základy sportovních her, turistika a pobyt v přírodě, plavání, lyžování

·      a bruslení, další pohybové činnosti

·      činnosti podporující pohybové učení, komunikace a organizace při TV, zásady jednání a chování, pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností, měření a posuzování pohybových dovedností, zdroje informací o pohybových činnostech

 

Časová dotace:

·      předmět je realizován  v 1. - 5. ročníku vždy 2 hodiny týdně

 

Místo realizace:

·      s přihlédnutím k určité sportovní aktivitě cvičí v tělocvičně, na hřišti, ve volné přírodě

·      v plaveckém bazénu (výcvik Plavecká škola Tábor)

·      lehkoatletické stadiony (olympiády atd.)

 

Formy a metody realizace:

·      vyučovací hodina; atletické soutěže a olympiády

·      úvod hodiny - všichni absolvují nástup, rozcvičku (zahřátí)

·      hlavní část hodiny - rozvoj pohybových schopností a dovedností v daném typu sportovního odvětví (sportovní hry, gymnastika, atletika, plavání, bruslení, soutěže, turnaje..)

·      konec hodiny – dochází k závěrečnému zklidnění – relaxaci

·      žáci cvičí ve vhodném sportovním oblečení a obuvi pod vedením učitele

·      využívají různé metody a formy práce, používají veškeré dostupné nářadí a náčiní

·      při plaveckém výcviku ve 3. a 4. ročníku dělení do výkon. tříd ( v kompetenci plavčíků )

 

Mezipředmětové vztahy:

·      prvouka – držení těla, komunikace lidí, význam pravidel, bezpečnost, zdraví

·      výtvarná výchova – sportovní nářadí, činnosti

·      český jazyk – přesné vyjadřování

·      hudební výchova – rytmus melodie

·      matematika – měření délky, bodové hodnocení

·      přírodověda – držení těla, bezpečnost, zdraví

 

 Průřezová témata:

·      VDO – občanská společnost a škola; principy demokracie jako formy vlády a   způsobu rozhodování

·      OSV – sebepoznání a sebepojetí; seberegulace a sebeorganizace; kooperace a kompetice; řešení problémů a rozhodovací dovednosti; hodnoty, postoje a praktická etika

·      MKV – lidské vztahy; multikulturalita

·      EV – lidské aktivity a problémy životního prostředí

·      MDV – práce v realizačním týmu

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

 

Kompetence k učení

Žáci

-     jsou vedeni k osvojení si základního tělocvičného názvosloví

-     učí se cvičit podle jednoduchého nákresu nebo popisu cvičení

-     změří základní pohybové výkony a porovnají je s předchozími

-     orientují se v informačních zdrojích o aktivitách a sportovních akcích.

Učitel

-     umožňuje žákům,aby se naučili na základě jasných kritérií hodnotit své činnosti nebo výsledky.

 

Kompetence k řešení problémů

Žáci

-     uplatňují zásady bezpečného chování ve sportovním prostředí a adekvátně reagují v situaci úrazu spolužáka

-     řeší problémy v souvislosti s nesportovním chováním, nevhodným sportovním prostředím a nevhodným sportovním náčiním a nářadím.

Učitel

-     dodává žákům sebedůvěru,podle potřeby žákům v činnostech pomáhá.

 

Kompetence komunikativní

Žáci

-     jsou vedeni ke spolupráci při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích

-     učí se reagovat na základní povely a pokyny a sami je i vydávají

-     zorganizují jednoduché pohybové soutěže, činnosti a jejich varianty

 Učitel

-     vede žáky k vzájemnému naslouchání a oceňování přínosu druhých

-     vytváří příležitosti pro relevantní komunikaci.

 

Kompetence sociální a personální

Žáci

-     jsou vedeni k jednání v duchu fair - play - dodržují pravidla,označí přestupky, respektují opačné pohlaví

-     zvládají pohybové činnosti ve skupině.

Učitel

-     zadává úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat,umožňuje každému žákovi zažít úspěch.

 

Kompetence občanská

Žáci

-     se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu a projevují přiměřenou samostatnost a vůli po zlepšení své zdatnosti

-     spojují svou pohybovou činnost se zdravím

-     zařazují si do vlastního pohybového režimu korektivní cvičení

-     jsou vedeni ke kritickému myšlení, hodnotí cvičení

-     učí se být ohleduplní a taktní.

Učitel

-     žákům umožňuje,aby se podíleli na utváření kritérií hodnocení činností nebo jejich výsledků, ověření výsledků

-     společně se žáky realizuje soutěže a hry v přírodě se vztahem k ochraně životního prostředí (podněcuje žáky k argumentaci)

 

Kompetence pracovní

Žáci

-     jsou vedeni učitelem k uplatňování hlavních zásad hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech v běžném životě

-     učí se užívat jednotlivé tělocvičné nářadí a náčiní

Učitel

-     vede žáky k plánování úkolů a postupů.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
tv-1-3.doc 53.8 Kb
tv-4-5.doc 68.1 Kb