Učební osnovy

Tělesná výchova - 2. stupeň

Charakteristika vyučovacího předmětu – 2. stupeň

 

 Obsahové, časové a organizační vymezení

 

 Vzdělávací oblast předmětu:

 

·      regeneraci a kompenzaci jednostranné zátěže působené pobytem ve škole

·      rozvoj pohybových dovedností a kultivaci pohybu

·      poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty

·      rozpoznávání základních situací ohrožujících tělesné a duševní zdraví

·      osvojování  dovedností jim předcházet nebo je řešit

 

Časová dotace:

 

·      předmět tělesná výchova se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7.,    8. a 9. ročníku 2 hodiny týdně    

 

Místo realizace:

 

·      tělocvičny ZŠ

·      hřiště a venkovní prostory ZŠ

·      hřiště TJ Slovan Opařany

·      příroda

 

Formy a metody realizace:

 

·      podle pohybových dovedností a schopností žáků

·      běžné i specifické formy pohybového učení

·      korektivní a speciální vyrovnávací cvičení

·      individuální práce se žákem

·      kolektivní práce se žáky

·      učení se navzájem mezi žáky

·      využití nářadí a náčiní

 

 Mezipředmětové vztahy:

 

·      člověk a zdraví – hygiena, životospráva

·      přírodopis – anatomie člověka

·      zeměpis – pohyb a orientace v terénu, počasí, státy a místa konání                      významných sportovních akcí a jejich účastníků

·      fyzika – technika pohybů

·      matematika – záznam a vyhodnocování výkonů

·      hudební výchova – rytmus pohybů

·      český jazyk – názvosloví

·      dějepis – rekordy školy, ČR, Evropy, světa; významná jména a místa ve            vztahu ke sportu

·      výtvarná výchova – estetika pohybu

 

Průřezová témata:

 

·      VDO -  angažovaný přístup k druhým, zásady slušnosti, tolerance, odpov. chování

·      OSV – obecné modely řešení problémů, zvládání rozhodovacích situací, schopnosti poznávání,  sebepoznávání, poznávání lidí a jednání ve specifických rolích a situacích

·      MKV – schopnost zapojovat se do diskuze, lidské vztahy,….

·      EV – vysoké oceňování zdraví a chápání vlivu prostředí na vlastní zdraví i zdraví ostatních lidí

·      MDV – interpretace vztahu mediálních sdělení a reality, práce v realizačním týmu

·      EGS- zajímá nás a objevujeme Evropu a svět, jsme Evropané

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

 

Kompetence k učení

Žáci

-     poznávají smysl a cíl svých aktivit

-     plánují, organizují a řídí vlastní činnost

-     užívají osvojené názvosloví na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře, uživatele

-     internetu

-     různým způsobem zpracují informace o pohybových aktivitách ve škole

Učitel

-     hodnotí žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok

-     stanovuje dílčí vzdělávací cíle v souladu s cíli vzdělávacího programu

-     dodává žákům sebedůvěru

-     sleduje pokrok všech žáků

 

Kompetence komunikativní

 Žáci

-     komunikují na odpovídající úrovni

-     si osvojí kultivovaný ústní projev

-     účinně se zapojují do diskuze

 Učitel

-     vyžaduje dodržování pravidel slušného chování

-     podle potřeby žákům v činnostech pomáhá

-     zadává úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat

 

Kompetence k řešení problémů

Žáci

-     vnímají nejrůznější problémové situace a plánují  způsob řešení problémů

-     vyhledávají informace vhodné k řešení problémů

-     kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, jsou schopni je obhájit

-     uvědomují si zodpovědnost svých rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí

-     jsou schopni obhájit svá rozhodnutí

 Učitel

-     s chybou žáka pracuje jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení

-     vede žáky ke správným způsobům řešení problémů

Kompetence sociální a personální

Žáci

-     spolupracují ve skupině

-     podílejí se na vytváření pravidel práce v týmu

-     v případě potřeby poskytnou pomoc nebo o ni požádají

-     si vytváří pozitivní představu o sobě samém, která podporuje sebedůvěru a    samostatný rozvoj

Učitel

-     umožňuje každému žákovi zažít úspěch

-     zadává úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat

-     podle potřeby žákům v činnostech pomáhá

-     požaduje dodržování dohodnuté kvality a postupy

 

Kompetence občanské

Žáci

-     respektují názory ostatních

-     si formují volní a charakterové rysy

-     se zodpovědně rozhodují podle dané situace

-     aktivně se zapojují do sportovních aktivit

-     rozhodují se v zájmu podpory a ochrany zdraví

-     rozlišují a uplatňují práva a povinnosti vyplývající z různých rolí ( hráč, rozhodčí, divák,..)

Učitel

-     vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé

-     vyžaduje dodržování pravidel slušného chování

-     umožňuje žákům, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti nebo výsledky

 

Kompetence pracovní

Žáci

-     jsou vedeni k efektivitě při organizování vlastní práce

-     spoluorganizují svůj pohybový režim

-     využívají znalostí a dovednosti v běžné praxi

-     ovládají základní postupy první pomoci

Učitel

-     vyžaduje dodržování pravidel slušného chování

-     vede žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
tv-6-9.doc 59.4 Kb