Učební osnovy

Výtvarná výchova - 1. stupeň

Charakteristika vyučovacího předmětu – 1. stupeň

 

Obsahové, časové a organizační vymezení

 

Vzdělávací obsah předmětu :

 

·      směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o výtvarné umění

·      vede k porozumění základním pojmům ve výtvarné výchově

·      seznamuje se základními zákonitostmi při používání různých výtvarných technik

·      učí chápat umělecký proces jako způsob poznání a komunikace

·      učí užívat různorodé umělecké vyjadřovací prostředky

·      pro vyjádření svého vnímání, cítění, poznávání

 

Časová dotace:

·      výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět v 1. až 5. ročníku následovně:

                     1. ročník – 1 hodina týdně

                     2. ročník – 1 hodina týdně

                     3. ročník -  1 hodina týdně

                     4. ročník -  2 hodiny týdně

                     5. ročník -  2 hodiny týdně

 

Místo realizace:

·      výuka probíhá v odborné učebně výtvarné výchovy

·      ve třídě

·      v učebně výpočetní techniky

·       mimo budovu (práce v plenéru)

 

 Formy a metody  realizace

·      podle charakteru učiva a cílů vzdělávání

·      skupinové vyučování

·      samostatná práce

·      kolektivní práce

·      krátkodobé projekty

 

 

Mezipředmětové vztahy:

·      Hudební výchova – rytmus, melodie

·      Český jazyk – čtení

·      Pracovní činnosti –  práce s papírem

·      Prvouka – roční období, lidské tělo

·      Vlastivěda – tvorba mapy, dějiny

·      Přírodověda – vesmír, rostliny, živočichové

·      Tělesná výchova – sport. nářadí

 

 

Průřezová témata

·      OSV - rozvoj schopností poznávání, kreativita, řešení problémů a rozhodovací           

     dovednosti, sebepoznání a sebepojetí

·      EGS - Evropa a svět nás zajímá,Objevujeme Evropu a svět

·      EV - vztah člověka k prostředí, ekosystémy, lidské aktivity a problémy životního 

     prostředí

·      MKV - kulturní diference, lidské vztahy, etnický původ, multikulturalita

·      MDV - fungování a vliv médií ve společnosti, práce v realizačním týmu

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků:

 

Kompetence k učení

Žáci

-     jsou vedení ke samostatnému pozorování a vnímání reality a řešení výtvarných     problémů

-     využívají poznatky  v dalších výtvarných činnostech

-     zaujímají a vyjadřují svůj postoj k vizuálně obraznému vyjádření

Učitel

-     vede žáky k aktivnímu vizuálně obraznému vyjádření

 

Kompetence k řešení problémů

Žáci

-     samostatně kombinují vizuálně obrazné elementy k dosažení obrazných vyjádření

-     přemýšlí o různorodosti interpretací téhož vizuálně obrazného vyjádření a zaujímají    k nim svůj postoj

-     využívají získaná poznání  při vlastní tvorbě

Učitel

-     vede žáky k tvořivému přístupu při řešení výtvarných úkolů

 

Kompetence komunikativní

Žáci

-  se zapojují do diskuse, respektují názory jiných

-     pojmenovávají vizuálně obrazné elementy, porovnávají je

-     umí ocenit vizuálně obrazná vyjádření

Učitel

-     vede žáky k obohacování slovní zásoby o odborné termíny z výtvarné oblasti         

 

Kompetence sociální a personální

Žáci

-     umí tvořivě pracovat ve skupině

-     respektují různorodost téhož vizuálně obrazného vyjádření, možnost alternativního přístupu

Učitel

-     vede žáky  ke kolegiální pomoci

 

Kompetence pracovní

Žáci

-     užívají samostatně vizuálně obrazné techniky

-     dodržují hygienická a bezpečnostní pravidla

Učitel
-     vede žáky k využívání návyků a znalostí v další praxi

 

Kompetence občanské

Žáci

-     chápou a respektují estetické požadavky na životní prostředí

Učitel

-     pomáhá žákům vytvořit si postoj k výtvarným dílům

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vv-1-obdobi.doc 44.5 Kb
vv-2-obdobi.doc 44.5 Kb