Učební osnovy

Výtvarná výchova - 2. stupeň

Charakteristika vyučovacího předmětu

 

Obsahové, organizační a časové vymezení:

 

Vzdělávací oblast předmětu:

·       pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy

·       rozvíjí tvůrčí činnosti, smyslovou citlivost a uplatňování subjektivity

·       přistupuje k uměleckému procesu v jeho celistvosti a chápe ho jako způsob poznání a komunikace

·       užívá různých uměleckých vyjadřovacích prostředků včetně nejnovějších informačních a komunikačních technologií

·       rozvíjí především průřezové téma Osobnostní a sociální výchovy ( týká se společného zaměření na rozvoj smyslového vnímání, kreativity, vnímání a utváření mimouměleckého estetična) a Výchovy k myšlení v evropských a globálních souvislostech ( prohlubuje vztah k evropské a světové kultuře)

 

 

Časová dotace:

·       předmět výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět v 6. a 7. ročníku

     2 hodiny týdně, v 8. a 9. ročníku 1 hodinu týdně

 

Místo realizace:

·       odborná učebna Vv

·       učebna VT

·       mimo budovu školy (práce v plenéru)

·       návštěvy výstav

 

Formy a metody realizace:

·       podle charakteru učiva a vzdělávání

·       skupinová práce

 

Mezipředmětové vztahy

·       český jazyk – ukázky textů

·       dějepis – umělescké slohy a styly

·       hudební výchova – rytmus melodie, propojení hudby a výtvarného umění

·       zeměpis – mapa světa

 

Průřezová témata:

·       EV - vztah člověka k přírodě, ekosystémy, lidské aktivity a problémy životního prostředí

·       EGS  - jsme Evropané, Evropa a svět nás zajímá

·       OSV - poznávání lidí, kreativita, sebepoznání a sebepojetí, komunikace, hodnoty, postoje, praktická etika, rozvoj schopností poznávání, řešení problémů a rozhodovací dovednosti, kooperace a kompetice

·       MDV - práce v realizačním týmu, fungování a vliv médií ve společnosti

·       MKV - lidské vztahy, multikulturalita

·       VDO - principy demokracie

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Kompetence k učení

Učitel

-       zadává jednotlivé úkoly tak, aby si mohl každý žák sám zorganizovat vlastní činnost

-       využívá kladného hodnocení k motivaci

Žák

-     při teoreticky zaměřených hodinách si vytváří takové učební materiály, aby je mohli dále využívat pro své vlastní učení

-     při své tvorbě poznává vlastní pokroky a při konečném výstupu si dokáže zpětně uvědomit problémy související s realizací

 

Kompetence k řešení problémů

Učitel

-       zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu jednotlivých postupů

-       předkládá dostatek námětů

Žák

-     rozpozná výtvarný problém a je schopen vhodnou techniku

 

Kompetence komunikativní

Učitel

-       dává prostor pro komunikaci a vyjádření názorů

Žák

-     při práci ve skupině dokáže vyjádřit svůj názor, vhodnou formou ho obhájit a tolerovat názor druhých

 

Kompetence sociální a personální

Učitel

-       dodává žákům sebedůvěru a podle potřeby žákům v činnostech pomáhá

-       umožňuje každému žákovi zažít úspěchu

-       zohledňuje rozdíly v pracovním tempu jednotlivých žáků

Žák

-     učí se respektovat pravidla při práci v týmu, dodržovat je a svou pracovní činností kladně ovlivňovat kvalitu práce

 

Kompetence občanské

Učitel

-       podporuje občanské cítění žáků při vytváření propagačních materiálů

Žák

-     při propagaci školních akcí žáci vytváří plakáty a upoutávky, kterými prezentují školu

-     respektují názor druhých

-     prezentuje výsledky své práce a účastní se výtvarných soutěží

-      

Kompetence pracovní

Učitel

-       vede žáky ke správnému užívání nástrojů, materiálů a vybavení

-       požaduje dodržování dohodnuté kvality a postupu

-       vede ke koncentraci na pracovní výkon a jeho dokončení

Žák

-     vytváří si pozitivní vztah k manuálním činnostem a k vlastní tvorbě

-     při práci s výtvarným materiálem dodržuje hygienická pravidla

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vv-6.-trida.doc 37.9 Kb
vv-7.-trida.doc 41 Kb
vv-8.-trida.doc 40.4 Kb
vv-9.-trida.doc 42.5 Kb