Učební osnovy

Zeměpis

Charakteristika vyučovacího  předmětu

 

Obsahové, organizační a časové vymezení

 

Vzdělávací oblast předmětu:

 

·      získávání a rozvíjení orientace v geografickém prostředí, osvojování hlavních geografických objektů, jevů, pojmů a používání poznávacích metod

·      získávání a rozvíjení dovedností pracovat se zdroji geografických informací

·      respektování přírodních hodnot, lidských výtvorů a k podpoře ochrany životního                       

prostředí

·      rozvoji trvalého zájmu o poznávání vlastní země a regionů světa jako nedílné součásti životního způsobu moderního člověka

·      rozvíjení kritického myšlení a logického uvažování aplikování geografických poznatků v praktickém životě

 

Časová dotace:

·      předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6.,7.,8.a 9.ročníku.

·      v 6. a 7. ročníku po 2 hodinách týdně, v 8. a 9. ročníku 1 hodina týdně

 

Místo realizace:

     třídy

     učebna PC

     příroda

 

Formy a metody realizace:

 • podle charakteru učiva a cílů vzdělávání
 • frontální výuka s demonstračními pomůckami, obrazovým materiálem
 • skupinová práce ( využitím map, pracovní listy, časopisy, odborná literatura, internet )
 • zeměpisné vycházky s pozorováním
 • projekty

 

Průřezová témata:

·      VDO - občanská společnost a stát; formy participace občanů v politickém životě; principy demokracie

·      OSV - rozvoj schopností poznávání; seberegulace, sebeorganizace; kreativita; poznávání lidí; mezilidské vztahy; komunikace; kooperace; řešení problémů a rozhodovací dovednosti; hodnoty, postoje

·      EV - ekosystémy; základní podmínky života; problémy životního prostředí; vztah člověka k prostředí

·      MDV - kritické čtení a vnímání mediálního sdělení; interpretace vztahu mediálního sdělení a reality; stavba mediálního sdělení; tvorba mediálního sdělení; práce v realizačním týmu

·      EGS - objevování Evropy, světa

·      MKV - kulturní diference; lidské vztahy; etnický původ; multikulturalita; principy solidarity

 

 Mezipředmětové vztahy:

 • chemie - znečištění atmosféry, hydrosféry, biosféry,…
 • fyzika - sluneční soustava, vesmír, …
 • přírodopis - rozšíření živočichů a rostlin, biotopy, CHKO, národní parky,lidská populace, lidské rasy, vliv přírodních podmínek na osídlení, kyselé deště, oteplování…
 • matematika - měřítko mapy, převody jednotek, práce s grafy, diagramy, …
 • dějepis - kultura národů, historie států,…
 • ICT - zdroj aktuálních informací a jejich zpracování

 

Mezipředmětové vztahy jsou aplikovány i na předměty z ostatních vzdělávacích oblastí.

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Vyučující využije všech forem a metod práce k tomu, aby žák dosáhl požadovaných kompetencí.

 

 

Kompetence k učení

Učitel:

-     vede žáky k vyhledávání, shromažďování, třídění a porovnávání informací

-     vede žáky k používání odborné terminologie

-     vede žáky k nalézání souvislostí mezi získanými poznatky a využíváním je v praxi

-     vede žáky k využívání vlastních zkušeností a poznatků z jiných předmětů

Žák:

- vybírá a využívá vhodné způsoby a metody pro efektivní učení, propojuje získané

- poznatky do širších celků, nalézá souvislosti

- získané poznatky kriticky posuzuje, porovnává a formuluje závěry

- poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení

 

Kompetence komunikativní

Učitel:

-     vede žáky ke komunikaci mezi sebou a učitelem a k dodržování předem stanovených pravidel vzájemné komunikace

-     vede žáky k naslouchání a respektování názorů druhých

-     vede žáky k interpretaci či prezentaci různých textů, obrazových materiálů, grafů a jiných forem záznamů v písemné i mluvené podobě

Žák:

-     formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu

-     se učí naslouchat promluvám druhých lidí, vhodně na ně reaguje

 

Kompetence k řešení problémů

Učitel:

-     vede žáky k vyhledávání a kombinování informací z různých informačních zdrojů

-     vede žáky k využívání metod, při kterých docházejí k objevům, řešením a závěrům sami žáci

-     vede žáky k argumentaci, k diskusi na dané téma, k obhajování svých výroků

-     vede žáky k odpovědím na otevřené otázky

-     vede žáky k práci s chybou

Žák:

-     schopen pochopit problém, vyhledat k němu vhodné informace, diskutovat o možnostech řešení

-     se učí myslet kriticky, je schopen hájit svá rozhodnutí

 

Kompetence personální a sociální

Učitel:

-     vede žáky k využívání skupinového vyučování

-     vede žáky k utváření pocitu zodpovědnosti za svá jednání

-     vede žáky k ochotě pomoci a o pomoc požádat

-     vede žáky k spoluúčasti na vytváření kritérií hodnocení a k následnému hodnocení svých výsledků

-     vede žáky k dodržování dohodnuté kvality, postupů, termínů

-     vede žáky k občanské odpovědnosti za vytváření podmínek pro udržitelný rozvoj v lokálním a globálním měřítku

Žák:

-     spolupracuje ve skupinách na základě vytvořených pravidel, upevňuje dobré mezilidské vztahy, pomáhá a je schopen o pomoc požádat, učí se vzájemnému naslouchání

 

Kompetence občanské

Učitel:

-     vede žáky k dodržování pravidel slušného chování

-     vede žáky k pochopení  práv a povinností v souvislosti s principem trvale udržitelného rozvoje

-     vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé

-     vede žáky k vytváření osobních představ o geografickém a životním prostředí

Žák:

-     respektuje názory druhých, uvědomuje si svá práva a povinnosti ve škole i mimo školu

-     se rozhoduje zodpovědně podle dané situace

-     chápe základní environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, jedná v zájmu trvale udržitelného rozvoje

 

Kompetence pracovní

Učitel:

-     vede žáky k dodržování pravidel bezpečného chování v terénu

-     vede žáky k  vyhledávání a využívání různých zdrojů informací

Žák:

-     je seznámen s pravidly bezpečného chování v terénu

-     je veden k efektivní práci

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
z-6.doc 78.8 Kb
z-7.doc 44 Kb
z-8.doc 46.1 Kb
z-9.doc 50.7 Kb