ŠVP / MŠ,ZŠ,ŠD /

Zaměření školy a výchovné a vzdělávací strategie

Co chceme a kam směřujeme

Škola má svá specifika a klade důraz na některé oblasti výchovy a vzdělávání, které ji odlišují od ostatních škol a tím dochází k její profilaci.

Zaměření školy

-     Škola je zaměřena na ( klade hlavní důraz, není to specializace ):

-     ekologickou výchovu

-     práci s výpočetní a komunikační technikou

-     sportovní výchovu

-     výuku cizích jazyků

-     nabídku volitelných předmětů

 

-     chceme učit žáky takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě, tzn. méně encyklopedických poznatků a více se zaměřit na činnostní učení se zaměřením na praxi

-     zavádět do výuky efektivní metody , jako je skupinové (kooperativní) a projektové vyučování, kterými vedeme žáky k týmové práci, k vzájemné pomoci, sounáležitosti a vzájemnému respektu

-     pro budoucí život v EU je nezbytné výrazně posílit výuku cizích jazyků

-     vést žáky k využívání komunikačních a informačních technologií, podporovat zavádění

    a využívání výpočetní techniky do všech předmětů, podporovat výuku na počítačích a jejich

    využívání

-     preferovat sportovní výchovu, vést žáky ke zdravému životnímu stylu

-     vést žáky k dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel školního řádu

-     chceme stejnou péči věnovat všem žákům

-     chceme klást důraz na všeobecné a rovné vzdělání pro všechny, neboť pro úspěšný rozvoj dítěte má velký význam život v populačně přirozené skupině (ve skupině jsou zastoupeni žáci

    s různými vlohami, nadáním a vlastnostmi)

-     nechceme preferovat jen intelektuální nadání, ale chceme stejně podporovat žáky i s jiným druhem nadání, jako je hudební, pohybové, manuální, estetické apod.

-     chceme se zaměřovat i na žáky nadané, chceme jim vytvořit podmínky pro jejich rozvoj a tím omezit jejich přechod na jiné školy. Z metod práce chceme u těchto žáků preferovat samostatnou práci, skupinovou práci, projektové vyučování apod. Rovněž se chceme zúčastňovat různých soutěží školního i okresního charakteru, kde  mají  žáci možnost se prezentovat.Při přípravě k těmto soutěžím dochází k rozvoji jejich nadání.

chceme dále rozvíjet silné stránky školy a maximálně eliminovat a napravovat to, co považujeme za nedostatky.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
poznamky-k-ucebnimu-planu..doc 33.8 Kb
ucebni-plan-1.stupen.xls 28.7 Kb
ucebni-plan-2.stupen.xls 26.6 Kb
vychovne-a-vzdelavaci-strategie-2.doc 53.2 Kb
zabezpeceni-vyuky-zaku-se-specialnimi-vzdelavacimi-potrebami-3.doc 31.7 Kb
zacleneni-prurezovych-temat-4.doc 154.1 Kb