Informace pro rodiče

Obecné informace o školním vzdělávacím plánu ŠVP

INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ.

 

Vážení rodiče,

většina z Vás z médií slyšela o probíhajících změnách ve školství označovaných jako “ kurikulární reforma”, která byla uzákoněna novým školským zákonem. Jedná se o dokument s názvem Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání ( RVP ZV ). V celém znění jej najdete na stránkách www.msmt.cz. Na základě tohoto dokumentu jsou školy povinny vytvořit vlastní školní vzdělávací program ( ŠVP ). Vznik RVP je reakcí na měnící se společenské, ekonomické, právní a jiné podmínky, reakcí na změny na trhu práce a v neposlední řadě i na změny ve vzdělávacích systémech vyspělých států Evropy.

Chceme, abyste byli informováni o tom, co se vlastně chystá. Mylné a nepřesné informace, většinou zkreslené sdělovacími prostředky, mohou mít za následek dohady, obavy a šíření různých fám. Toho Vás chceme ušetřit.

Jaké novinky tedy přináší chystaná reforma? Nejdůležitější změnou je to, jak je chápáno postavení Učiva ve vzdělávacím procesu. Hlavní rozdíl je v tom, že RVP vymezují klíčové kompetence a činnostně zaměřené očekávané výstupy a učivo se stává prostředkem k jejich dosažení. Žák se tedy učí proto, aby pochopil a uměl použít, nikoliv nabifloval a nechal se vyzkoušet. Žák by měl pochopit, že se musí učit sám a učitel žáka vždycky naučí pouze to, co žák chce a má snahu. S tím bude souviset jeho průběžné hodnocení. Známka hodnotí aktivitu, samostatnost, zodpovědnost a systematičnost v domácí i školní práci, snahu, pečlivost. Nejedná se tedy o pouhý aritmetický průměr známek za pololetí, stejně, jako tomu bylo doposud. Klíčové kompetence představují přenosný a multifunkční soubor vědomostí, dovedností a postojů, které potřebuje každý jedinec pro své osobní naplnění a rozvoj, pro zapojení se do společnosti a úspěšnou zaměstnatelnost.

Nový ŠVP bude v naší škole “ spuštěn” od září školního roku 2007/2008 v 1. a 6. ročníku. Ostatní ročníky budou pracovat v současném vzdělávacím programu. Všichni učitelé naší školy nyní intenzivně pracují na nelehkém úkolu – vytvořit takový ŠVP, aby v maximální míře vyhovoval všem zúčastněným stranám, především pak žákům. Již dnes je jasné, že:

  1. ŠVP naší školy bude vycházet z aktuálních potřeb našich žáků a měnících se společenských podmínek. Škola by se i nadále chtěla profilovat ekologickým zaměřením s důrazem na výpočetní techniku a výuku jazyků.
  2. Nadále se budeme snažit být “ rodinnou školou “ s přátelskou atmosférou.
  3. Budou se uplatňovat takové metody práce, které počítají s větší spoluúčastí žáka a jeho aktivní roli v procesu učení se.
  4. V souvislosti s RVP se částečně změní struktura vyučovacích předmětů, tradiční předměty budou začleněny do vzdělávacích oblastí, některé učeny samostatně, jiné se mohou integrovat do nových předmětů. Prostor zůstane pro nepovinné a volitelné předměty.
  5. Součástí ŠVP jsou tzv. průřezová témata vzdělání, která chceme realizovat kombinací projektového vyučování a jejich začleněním do vyučovacích předmětů.
  6. V platnosti zůstane možnost slovního a kombinovaného hodnocení žáka, pokud o ně rodiče písemně požádají.
  7. Ve výuce bude kladen důraz na utváření kompetencí žáka: komunikační schopnosti, tolerance, schopnost spolupracovat, prakticky řešit problémy, pečovat o své zdraví a životní prostředí, úctu k sobě i ostatním, kulturní cítění, orientace v potřebách člověka a občana, samostatnost, zodpovědnost, objektivní vnímání životních situací.
  8. Výuka prvního cizího jazyka ( anglický jazyk ) bude pro žáky ve školním roce 2007/2008 pokračovat od 3.ročníku. Snahou bude prostřednictvím zájmových kroužků a průřezových témat seznamovat s cizím jazykem děti od 2.ročníku.
  9. Pokračovat v modernizaci školy, pokračovat bude individuální péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Tvorba a uvedení ŠVP podle podmínek, jaké nám vytvořilo ministerstvo školství, je pro nás velmi náročná práce a svým způsobem krok do neznáma. Každou zpracovanou etapou objevujeme nová úskalí, možnosti a rozměry RVP. Těšíme se proto také na spolupráci s Vámi, která je pro pozitivní výsledky výchovy a vzdělávání Vašich dětí nezbytná. Další informace a celý ŠVP naší školy získáte ve škole nebo na našich internetových stránkách zde

 

 

Mgr. Jiří Kravar – ředitel školy